Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-54

RK-22-2015-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-22-2015-54
NázevNávrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMPSV vyhlásilo výzvu pro předkládání individuálních projektů krajů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3. 1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Kraj Vysočina předložil zpracovanou benefitovou žádost, která byla schválena Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové maximální výši dotace 29 857 658,00 Kč. Z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III budou hrazeny služby sociální prevence, a to azylové domy a sociální rehabilitace. Sociální služby budou poskytovány a financovány z evropských prostředků od 01. 01. 2015 do 30. 09. 2015. Na základě faktur bude kraj proplácet poskytování zmíněných sociálních služeb.
Návrh řešení V červnu 2015 byla zaslaná účelová neinvestiční dotace MPSV ČR ve výši 9 538 534,33 Kč připsána na zvláštní bankovní účet, který byl k tomuto účelu zřízen.
S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 01. 09. 2014.
StanoviskaEkonomický odbor
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 538 534,33 Kč, které jsou určené na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III .
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 538 534,33 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz