Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-65

RK-22-2015-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-22-2015-65
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky půjčky poskytnuté příspěvkové organizaci.
Usnesením 0534/06/2014/ZK ze dne 18. 11. 2014 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o poskytnutí zápůjčky Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, ve výši 150 000 Kč za účelem krytí zádržného projektu Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální reg. č. CZ.1.07/1.2.37/01.003.
Dne 23. 6. 2015 byla připsána na účet kraje splátka výše uvedené zápůjčky.
Návrh řešení V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převede do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 150 000 Kč se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 150 000 Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu
RK-22-2015-65.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz