Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-49

RK-22-2015-49.doc  RK-22-2015-49pr01.pdf  RK-22-2015-49pr02.doc  RK-22-2015-49pr03.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-22-2015-49
NázevNávrh na poskytnutí finančního daru městysu Okříšky a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství a Životní prostředí
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuDne 28. 5. 2015 byla radnímu Zdeňkovi Chládovi doručena žádost městyse Okříšky o finanční příspěvek na rozšíření monitoringu kvality podzemních vod u bývalé skládky průmyslových odpadů v k.ú. Okříšky. Žádost s popisem lokality je obsahem materiálu
RK-22-2015-49, př. 1. Lokalizace skládky je vyobrazena v materiálu RK-22-2015-49, př. 2.
Bývalá skládka průmyslových odpadů v k.ú. Okříšky je starou ekologickou zátěží evidovanou Ministerstvem životního prostředí v Systému evidence kontaminovaných míst.
Městys Okříšky v letošním roce již uhradil 27 000 Kč na dvě kola monitoringu kvality podzemních vod ze stávajícího vrtu, kde se potvrdila zejména zvýšená koncentrace arsenu. Dalším finančním nákladem ve výši 81 965 Kč bude rozšíření monitorovacího systému skládky o 2 monitorovací vrty v okolí skládky s následným monitoringem podzemním vod. Dohromady se tedy jedná o náklady ve výši 108 965 Kč v letošním roce.
Návrh řešení Vzhledem ke kontaminaci podzemních vod v prostoru výše uvedené bývalé skládky, zejména výskytu zvýšené koncentrace arsenu, odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady o částku 50 000 Kč a rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč městysu Okříšky, IČ 00290050 dle materiálu RK-22-2015-49, př. 3. Jedná se tedy o finanční dar, který pokryje necelou polovinu finančních nákladů městyse Okříšky v letošním roce na monitoring kvality podzemních vod u bývalé skládky průmyslových odpadů v k.ú. Okříšky.
Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.
StanoviskaMateriál byl projednán s gesčním radním Zdeňkem Chládem.
Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O01377.
Ekonomický odbor: Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady o částku 50 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč městysu Okříšky, IČ 00290050 dle materiálu
RK-22-2015-49, př. 3.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz