Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-55

RK-22-2015-55.doc  RK-22-2015-55pr01.doc  RK-22-2015-55pr02.doc  RK-22-2015-55pr03.doc  RK-22-2015-55pr04.doc  RK-22-2015-55pr05.doc  RK-22-2015-55pr06.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-22-2015-55
NázevZahájení koncesního řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je zřizovatelem Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, s celkovou kapacitou 203 lůžek. Sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem jsou poskytovány ve dvou objektech - na ulici Máchova a Lužická. Oba objekty Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, procházely v posledních letech pouze dílčími opravami a rekonstrukcemi, avšak v současné době narážejí na svoje stavební a koncepční limity. Řada pokojů je dnes tří a čtyřlůžkových, sociální zázemí je převážně společné a společenské místnosti jsou mimo hlavní komunikační trasy. V žádném z objektů není specializované prostory pro péči o lidi s Alzheimerovou chorobou. V případě areálu Máchova se také přidávají vysoké stropy, velikost místností a instalace, odpovídající původnímu účelu objektu, jako vzdělávacího zařízení. Z hlediska dalšího rozvoje zařízení bylo zvažováno celkem 6 variant způsobů realizace. Jak varianty rekonstrukcí obou lokalit, významná modernizace jen jednoho areálu či novostavba. Jako nejvhodnější řešení se jeví pavilónová rekonstrukce areálu Lužická, která jako jediná naplnila všechna kritéria realizace projektu:
• zachování stávající kapacity Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace;
• zvýšení kvality poskytovaných služeb;
• nenarušení provozu a péče o klienty v průběhu výstavby a rekonstrukce;
• efektivní ekonomika.
Tato varianta spočívá v přístavbě nového pavilonu na pozemku Lužická. Nový pavilon bude obsahovat veškeré potřebné zázemí pro plnou kapacitu domova pro seniory. Do této nové části budou přemístěni klienti z objektu na ulici Lužická a dojde ke kompletní přestavbě stávající budovy. Do té se pak nastěhují i klienti z budovy v lokalitě Máchova. Cílovým stavem je tedy jeden komplex v lokalitě Lužická, který bude splňovat veškeré nároky kladené na moderní zařízení péče o seniory a osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy získané demence. Celková kapacita zůstane zachována a objekt Máchova bude moci být uvolněn pro potřeby dalších sociálních služeb, o které je ve spádové oblasti Humpolce zájem. Zároveň bude možné do budoucna optimalizovat provozní náklady díky poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v jedné lokalitě.

S ohledem na stále menší možnost získání finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na spolufinancování investičních akcí, je v tomto případě zvažována možnost využití soukromých a veřejných finančních prostředků, při realizaci komplexní rekonstrukce Domova důchodců Humpolec. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0350/04/2014/ZK ze dne 24. 6. 2015 byl schválen koncesní projekt s názvem Domov seniorů Humpolec a odboru sociálních věcí uložena příprava dokumentů pro vyhlášení koncesního řízení.
V souladu s ust. § 6 koncesního zákona, se koncesní řízení zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení, které je výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádosti o účast v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované kvalifikace. K rozhodnutí je radě kraje nyní předložena Kvalifikační dokumentace ke koncesnímu řízení na výběr koncesionáře dle § 7 zákona č. 139/2006 Sb., koncesního zákona v platném znění, ve spojení s § 50 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec . Na základě výsledku veřejné zakázky Výběr poradce a administrátora pro koncesní řízení je navrhováno pověřit na základě plné moci společnost NEWTON Business Development, a.s., k činění všech úkonů a jednání v pozici zástupce zadavatele dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zajištění průběhu koncesního řízení na výběr koncesionáře, jakož i k činění dalších úkonů a jednání souvisejících s koncesním řízením a dalšími postupy dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a zákona o veřejných zakázkách, s výjimkou úkonů, které jsou vyhrazeny výlučně zadavateli.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o zahájení koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádosti o účast v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované kvalifikace dle materiálů
RK-22-2015-55, př. 1, RK-22-2015-55, př. 2, RK-22-2015-55, př. 3, RK-22-2015-55, př. 4, RK-22-2015-55, př. 5;
* pověřit na základě plné moci společnost NEWTON Business Development, a.s., k činění všech úkonů a jednání v pozici zástupce zadavatele dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zajištění průběhu koncesního řízení na výběr koncesionáře, jakož i k činění dalších úkonů a jednání souvisejících s koncesním řízením a dalšími postupy dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a zákona o veřejných zakázkách, s výjimkou úkonů, které jsou vyhrazeny výlučně zadavateli dle materiálu RK-22-2015-55, př. 6.

K zahájení koncesního řízení se navrhují tyto termíny:
Odeslání oznámení o zahájení koncesního řízení do informačního systému: do 17. 7. 2015
Lhůta pro podání žádostí o účast a prokázání splnění kvalifikace: 11. 9. 2015 do 13.00 hod.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit koncesní řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádosti o účast v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované kvalifikace dle materiálů RK-22-2015-55, př. 1, RK-22-2015-55, př. 2,
RK-22-2015-55, př. 3, RK-22-2015-55, př. 4, RK-22-2015-55, př. 5;
pověřuje
společnost NEWTON Business Development, a.s., se sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1, IČO 274 55 947, k činění všech úkonů a jednání v pozici zástupce zadavatele dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zajištění průběhu koncesního řízení na výběr koncesionáře, jakož i k činění dalších úkonů a jednání souvisejících s koncesním řízením a dalšími postupy dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a zákona o veřejných zakázkách, s výjimkou úkonů, které jsou vyhrazeny výlučně zadavateli dle materiálu RK-22-2015-55, př. 6.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 20. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz