Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2015, které se konalo dne 14. 7. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2015
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 14. 7. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
75. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1“
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2015
 2. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 3. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 4. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 5. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 6. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 7. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 9. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 10. Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 11. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 12. Udělená cena Kraji Vysočina, Krajskému úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem a navazující spolupráce
 13. Stanovení platu řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 14. Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
 15. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 16. Návrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 17. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - změna zapojeného subjektu
 18. Smlouva s umístění prvků CMS 2.0 s MVČR
 19. Návrh na rozhodnutí o změně příjemce dotace hudebního festivalu SÁZAVAFEST 2015
 20. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
 21. Návrh opatření pro zpracování dokumentace pro případ realizace vynucené, časově naléhavé evakuace objektu
 22. Informace o aktivitách projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 23. Pravidla Rady Kraje Vysočina
 24. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
 25. Nařízení rady kraje č. 3/2015, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
 26. Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 27. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí za Kraj Vysočina
 28. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015
 29. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
 30. Zrušení usnesení č. 0923/22/2007/RK a 0240/04/2007/ZK
 31. Nabytí pozemků pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba, změna usnesení 0162/03/2008/ZK
 32. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
 33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 34. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 35. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu III/3853 Dolní Rožínka - Strážek, změna ceny nabývaných nemovitostí
 36. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
 37. Prodej pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
 38. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Křeptov - most ev. č. 602-017
 39. Prodej pozemků v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
 40. Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
 41. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 42. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 43. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
 44. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
 45. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt HelpTeamUkraine
 46. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
 47. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 48. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
 49. Návrh na poskytnutí finančního daru městysu Okříšky a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství a Životní prostředí
 50. Návrh na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.
 51. Průběžné a provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2015
 53. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
 54. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
 55. Zahájení koncesního řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
 56. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 57. Podstatná změna XIX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 58. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci konference Technické fórum 2015
 60. Změny ve školském rejstříku
 61. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 62. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
 63. Poskytnutí finanční podpory na účast na Mistrovství Evropy v soutěžní orbě
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2015
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
 66. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
 68. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Senožaty 199
 69. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
 70. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar spolku Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem
 72. Cooking Together - příspěvek partnerům na realizaci projektu
 73. Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
 74. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
 75. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1“
 76. Rozprava členů rady

Usnesení 1274/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavření darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1275/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2015-02, př. 1 a RK-22-2015-02, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 24. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-02.doc, RK-22-2015-02, př. 1, RK-22-2015-02, př. 2

03. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci.
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Novotný oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1276/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 24. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-03.doc, RK-22-2015-03, př. 1

04. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1277/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2015-04, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-04.doc, RK-22-2015-04, př. 1, RK-22-2015-04, př. 2

05. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1278/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-22-2015-05, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-22-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-05.doc, RK-22-2015-05, př. 1

06. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem vyřazení níže uvedeného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1279/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace:
 • Sanitní vozidlo Volkswagen Transporter 2,5 TDi, rok pořízení 2008, pořizovací cena 1.399.063,- Kč, zůstatková cena 1,- Kč;
 • Nosítka Ferno, rok pořízení 2007, pořizovací cena 146.000,- Kč, zůstatková cena 0,87 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-06.doc, RK-22-2015-06, př. 1

07. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje žádost Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o schválení návrhu Dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru s GE Money Bank, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1280/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 7 Smlouvy o revolvingovém úvěru GE Money Bank, a.s., pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2015-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 10. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-07.doc, RK-22-2015-07, př. 1

08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1281/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 399 300 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 399 300 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 o částku 399 300 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s hodnocením kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb;
ukládá
ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku v termínu do 30. 9. 2015. Součástí žádosti bude kopie dodavatelské faktury s vyčíslením uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu dokládající její úhradu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-08.doc, RK-22-2015-08, př. 1, RK-22-2015-08, př. 2

09. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ ČR na účet kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1282/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou dotaci poskytnutou MZ ČR v rámci dotačního programu Rezidenční místa ve výši 1 789 692,00 Kč (ÚZ 35015 ve výši 1 729 692,00 Kč, ÚZ 35019 ve výši 60 000 Kč);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2015, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 1 789 692,00 Kč (ÚZ 35015 ve výši 1 729 692,00 Kč, ÚZ 35019 ve výši 60 000 Kč), z toho:
  • 483 740,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  • 602 104,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  • 243 589,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  • 198 389,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  • 261 869,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2015 o částku:
  • 483 740,00 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
  • 602 104,00 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
  • 243 589,50 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
  • 198 389,50 Kč pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
  • 261 869,00 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 15. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-09.doc, RK-22-2015-09, př. 1, RK-22-2015-09, př. 2

10. Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení odměn ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1283/22/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2015-10, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-10.doc, RK-22-2015-10, př. 1, RK-22-2015-10, př. 2

11. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1284/22/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-22-2015-11, př. 2.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-11.doc, RK-22-2015-11, př. 1, RK-22-2015-11, př. 2

12. Udělená cena Kraji Vysočina, Krajskému úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem a navazující spolupráce
J. Běhounek a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje na vědomí plánovanou účast ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina na zahraniční pracovní cestě do norského Osla zajišťované ze strany organizace Byznys pro společnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1285/22/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
účast ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina na zahraniční pracovní cestě do norského Osla zajišťované ze strany organizace Byznys pro společnost.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-12.doc, RK-22-2015-12, př. 1

13. Stanovení platu řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení platu ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1286/22/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Ondreje Remiáše, ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, podle materiálu RK-22-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-13.doc, RK-22-2015-13, př. 1

14. Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámila radu kraje s variantním návrhem účasti Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour 2016. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1287/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zvolit variantu B týkající se účasti Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour 2016 jakožto spoluvystavovatele na stánku agentury CzechTourism.
odpovědnost: OKPPCR, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 20. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-14.doc, RK-22-2015-14, př. 1

15. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložila radě kraje žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, o udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1288/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-22-2015-15, př. 1, a to na dobu určitou ode dne podpisu do 31. 12. 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-15.doc, RK-22-2015-15, př. 1

16. Návrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, informovala radu kraje o návrhu vyřazení sbírkového předmětu ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1289/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením přebytečného sbírkového předmětu - sochy armádního generála Ludvíka Svobody, inv. č. 1 7 186, ze Sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - podsbírka Výtvarného umění.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-16.doc, RK-22-2015-16, př. 1

17. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - změna zapojeného subjektu
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1290/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a ŽĎAS, a.s. ze dne 23. 9. 2010, dle materiálu RK-22-2015-17, př. 2;
 • uzavřít Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a ŽĎAS, a.s. ze dne 23. 12. 2013, dle materiálu RK-22-2015-17, př. 3;
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-17.doc, RK-22-2015-17, př. 1, RK-22-2015-17, př. 2, RK-22-2015-17, př. 3, RK-22-2015-17, př. 4, RK-22-2015-17, př. 5, RK-22-2015-17, př. 6

18. Smlouva s umístění prvků CMS 2.0 s MVČR
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 KIVS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1291/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 - KIVS dle materiálu RK-22-2015-18, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-18.doc, RK-22-2015-18, př. 1

19. Návrh na rozhodnutí o změně příjemce dotace hudebního festivalu SÁZAVAFEST 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o změně příjemce dotace hudebního festivalu SÁZAVAFEST 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1292/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0090/02/2015/RK v části týkající se poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč společnosti in promotion, s.r.o. na pořádání akce SÁZAVAFEST 2015;
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč na pořádání akce SÁZAVAFEST 2015 společnosti UDANAX s. r. o. dle materiálu RK-22-2015-19, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2015-19, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-19.doc, RK-22-2015-19, př. 1, RK-22-2015-19, př. 2

20. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1293/22/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2015-20, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 14. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-20.doc, RK-22-2015-20, př. 1

21. Návrh opatření pro zpracování dokumentace pro případ realizace vynucené, časově naléhavé evakuace objektu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1294/22/2015/RK
Rada kraje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací posoudit a vyhodnotit připravenost organizace na realizaci vynucené, časově naléhavé evakuace objektu;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, zejména těm, v jejichž zařízení jsou soustředění klienti ve větším množství (formou vícedenního pobytu nebo několikahodinové přítomnosti) a které poskytují hromadným způsobem veřejné služby klientům se zvýšeným stupněm potenciálního ohrožení (zejména nemocnicím, zdravotnické záchranné službě, domovům a ústavům sociální péče a školám):
 1. vypracovat a přijmout dokument metodického charakteru pro případ vynucené, časově naléhavé evakuace (z důvodu hrozby použití nástražného výbušného systému, hrozby jiným teroristickým útokem, ale i pro případ identifikovaného nebezpečí výbuchu plynu, úniku nebezpečné chemické látky, rozsáhlého požáru, statického poškození objektu či jiné havárie), a to jako doplněk k plánu krizové připravenosti nebo jinou vhodnou formou;
 2. zapracovat do dokumentu podle bodu 1 účelné, prakticky využitelné zásady a informace (dle potřeby a podmínek organizace) s využitím textu Doporučený obsah dokumentu upravujícího proces při vynucené, časově naléhavé evakuaci dle materiálu RK-22-2015-21, př. 1;
 3. projednat vhodnou formou průběh a podmínky případné vynucené, časově naléhavé evakuace s personálem organizace, osoby na vybraných funkcích proškolit tak, aby dobře znaly a ovládaly požadované činnosti;
 4. zvážit možnost přijmutí preventivních opatření organizační a technické povahy snižujících rizika různého druhu, zvážit možnost dovybavení organizace technickými prostředky (např. transportními podložkami na lůžka vybraného charakteru, resp. určení).
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-21.doc, RK-22-2015-21, př. 1, RK-22-2015-21, př. 2

22. Informace o aktivitách projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, předložily radě kraje na vědomí informaci o postupu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1295/22/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o postupu projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-22-2015-22 a RK-22-2015-22, př. 1;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zapracovat nové postupy do Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací a stanoví se podmínky k jejich plnění a Pravidel Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-22.doc, RK-22-2015-22, př. 1

23. Pravidla Rady Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení a V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, předložily radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví Bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1296/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví Bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací dle materiálu RK-22-2015-23, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 1. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-23.doc, RK-22-2015-23, př. 1

24. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, V. Kotrbová, analytik a metodik společných nákupů kraje a PO a H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámily radu kraje s návrhem zadání podlimitní veřejné zakázky na pořízení „Mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1297/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-22-2015-24, př. 1, RK-22-2015-24, př. 2, RK-22-2015-24, př. 3, RK-22-2015-24, př. 4 a RK-22-2015-24, př. 5;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-22-2015-24, př. 6;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku Mobilního pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OAPŘ, ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-24.doc, RK-22-2015-24, př. 1, RK-22-2015-24, př. 2, RK-22-2015-24, př. 3, RK-22-2015-24, př. 4, RK-22-2015-24, př. 5, RK-22-2015-24, př. 6

25. Nařízení rady kraje č. 3/2015, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 3/2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1298/22/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Rady Kraje Vysočina č. 3/2015, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-22-2015-25, př. 2.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-25.doc, RK-22-2015-25, př. 1, RK-22-2015-25, př. 2

26. Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení změnu účelovosti finančních prostředků určených pro KSÚSV na rok 2015.
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Novotný oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1299/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu v seznamu jmenovitých akcí dle materiálu RK-22-2015-26, př. 2.
odpovědnost: ODSH, KSÚSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-26.doc, RK-22-2015-26, př. 1, RK-22-2015-26, př. 2

27. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí za Kraj Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o podání samostatných žádostí Kraje Vysočina a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na změnu rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1300/22/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání samostatných žádostí Kraje Vysočina a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na změnu rozpisu akcí financovaných z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 dle materiálů RK-22-2015-27, př. 1 a RK-22-2015-27, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-27.doc, RK-22-2015-27, př. 1, RK-22-2015-27, př. 2

28. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1301/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 dle materiálu RK-22-2015-28, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015, pro všechny části veřejné zakázky, nabídku podanou dodavatelem Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Bezová 1658, 147 14 Praha, IČO: 40763439), v souladu s materiálem RK-22-2015-28, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-28.doc, RK-22-2015-28, př. 1

29. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uvedené podlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1302/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky dle materiálu RK-22-2015-29, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky nabídku podanou dodavatelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČO: 26177005, (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), v souladu s materiálem RK-22-2015-29, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-29.doc, RK-22-2015-29, př. 1

75. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky podlimitní veřejné zakázky „III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1303/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky „III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1“ dle materiálu RK-22-2015-75, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky „III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1“ nabídku podanou dodavatelem Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice 2, 28521 Zbraslavice, IČO: 28447085, v souladu s materiálem RK-22-2015-75, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-75.doc, RK-22-2015-75, př. 1

L. Joukl navrhl projednání bodů 30 41 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

30. Zrušení usnesení č. 0923/22/2007/RK a 0240/04/2007/ZK
Usnesení 1304/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení rady kraje č. 0923/22/2007/RK ze dne 10. 7. 2007;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0240/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-30.doc

31. Nabytí pozemků pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba, změna usnesení 0162/03/2008/ZK
Usnesení 1305/22/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-31.doc

32. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 1306/22/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 481/1 a par. č. 481/2 v k. ú. Týmova Ves z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle smlouvy dle materiálu RK-22-2015-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-32.doc, RK-22-2015-32, př. 1, RK-22-2015-32, př. 2

33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1307/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-22-2015-33, př. 1, RK-22-2015-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-33.doc, RK-22-2015-33, př. 1, RK-22-2015-33, př. 2

34. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1308/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-22-2015-34, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-22-2015-34, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-22-2015-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-34.doc, RK-22-2015-34, př. 1

35. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu III/3853 Dolní Rožínka - Strážek, změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1309/22/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-35.doc

36. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
Usnesení 1310/22/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-22-2015-36, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-36.doc, RK-22-2015-36, př. 1, RK-22-2015-36, př. 2

37. Prodej pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
Usnesení 1311/22/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-37.doc, RK-22-2015-37, př. 1, RK-22-2015-37, př. 1a

38. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Křeptov - most ev. č. 602-017
Usnesení 1312/22/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-38.doc, RK-22-2015-38, př. 1, RK-22-2015-38, př. 2

39. Prodej pozemků v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1313/22/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-39.doc, RK-22-2015-39, př. 1, RK-22-2015-39, př. 1a

40. Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
Usnesení 1314/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl a o výměře 218 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 261-55/2014 z pozemku par č. 1271 v k. ú. a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl a o výměře 218 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 261-55/2014 z pozemku par č. 1271 v k. ú. a obci Číhošť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-40.doc, RK-22-2015-40, př. 1, RK-22-2015-40, př. 2

41. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1315/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-22-2015-41, př. 1.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov, odbor majetkový
termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-41.doc, RK-22-2015-41, př. 1, RK-22-2015-41, př. 2

42. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu dodatku ke Smlouvě o realizaci grantového projektu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1316/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0001 dle materiálu RK-22-2015-42, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-42.doc, RK-22-2015-42, př. 1, RK-22-2015-42, př. 2

43. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje na vědomí 4. zprávu o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1317/22/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-22-2015-43, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2015-43, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-43.doc, RK-22-2015-43, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 44 47 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

44. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
Usnesení 1318/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 222 733,94 Kč (8 237 €) a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 259,71 Kč (484,55 €);
 • převod přijatých dotací do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení realizace projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-44.doc

45. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt HelpTeamUkraine
Usnesení 1319/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu HelpTeamUkraine o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 415 425,70 Kč (15 363 €), které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-45.doc

46. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
Usnesení 1320/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou o přijaté finanční prostředky ze strany Fondu soudržnosti EU ve výši 1 449 940,11 Kč a ze strany Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 85 290,59 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 14. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-46.doc

47. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1321/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele ve výši 721 919,80 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-47.doc

48. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženou zprávou o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1322/22/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-48.doc, RK-22-2015-48, př. 1, RK-22-2015-48, př. 2, RK-22-2015-48, př. 3

49. Návrh na poskytnutí finančního daru městysu Okříšky a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství a Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1323/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady o částku 50 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč městysu Okříšky, IČ 00290050 dle materiálu RK-22-2015-49, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-49.doc, RK-22-2015-49, př. 1, RK-22-2015-49, př. 2, RK-22-2015-49, př. 3

50. Návrh na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru občanskému sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1324/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., IČ 70851131 dle materiálu RK-22-2015-50, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-50.doc, RK-22-2015-50, př. 1, RK-22-2015-50, př. 2

51. Průběžné a provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženými monitorovacími zprávami projektů Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1325/22/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů RK-22-2015-51, př. 1, RK-22-2015-51, př. 2, RK-22-2015-51, př. 3, RK-22-2015-51, př. 4, RK-22-2015-51, př. 5, RK-22-2015-51, př. 6, RK-22-2015-51, př. 7, RK-22-2015-51, př. 8, RK-22-2015-51, př. 9, RK-22-2015-51, př. 10, RK-22-2015-51, př. 11, RK-22-2015-51, př. 12, RK-22-2015-51, př. 13 a RK-22-2015-51, př. 14.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 14. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-51.doc, RK-22-2015-51, př. 1, RK-22-2015-51, př. 2, RK-22-2015-51, př. 3, RK-22-2015-51, př. 4, RK-22-2015-51, př. 5, RK-22-2015-51, př. 6, RK-22-2015-51, př. 7, RK-22-2015-51, př. 8, RK-22-2015-51, př. 9, RK-22-2015-51, př. 10, RK-22-2015-51, př. 11, RK-22-2015-51, př. 12, RK-22-2015-51, př. 13, RK-22-2015-51, př. 14

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2015
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1326/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 749 123 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2015 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-22-2015-52, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-52.doc, RK-22-2015-52, př. 1

53. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o předloženém Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1327/22/2015/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2015-53, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 29. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-53.doc, RK-22-2015-53, př. 1

54. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, předložili radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1328/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 538 534,33 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-54.doc

55. Zahájení koncesního řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1329/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit koncesní řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec výzvou neomezenému počtu dodavatelů k podání žádosti o účast v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované kvalifikace dle materiálů RK-22-2015-55, př. 1, RK-22-2015-55, př. 2, RK-22-2015-55, př. 3, RK-22-2015-55, př. 4, RK-22-2015-55, př. 5;
pověřuje
společnost NEWTON Business Development, a.s., se sídlem Politických vězňů 912/10, Praha 1, IČO 274 55 947, k činění všech úkonů a jednání v pozici zástupce zadavatele dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zajištění průběhu koncesního řízení na výběr koncesionáře, jakož i k činění dalších úkonů a jednání souvisejících s koncesním řízením a dalšími postupy dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, a zákona o veřejných zakázkách, s výjimkou úkonů, které jsou vyhrazeny výlučně zadavateli dle materiálu RK-22-2015-55, př. 6.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 20. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-55.doc, RK-22-2015-55, př. 1, RK-22-2015-55, př. 2, RK-22-2015-55, př. 3, RK-22-2015-55, př. 4, RK-22-2015-55, př. 5, RK-22-2015-55, př. 6

56. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1330/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz II o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 16 687 918,65 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 17. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-56.doc

57. Podstatná změna XIX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, informovali radu kraje o změnách v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1331/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-22-2015-57, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-22-2015-57, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 17. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-57.doc, RK-22-2015-57, př. 1

58. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešli P. Krčál a V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1332/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-58.doc, RK-22-2015-58, př. 1, RK-22-2015-58, př. 2, RK-22-2015-58, př. 3, RK-22-2015-58, př. 4, RK-22-2015-58, př. 5, RK-22-2015-58, př. 6

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci konference Technické fórum 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišli L. Joukl a V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1333/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 60 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 49 587 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 10 413 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-22-2015-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-59.doc, RK-22-2015-59, př. 1

60. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku. V průběhu jednání odešel Z. Chlád a přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1334/22/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-22-2015-60, př. 1 kód 1A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 20. 8. 2015 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-60.doc, RK-22-2015-60, př. 1

61. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1335/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2015-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-61.doc, RK-22-2015-61, př. 1

62. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1336/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-22-2015-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-62.doc, RK-22-2015-62, př. 1

63. Poskytnutí finanční podpory na účast na Mistrovství Evropy v soutěžní orbě
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí finanční podpory Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov na pokrytí části nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy v soutěžní orbě v nizozemském Veendamu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1337/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, IČO: 14450470, o částku 20 000 Kč za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na Mistrovství Evropy v soutěžní orbě v nizozemském Veendamu.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-63.doc, RK-22-2015-63, př. 1

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1338/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 34 000 tis. Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2015 dle materiálu RK-22-2015-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-64.doc, RK-22-2015-64, př. 1

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1339/22/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 150 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu RK-22-2015-65.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-65.doc

66. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhované úpravě investičního plánu v souvislosti se zajištěním prostředků škol na realizaci projektu „Postav si své auto“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1340/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 500 000 Kč a současně zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o stejnou částku 500 000 Kč na realizaci projektu Postav si své auto;
 • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 15 000 Kč a současně zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o stejnou částku 15 000 Kč na realizaci projektu Postav si své auto;
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-22-2015-66, př. 1 a RK-22-2015-66, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé dotčených středních škol Kraje Vysočina
termín: prosinec 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-66.doc, RK-22-2015-66, př. 1, RK-22-2015-66, př. 2

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1341/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy a § 3127 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 890 465 Kč dle materiálu RK-22-2015-67, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na financování způsobilých výdajů projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-22-2015-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-67.doc, RK-22-2015-67, př. 1

68. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Senožaty 199
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh udělení výjimky pro prodloužení havarijního pojištění pro vozidlo Dětského domova, Senožaty 199. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1342/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 24. 3. 2017 pro vozidlo Dětského domova, Senožaty 199, starší 10 let - Mercedes Benz registrační značky 2J1 6044.
odpovědnost: Dětský domov, Senožaty 199, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. července 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-68.doc

69. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku užívaného Základní školou a Mateřskou školou při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1343/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Rapid, inventární číslo 1, pořízeného roku 2013 z majetku kraje způsobem navrženým Základní školou a Mateřskou školou při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2015-69.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-69.doc

70. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1344/22/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-22-2015-70, př. 1 a RK-22-2015-70, př. 2;
 • s převodem 86 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod na financování zabezpečení oddělené komunikace a zálohu serverů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-70.doc, RK-22-2015-70, př. 1, RK-22-2015-70, př. 2

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar spolku Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí finančního daru spolku Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1345/22/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost spolku Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Dr. Veselého 268, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO 43378188 ve výši 50 000 Kč dle materiálu RK-22-2015-71, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-71.doc, RK-22-2015-71, př. 1, RK-22-2015-71, př. 2, RK-22-2015-71, př. 3

72. Cooking Together - příspěvek partnerům na realizaci projektu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh proplacení nákladů partnerům projektu „Cooking Together“ za uskutečněnou zahraniční cestu do Sedanu ve Francii. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1346/22/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu Cooking Together v celkové výši 13 174,52 Kč, dle materiálu RK-22-2015-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-72.doc, RK-22-2015-72, př. 1

73. Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování výběrové komise pro hodnocení žádostí o dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1347/22/2015/RK
Rada kraje
jmenuje
výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina č. 5/15 dle materiálu RK-22-2015-73, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-73.doc, RK-22-2015-73, př. 1

74. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1348/22/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2015-74.doc

76. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 28. 7. 2015, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2015 dne 14. 7. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 15. 7. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz