Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-46

RK-22-2015-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-22-2015-46
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
Zpracoval I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Státního fondu životního prostředí ČR a ze strany Fondu soudržnosti EU.
Projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2.3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry).
Usnesením č. 2059/38/2013/RK ze dne 26. 11. 2013 ( Rada kraje rozhoduje předložit projektovou žádost projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-38-2013-37, př. 1 do Operačního programu Životní prostředí; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2013-37, př. 1; ukládá odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem majetkovým předložit projektovou žádost projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou na řídící orgán Operačního programu Životní prostředí. ) schválila Rada Kraje Vysočina obsah projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou .
Usnesením č. 21/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014 ( Rada kraje rozhoduje uzavřít smlouvu č. 14196223 o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou dle materiálu RK- RK-38-2014-21, př. 4.) rozhodla Rada Kraje Vysočina uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí ČR.
Projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Dotace z Fondu soudržnosti EU kryje 85 %, od Státního fondu životního prostředí ČR 5 % uznatelných nákladů za období projektu od 1. 2. 2015 do 31. 3. 2015. Dotace jsou poskytovány v českých korunách.
Dne 22. 6. 2015 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 1 449 940,11 Kč ze strany Fondu soudržnosti EU a dotace ve výši 85 290,59 ze strany Státního fondu životního prostředí ČR.
Dotace přijaté na bankovní účet vedený u České národní banky byly převedeny na bankovní účet projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou . Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou o částku 1 449 940,11 Kč a částku 85 290,59 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou o přijaté finanční prostředky ze strany Fondu soudržnosti EU ve výši 1 449 940,11 Kč a ze strany Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 85 290,59 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OPŽP ve výši 1 535 230,70 Kč určené na financování projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou . Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou o přijaté finanční prostředky ze strany Fondu soudržnosti EU ve výši 1 449 940,11 Kč a ze strany Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 85 290,59 Kč, které jsou určeny k dalšímu financování projektu.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 14. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz