Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-21

RK-22-2015-21.doc  RK-22-2015-21pr01.doc  RK-22-2015-21pr02.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-22-2015-21
NázevNávrh opatření pro zpracování dokumentace pro případ realizace vynucené, časově naléhavé evakuace objektu
Zpracoval J. Murárik
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuBezpečnostní rada kraje na svém zasedání 28. 11. 2014 projednávala bod týkající se informace o zásahu IZS v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci. Jednalo se o provedení vynucené evakuace personálu a pacientů nemocnice po výhružce bombovým útokem. Bylo navrženo ustanovit pracovní skupinu pro vyhodnocení situace v Nemocnici v Havlíčkově Brodě, příspěvkové organizaci a na základě tohoto vyhodnocení stanovit obecný koncept řešení pro obdobné situace, které by mohly nastat v budoucnu.
Návrh řešení Usnesením bezpečnostní rady kraje č. 26/04/2014/BRK byla ke splnění tohoto úkolu ustanovena pracovní skupina ve složení dle materiálu RK-22-2015-21 př. 2. Pracovní skupina se sešla 22. ledna a 27. února 2015. Postupně byly projednány návrhy na opatření, které navrhli jednotliví členové pracovní skupiny. Poměrně složitou otázkou, v situaci těsně po přijetí oznámení výhružky bombovým (nebo charakterem podobným) útokem, byl vyhodnocen počáteční rozhodovací proces směřující k reakci na výhružku. Na základě jednání byl zpracován doporučující dokument pro potřebu provedení vynucené, časově naléhavé evakuace. Doporučený obsah dokumentu upravujícího proces při vynucené, časově naléhavé evakuaci je uveden v příloze RK-22-2015-21 př. 1. Doporučující dokument nevylučuje další tvořivou práci na vlastní dokumentaci, zlepšení technického vybavení a organizačního zajištění evakuace u jednotlivých organizací dle potřeby a odpovědnosti.
StanoviskaBRK - na svém jednání 14. 5. 2015 přijala usnesení č. 14/02/2015/BRK v kterém mj. ukládá Informovat o doporučení podle bodů 1 až 4 usnesení všechny dotčené příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina prostřednictvím Rady Kraje Vysočina a poskytnout jim na vyžádání v případě potřeby přiměřenou podporu k naplnění usnesení dle bodů 1 a 2.
OZ - nemá k předkládanému materiálu připomínky.
OŠMS - souhlasí s návrhem usnesení a zabezpečí informování škol zřizovaných krajem
OKPPCR - nemá k návrhu usnesení připomínky.
OSV - nemá k návrhu usnesení připomínek.
ODSH - souhlasí s navrhovaným usnesením.
OddPKŽÚ - nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací posoudit a vyhodnotit připravenost organizace na realizaci vynucené, časově naléhavé evakuace objektu;
doporučuje
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, zejména těm, v jejichž zařízení jsou soustředění klienti ve větším množství (formou vícedenního pobytu nebo několikahodinové přítomnosti) a které poskytují hromadným způsobem veřejné služby klientům se zvýšeným stupněm potenciálního ohrožení (zejména nemocnicím, zdravotnické záchranné službě, domovům a ústavům sociální péče a školám):
1. vypracovat a přijmout dokument metodického charakteru pro případ vynucené, časově naléhavé evakuace (z důvodu hrozby použití nástražného výbušného systému, hrozby jiným teroristickým útokem, ale i pro případ identifikovaného nebezpečí výbuchu plynu, úniku nebezpečné chemické látky, rozsáhlého požáru, statického poškození objektu či jiné havárie), a to jako doplněk k plánu krizové připravenosti nebo jinou vhodnou formou;
2. zapracovat do dokumentu podle bodu 1 účelné, prakticky využitelné zásady a informace (dle potřeby a podmínek organizace) s využitím textu Doporučený obsah dokumentu upravujícího proces při vynucené, časově naléhavé evakuaci dle materiálu
RK-22-2015-21, př. 1;
3. projednat vhodnou formou průběh a podmínky případné vynucené, časově naléhavé evakuace s personálem organizace, osoby na vybraných funkcích proškolit tak, aby dobře znaly a ovládaly požadované činnosti;
4. zvážit možnost přijmutí preventivních opatření organizační a technické povahy snižujících rizika různého druhu, zvážit možnost dovybavení organizace technickými prostředky (např. transportními podložkami na lůžka vybraného charakteru, resp. určení).
Odpovědnost ředitelé příspěvkových organizací
Termín 2015- 12- do 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz