Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-72

RK-22-2015-72.doc  RK-22-2015-72pr01.pdf
Číslo materiálu72
Číslo jednacíRK-22-2015-72
NázevCooking Together - příspěvek partnerům na realizaci projektu
Zpracoval D. Voborská, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší proplacení nákladů partnerům projektu Cooking Together za uskutečněnou zahraniční cestu do Sedanu ve Francii, která proběhla ve dnech 10. - 13. 3. 2015.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 25. 11. 2014 usnesením č. 2158/35/2014/RK Smlouvu o partnerství za účelem realizace projektu Cooking Together (dále jen projekt ). Na základě uzavřené Smlouvy o partnerství se smluvní strany spolupodílí na realizaci aktivit projektu a na nákladech spojených se zajištěním návštěv zahraničních delegací. Náklady jsou partnerům hrazeny po ukončení dané aktivity a po předložení vyúčtování doloženého kopiemi účetních dokladů.
OŠMS obdržel od partnerů projektu po ukončení aktivity vyúčtování nákladů, které jsou blíže specifikované v materiálu RK-22-2015-72, př. 1 v celkové výši 13 174,52 Kč. Vyúčtování se týkalo aktivity spojené se zahraniční cestou do Sedanu ve Francii uskutečněnou ve dnech 10. - 13. 3. 2015. Předložená vyúčtování splňují podmínky stanovené ve Smlouvě o partnerství.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu Cooking Together v celkové výši 13 174,52 Kč, dle materiálu RK-22-2015-72, př. 1.
Finanční prostředky budou partnerům poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Stanoviska:

Stanovisko OI:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - O01384.
Stanovisko ekonomického odboru:
Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz partnerům na realizaci projektu Cooking Together v celkové výši 13 174,52 Kč, dle materiálu RK-22-2015-72, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 2015- 8- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz