Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-22

RK-22-2015-22.doc  RK-22-2015-22pr01.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-22-2015-22
NázevInformace o aktivitách projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval2 Informace o aktivitách projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina pro: jednání rady kraje č. 22/2015 dne 14. 7. 2015 Zpracoval (a): D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o postupu projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
Usnesením č 1595/29/2013/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina o předložení žádosti o finanční podporu pro projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina do výzvy C4, určené pro kraje a vyhlášené v prioritní ose 4 Veřejná správa a veřejné služby pro oblast podpory 4. 1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
S realizací projektu se započalo v dubnu 2014 po podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 28. 3. 2014.
Kraj Vysočina realizovali již v minulosti projektové aktivity, realizované pod názvem Kvalita 09 a Kvalita 10, které definovaly strategii rozvoje řízení organizací zřizovaných k realizaci veřejných služeb. Strategie stanovila rozvoj důležitých složek řízení (mimo jiné nastavení konkrétních řídících aktů, které upravují vztahy mezi zřizovanými organizacemi, jejich řediteli a zřizovatelem, nastavení jasných pravidel řízení komunikace a informací prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací). Projekt Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina pokračoval v nastolené strategii vztahů s příspěvkovými organizacemi, a to realizací série konkrétních aktivit v oblasti zkvalitnění procesů pro finanční řízení. Jde zejména o:
* nastavení jednotné metodiky a postupů pro účtování na rozvahových účtech včetně vytvoření jednotné účetní osnovy,
* nastavení procesu pravidelného automatizovaného sběru dat z účetnictví příspěvkových organizací,
* nastavení metodiky finančního plánování a to jak krátkodobého, tak střednědobého, které bylo spojeno s vytvořením aplikace Finanční plány na Portálu PO - prostřednictvím Portálu PO organizace (vyjma zdravotnictví) připravily kompletní finanční plán na rok 2015 (plán nákladů a výnosů, plán investiční, plán odpisový, plán fondů, plán oprav a plán veřejných zakázek) již v novém prostředí s výstupy prostřednictvím reportů a datových kostek datového skladu Kraje Vysočina.
* nastavení metodiky pro sledování ukazatelů finančního řízení ze získaných dat, vyhodnocování dat a prezentace těchto výstupů pro kontrolu a sledování finančního zdraví příspěvkových organizací.
Cílem bylo vytvoření postupů a nástrojů pro podrobné, průběžné měsíční sledování výsledků hospodaření příspěvkových organizací, aniž by došlo ke zvýšení administrativní zátěže příspěvkových organizací a zaměstnanců kraje, racionalizace současných procesů v této oblasti vzhledem k důsledné minimalizaci ruční práce, která současně sníží chybovost související s ručním přepisem dat z různých zdrojů při vyplňování různých excelových tabulek.
Jako první v pořadí došlo k sjednocení účetní osnovy, následně byl vytvořen nástroj na finanční plánování na Portálu PO. Sběr dat do datového skladu Kraje Vysočina byl zahájen v březnu 2015 po diskusích s dodavateli SW o možnostech výstupů dat do požadované struktury definované větou 5,6,Gg.

Výstupy projektu byly průběžně diskutovány s řediteli příspěvkových organizací a taktéž byli ředitelé, ekonomové a účetní z organizací z oblasti kultury a cestovního ruchu, sociálních věcí, školství a dopravy proškoleni v nové aplikaci Finanční plány. V červnu a červenci se organizovaly pro tuto skupinu a pro zřizovatelské odbory semináře, na kterých byly představeny další výstupy projektu - reporty a datové kostky hospodaření a sledování ukazatelů finančního zdraví a kvality příspěvkových organizací.
Návrh řešení Vzhledem ke shora uvedenému Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výstupech projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2015-22 a RK-22-2015-22, př. 1 a uložit Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zapracovat nové postupy do Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění a Pravidel Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o postupu projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-22-2015-22 a RK-22-2015-22, př. 1;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zapracovat nové postupy do Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací a stanoví se podmínky k jejich plnění a Pravidel Rady Kraje Vysočina o komunikaci mezi Krajem Vysočina a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina a o užívání Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz