Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-42

RK-22-2015-42.doc  RK-22-2015-42pr01.pdf  RK-22-2015-42pr02.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-22-2015-42
NázevDodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval M. Krejčí
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
č. CZ.1.07/1.3.02/01.0001, který byl realizován v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů obdržel žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od Města Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01, IČO: 00248801, které realizovalo projekt
reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0001 Zkvalitnění vzdělávání pedagogů základních škol regionu Pelhřimova a Humpolce v oblasti informační gramotnosti podle evropského standardu ECDL .
Cílem uvedeného projektu bylo zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti a posílení manažerských schopností vedoucích pracovníků základních škol regionu Pelhřimovska a Humpolce.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká snížení plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů v době udržitelnosti projektu (07.41.10 Počet podpořených klientů služeb, 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob, 07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb) - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která tvoří materiál RK-22-2015-42, př. 1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK a Metodického dopisu č. 34), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu.
Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů výše uvedené požadované změny posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0001 dle materiálu RK-22-2015-42, př. 2.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením
č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu
ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání
v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0001 dle materiálu RK-22-2015-42, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz