Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2015-56

RK-22-2015-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-22-2015-56
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP - projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval R. Sýkora, M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podal 15. února 2013 do Integrovaného operačního programu projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz II. pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699. Dne 19. 5. 2014 byla akce registrována pod identifikačním číslem EDS 113D34B000382, zároveň bylo k tomuto dni vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem projektu je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.
Od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2015 proběhla 2. etapa projektu, jejíž náklady byly předfinancované z prostředků Kraje a částečně financované z obdržené dotace za 1. etapu. Dne 27. 3. 2015 byla předložena MPSV monitorovací zpráva s žádostí o platbu ve výši 16 699 797,40 Kč. Ze strany Centra pro regionální rozvoj došlo ke korekci výdajů na částku 16 687 918,65 Kč. Při stanovení konečné výše dotace byla ze strany Centra pro regionální rozvoj uplatněna korekce za proplacené duplicitní položky stavebních prací, zjištěné kontrolou projektové dokumentace externím hodnotitelem MPSV a následně řešené majetkovým odborem dodatky ke smlouvám o dílo. Výše korekce činí 11 878,75 Kč. Důvodem je skutečnost, že zpráva z kontroly projektové dokumentace byla Kraji Vysočina předložena dne 15. 4. 2015, po ukončení 2. etapy. Po potvrzení duplicitních položek bylo zjištěno, že některé z nich již byly proplaceny v předchozích fakturacích stavebních prací. Ve spolupráci s CRR a MPSV byla proto korigována již schválená soupiska faktur monitorovací zprávy. Na základě této skutečnosti MPSV zaslalo na zvláštní účet projektu dotaci ve výši 16 687 918,65 Kč.
Návrh řešení Dne 26. 6. 2015 byla na účet České národní banky a následně na zvláštní účet projektu převedena dotace. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 16 687 918,65 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 16 687 918,65 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 26. 6. 2015. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPMP Těchobuz II o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 16 687 918,65 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 17. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz