Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-36

RK-22-2015-36.doc  RK-22-2015-36pr01.doc  RK-22-2015-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-22-2015-36
NázevNabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 .
Stavba II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 se nachází v jihovýchodní části Kraje Vysočina na silnici II/351 mezi Třebíčí a křižovatkou silnice II/351 se silnicí II/399 v Dalešicích. Cílem stavby je rekonstrukce povrchu vozovky spojená se sjednocením šířkového uspořádání komunikace na kategorii S7,5/70, vyčištění přilehlých příkopů a zlepšení odtokových poměrů v okolí propustků, úprava nezpevněných krajnic.
V rámci majetkoprávního vypořádání stavby II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o nabytí pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou. Podle vyhotoveného geometrického plánu je třeba získat nevykoupené pozemky pod plánovanou stavbou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu
RK-22-2015-36, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v katastrálním území Valeč u Hrotovic pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 . Kupní cena bude prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou, ve výši 80 Kč/m2. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty, zvýšena o cenu těchto porostů, stanovenou podle platné oceňovací vyhlášky. Pozemky ve vlastnictví obce Valeč budou převedeny darem.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2015-36, př. 1. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2015-36, př. 1 pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 .
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-22-2015-36, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz