Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 1/2007 - 13.02.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rezignace člena zastupitelstva kraje
03Zpráva o činnosti rady kraje
04Informace o činnosti krajského úřadu
05Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
06Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
07Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
09Návrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
10Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
11Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny
12Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
13Darování pozemků v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
14Koupě pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Křižanov
15Vložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
16Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
17Darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
18Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
19Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
20Darování pozemků v k. ú. Věžná na Moravě, obec Věžná
21Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Pokojovice
22Převod a nabytí pozemků v k. ú. a obci Okrouhlička
23Darování pozemku v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
24Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
25Přijetí daru zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
26Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
27Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
28Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
29Darování pozemků v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří
30Prodej STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
31Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
32Svěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
33Nabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
34Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
35Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
36Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
37Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
38III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
39Silnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
40Návrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
41Nabytí stavebních objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice - obchvat
42Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
43Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
44Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
45Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
46Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
47Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
48Grantové schéma 4.1.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
49Vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
50Profil kraje Vysočina - leden 2007
51Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
52Záměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
53Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
54Návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
55Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
56Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov
57Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
58Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících obje
59Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice
60Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
61Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
62Úprava sítě škol a školských zařízení
63Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
64Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
65Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
66Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
67Předfinancování projektů kraje
68Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
69Změny ve školském rejstříku
70Podpora center talentované mládeže
71Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
72Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
73Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
74Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
75Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
76FOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
77FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I
78FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2007
79FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2007
80Fond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
81FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
82FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
83Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
84Rezignace a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
85Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz