Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-51

RK-22-2015-51.doc  RK-22-2015-51pr01.pdf  RK-22-2015-51pr02.pdf  RK-22-2015-51pr03.pdf  RK-22-2015-51pr04.pdf  RK-22-2015-51pr05.pdf  RK-22-2015-51pr06.pdf  RK-22-2015-51pr07.pdf  RK-22-2015-51pr08.pdf  RK-22-2015-51pr09.pdf  RK-22-2015-51pr10.pdf  RK-22-2015-51pr11.pdf  RK-22-2015-51pr12.pdf  RK-22-2015-51pr13.pdf  RK-22-2015-51pr14.pdf
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-22-2015-51
NázevPrůběžné a provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013
Zpracoval J. Joneš, J. Janová, I. Vlčková, M. Křížek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší průběžné a provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 (dále též jen OPŽP).
Průběžné monitorovací zprávy u projektů řeší kraj jako příjemce podpory a to od okamžiku vydání Registračního listu. Průběžné monitorovací zprávy zasílá kraj v požadovaných termínech zprostředkujícímu subjektu OPŽP (tj. Státnímu fondu životního prostředí České republiky (dále jen SFŽP ČR) v elektronické podobě v informačním systému (IS) BENE-FILL. Kraj Vysočina jako příjemce podpory povinně poskytuje v průběžných monitorovacích zprávách údaje k průběžnému sledování implementace projektu a naplňování předem stanovených projektových cílů. Průběžné monitorovací zprávy se převážně generují automaticky z údajů na ostatních záložkách BENE-FILLu. Žadatel (kraj) vyplňuje zejména bod 8. - stav realizace projektu. U projektů s ukončenou realizací pak též bod 9. - monitorovací indikátory projektu. Pracovníci řídícího orgánu OPŽP provedou kontrolu monitorovací zprávy a potvrdí monitorovací zprávu, která je tímto krokem automaticky uložena v elektronickém informačním systému nebo monitorovací zprávu vrátí příjemci podpory k doplnění či opravě ve stanoveném termínu.
Po ukončení realizace projektu zůstává projekt i nadále předmětem monitorování, zda u něho nedochází ke změnám, jež by byly v rozporu s podmínkami poskytnutí dotace uvedenými v rozhodnutí o podpoře nebo povinnostmi příjemce podpory uvedenými ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. K tomuto monitorování pak slouží tzv. průběžné provozní monitorovací zprávy o stavu projektu, které jsou podávány 1x ročně vždy za období předcházejícího roku. První zprávu podává příjemce za rok následující po roku, v němž došlo k ukončení realizace projektu. Poslední průběžná monitorovací zpráva se podává po skončení udržitelnosti projektu a je označena jako Závěrečná provozní monitorovací zpráva. K vyplnění monitorovací zprávy je příjemce opět vyzván zasláním elektronické zprávy
v IS BENE-FILL. Doba, po kterou je projekt monitorován, se může u projektů z různých prioritních os lišit a je dána obdobím, po které musí realizovaný projekt plnit účel poskytnutí podpory. Zpravidla se jedná o pětiletou dobu udržitelnosti projektu. Průběžná provozní monitorovací zpráva o stavu projektu, jedná-li se o akce dotýkající se činnosti jiných odborů, je konzultována i s příslušnými odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina, dle níže uvedeného seznamu projektů se v daném případě jedná o odbor majetkový, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor sociálních věcí, což jsou odbory, které zároveň zajišťují úkoly při plnění funkce zřizovatele.
Usnesením 1873/31/2014/RK Rada Kraje Vysočina svěřila hejtmanovi rozhodování o předkládání průběžných monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to za účelem realizace projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí. Následně pan hejtman pověřil úředníky odboru životního prostředí a zemědělství, aby v informačním systému BENE-FILL požadované údaje doplňovali. Z důvodu průběžného informování zároveň rada uvedeným usnesením uložila odboru životního prostředí a zemědělství předkládat na vědomí průběžné monitorovací zprávy za uplynulé čtvrtletí.
Návrh řešení Z výše uvedených důvodů v uplynulém čtvrtletí odbor životního prostředí a zemědělství vyplnil a odeslal (a vygeneroval do formátu PDF) v prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL monitorovací zprávy pro následující akce (číslo v seznamu akcí odpovídá číslu přílohy tohoto materiálu, názvy akcí odrážejí názvy z doby podání žádosti do OPŽP):

Průběžné monitorovací zprávy (v závorce za názvem je předpokládané datum ukončení realizace případně informace o tom, že je projekt již realizován):
1. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče -Křižanov (projekt realizován, administrujeme přípravu závěrečného vyhodnocení akce)
2. Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče - Těchobuz (projekt realizován, administrujeme přípravu závěrečného vyhodnocení akce)
3. Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon (projekt realizován, administrujeme přípravu závěrečného vyhodnocení akce)

Průběžné provozní monitorovací zprávy (projekty jsou ukončeny a jsou ve fázi udržitelnosti):
4. Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - lesy a rybníky
5. Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina
6. Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou
7. Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. (objekty Nemocnice Jihlava-interní pavilon a Nemocnice Pelhřimov-pavilon ambulantních služeb)
8. Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.b (Nemocnice Jihlava-gynekologickoporodnický pavilon a Nemocnice Třebíč-porodnický pavilon)
9. Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A , DM, kuchyně a svářecí školy

Závěrečné provozní monitorovací zprávy (projekty jsou ukončeny a skončila udržitelnost):
10. Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Kraji Vysočina
11. Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb Jihlava, DM
12. Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod
13. Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - SŠ Pelhřimov, Domov mládeže a školní jídelna
14. Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Gymnázium Žďár nad Sázavou

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje vzít na vědomí průběžné monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle příloh 1 až 14 materiálu RK-22-2015-51.
StanoviskaOddPKŽÚ souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí dle materiálů
RK-22-2015-51, př. 1, RK-22-2015-51, př. 2, RK-22-2015-51, př. 3, RK-22-2015-51, př. 4,
RK-22-2015-51, př. 5, RK-22-2015-51, př. 6, RK-22-2015-51, př. 7, RK-22-2015-51, př. 8,
RK-22-2015-51, př. 9, RK-22-2015-51, př. 10, RK-22-2015-51, př. 11, RK-22-2015-51, př. 12, RK-22-2015-51, př. 13 a RK-22-2015-51, př. 14.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 14. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz