Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 22/2015, které se bude konat dne 14.07.2015 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2015
2. Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-22-2015-02)
3. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-22-2015-03)
4. Smlouva o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-22-2015-04)
5. Vyřazení majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-22-2015-05)
6. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-22-2015-06)
7. Dodatek Smlouvy o revolvingovém úvěru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-22-2015-07)
8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek na akreditaci Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-22-2015-08)
9. Návrh rozpočtového opatření - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
    ( S. Měrtlová, RK-22-2015-09)
10. Odměny pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová, RK-22-2015-10)
11. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
    ( I. Hanáková Kosourová, RK-22-2015-11)
12. Udělená cena Kraji Vysočina, Krajskému úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem a navazující spolupráce
    ( J. Běhounek, RK-22-2015-12)
13. Stanovení platu řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    ( L. Seidl, I. Hanáková Kosourová, RK-22-2015-13)
14. Účast Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně v roce 2016
    ( L. Seidl, RK-22-2015-14)
15. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
    ( L. Seidl, RK-22-2015-15)
16. Návrh na vyřazení sbírkového předmětu - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
    ( L. Seidl, RK-22-2015-16)
17. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - změna zapojeného subjektu
    ( L. Seidl, RK-22-2015-17)
18. Smlouva s umístění prvků CMS 2.0 s MVČR
    ( P. Pavlinec, RK-22-2015-18)
19. Návrh na rozhodnutí o změně příjemce dotace hudebního festivalu SÁZAVAFEST 2015
    ( I. Šteklová, RK-22-2015-19)
20. Informace o výjezdním zasedání Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-22-2015-20)
21. Návrh opatření pro zpracování dokumentace pro případ realizace vynucené, časově naléhavé evakuace objektu
    ( Z. Kadlec, RK-22-2015-21)
22. Informace o aktivitách projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
    ( D. Buřičová, RK-22-2015-22)
23. Pravidla Rady Kraje Vysočina
    ( D. Buřičová, RK-22-2015-23)
24. Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina
    ( D. Buřičová, H. Strnadová, RK-22-2015-24)
25. Nařízení rady kraje č. 3/2015, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
    ( H. Strnadová, RK-22-2015-25)
26. Návrh na změnu účelu použití finančních prostředků určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
    ( H. Strnadová, RK-22-2015-26)
27. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury - úprava rozpisu akcí za Kraj Vysočina
    ( H. Strnadová, RK-22-2015-27)
28. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015
    ( H. Strnadová, RK-22-2015-28)
29. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/353 Počítky - odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky
    ( H. Strnadová, RK-22-2015-29)
30. Zrušení usnesení č. 0923/22/2007/RK a 0240/04/2007/ZK
    ( P. Kolář, RK-22-2015-30)
31. Nabytí pozemků pro stavbu II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba , změna usnesení 0162/03/2008/ZK
    ( P. Kolář, RK-22-2015-31)
32. Nabytí pozemků pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
    ( P. Kolář, RK-22-2015-32)
33. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-22-2015-33)
34. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-22-2015-34)
35. Nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu III/3853 Dolní Rožínka - Strážek , změna ceny nabývaných nemovitostí
    ( P. Kolář, RK-22-2015-35)
36. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
    ( P. Kolář, RK-22-2015-36)
37. Prodej pozemku v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
    ( P. Kolář, RK-22-2015-37)
38. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Křeptov - most ev. č. 602-017
    ( P. Kolář, RK-22-2015-38)
39. Prodej pozemků v k. ú. Domanín u Bystřice nad Pernštejnem a obci Bystřice nad Pernštejnem
    ( P. Kolář, RK-22-2015-39)
40. Darování pozemku v k. ú. a obci Číhošť
    ( P. Kolář, RK-22-2015-40)
41. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
    ( P. Kolář, RK-22-2015-41)
42. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-22-2015-42)
43. Zpráva o udržitelnosti k projektu GENDER FOKUS
    ( I. Fryšová, RK-22-2015-43)
44. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
    ( I. Fryšová, RK-22-2015-44)
45. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt HelpTeamUkraine
    ( I. Fryšová, RK-22-2015-45)
46. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou
    ( I. Fryšová, RK-22-2015-46)
47. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-22-2015-47)
48. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
    ( E. Horná, RK-22-2015-48)
49. Návrh na poskytnutí finančního daru městysu Okříšky a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství a Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-22-2015-49)
50. Návrh na poskytnutí finančního daru občanskému sdružení ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.
    ( E. Horná, RK-22-2015-50)
51. Průběžné a provozní monitorovací zprávy v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013
    ( E. Horná, RK-22-2015-51)
52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2015
    ( E. Horná, RK-22-2015-52)
53. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
    ( V. Švarcová, RK-22-2015-53)
54. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III
    ( V. Švarcová, RK-22-2015-54)
55. Zahájení koncesního řízení na výstavbu/rekonstrukci a provoz domova seniorů v Humpolci
    ( V. Švarcová, RK-22-2015-55)
56. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
    ( V. Švarcová, RK-22-2015-56)
57. Podstatná změna XIX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
    ( V. Švarcová, RK-22-2015-57)
58. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-22-2015-58)
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci konference Technické fórum 2015
    ( K. Ubr, RK-22-2015-59)
60. Změny ve školském rejstříku
    ( K. Ubr, RK-22-2015-60)
61. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
    ( K. Ubr, RK-22-2015-61)
62. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou školu Ledeč nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-22-2015-62)
63. Poskytnutí finanční podpory na účast na Mistrovství Evropy v soutěžní orbě
    ( K. Ubr, RK-22-2015-63)
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2015
    ( K. Ubr, RK-22-2015-64)
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Základní školy speciální a Praktické školy Černovice
    ( K. Ubr, RK-22-2015-65)
66. Návrh na změnu závazných ukazatelů na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-22-2015-66)
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
    ( K. Ubr, RK-22-2015-67)
68. Havarijní pojištění vozidla Dětského domova, Senožaty 199
    ( K. Ubr, RK-22-2015-68)
69. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-22-2015-69)
70. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-22-2015-70)
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar spolku Sportovní klub Bystřice nad Pernštejnem
    ( K. Ubr, RK-22-2015-71)
72. Cooking Together - příspěvek partnerům na realizaci projektu
    ( K. Ubr, RK-22-2015-72)
73. Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
    ( K. Ubr, RK-22-2015-73)
74. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy
    ( K. Ubr, RK-22-2015-74)
75. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz