Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-57

ZK-01-2007-57.doc  ZK-01-2007-57pr1.tif
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-01-2007-57
NázevProdloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 29. 3. 2005 usnesením č. 0151/02/2005/ZK rozhodlo poskytnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen "zásady") Obci Želetava finanční dotaci ve výši 8 839 000 Kč za účelem podpory realizace stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" (dále jen "vodní dílo"). Dotace představuje 14 % z celkových nákladů na realizaci stavby vodního díla, které činí 63 137 299 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce ze dne 14. 4. 2005 (dále jen "smlouva"). V čl. 3 odst. 2 smlouvy je uvedeno, že závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace příjemce předloží nejpozději 31. 12. 2006.
Obec Želetava dne 27. 12. 2006 požádala o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" do 31. 12. 2007 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna tím, že neplánovaně bylo třeba provést přeložku plynovodu pro vybudování kanalizace ve Hřbitovní ulici, čímž došlo ke zpoždění plánovaných prací na kanalizaci.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Želetava doporučuje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" do 31. 12. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.

Usnesením 0125/04/2007/RK ze dne 23. 1. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava do 31. 12. 2007.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava do 31. 12. 2007.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz