Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-44

RK-22-2015-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-22-2015-44
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany vedoucího partnera projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně , Země Horní Rakousko a Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně byl realizován od 2. 4. 2012 do 31. 12. 2014 v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Kraj Vysočina byl v tomto projektu projektovým partnerem č. 2.
Usnesením č. 0135/02/2012/ZK ze dne 27. 3. 2012 ( Zastupitelstvo kraje
schvaluje účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Euroregion Dunaj - Vltava - konkrétně v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 16 000 €, tj. 400 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu ZK-02-2012-56, př. 1;
prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2012-56, př. 2 část první ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina v projektu.
Projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace od vedoucího partnera kryje 85 %, od Ministerstva pro místní rozvoj 5 % uznatelných nákladů za 1. - 3. monitorovací období projektu od 2. 4. 2012 do 31. 7. 2014. Dotace jsou poskytovány v měně Eur.
Dne 2. 7. 2015 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně , č. ú.: 4200359446/6800, dotace ve výši 8 237 € ze strany vedoucího partnera projektu. Dne 7. 5. 2015 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 484,55 € ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace přijatá na bankovní účet vedený u České národní banky byla převedena na bankovní účet projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně . Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně o částku 222 733,94 Kč (8 237 €) a částku 13 259,71 Kč (484,55 €).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 222 733,94 Kč (8 237 €) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 259,71 Kč (484,55 €). Vzhledem k tomu, že projekt byl ukončen, navrhujeme převést přijaté dotace do Fondu strategických rezerv a schválit rozpočtové opatření s tímto související.
StanoviskaOdbor ekonomický: Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany vedoucího partnera projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně ve výši 222 733,94 Kč (8 237 €) a ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 259,71 Kč (484,55 €). Z důvodu ukončení realizace projektu budou přijaté dotace převedeny do Fondu strategických rezerv.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně o přijaté finanční prostředky ze strany vedoucího partnera projektu ve výši 222 733,94 Kč (8 237 €) a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 259,71 Kč (484,55 €);
* převod přijatých dotací do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení realizace projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz