Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-23

RK-22-2015-23.doc  RK-22-2015-23pr01.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-22-2015-23
NázevPravidla Rady Kraje Vysočina
Zpracoval K. Talavašek, M. Chlup, K. Kotrba, V. Kotrbová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuNa základě požadavků zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, schválené Strategii ICT Kraje Vysočina a rozhodnutí vedení Krajského úřadu Kraje Vysočina dochází v současné době k implementaci procesního rámce - systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). ISMS je popsán rodinou norem ČSN ISO/IEC 2700x a slouží k zavedení procesních a technických opatření za účelem zajištění odpovídající úrovně informační bezpečnosti. Systém definuje postupy a doporučení pro identifikaci a ohodnocení informačních aktiv organizace, popisuje jak řídit rizika, PDCA model pro zavádění bezpečnostních opatření a dále jsou stanoveny jednotlivé oblasti, které ISMS pokrývá.
Jednou ze základních součástí ISMS je dokument ustavující bezpečnostní politiku organizace, kterým jsou právě tyto Pravidla Rady Kraje Vysočina. Jsou v něm definovány cíle bezpečnostní politiky, její hlavní zásady a bezpečnostní potřeby. Dále je definována struktura a způsob ukotvení dokumentů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina, společně tvořících bezpečnostní politiku. Ustavující dokument bezpečnostní politiky obsahuje popis rolí nezbytných pro zavedení ISMS procesů. Jedná se o role manažera, architekta a auditora kybernetické bezpečnosti dále pak garanta a technického správce informačního aktiva a v neposlední řadě výboru pro řízení informační bezpečnosti. Bezpečností politika dále vymezuje hranice ISMS, tedy v jakých oblastech bude systém řízení bezpečnosti informací implementován.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví Bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací dle materiálu
RK-22-2015-23, př. 1.
Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů kraj, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví Bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací dle materiálu RK-22-2015-23, př. 1.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 1. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz