Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-85

ZK-01-2007-85.doc  ZK-01-2007-85pr1.doc  ZK-01-2007-85pr2.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-01-2007-85
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Zpracoval V. Švarcová, D. Buřičová
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuPolicie ČR - Správa Východočeského kraje vede trestní stíhání proti bývalému zaměstnanci Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Petru Zelenkovi, který měl úmyslným podáváním léčivého přípravku bez ordinace lékařem způsobit smrt pacientů nebo zhoršit jejich zdravotní stav. V současné době je projednáváno 9 případů, u kterých by mohlo dojít k poškození zdraví s následkem smrti a 8 případů bez následků smrti.
V této souvislosti se konalo jednání s pozůstalými, kteří o to projevili zájem, a to písemně, telefonicky i formou osobního jednání. Týkalo se medicínské stránky případu a současně obecně bylo pohovořeno též o právní stránce věci. Někteří pozůstalí předložili prostřednictvím svých právních zástupců již své nároky na náhradu škody, někteří uvedli, že tak v budoucnu učiní.
V současné době probíhá šetření znalecké komise Ministerstva zdravotnictví ČR, které bude ukončeno pravděpodobně nejdříve na konci února 2007, dále probíhá šetření Policie České republiky a následně bude zřejmě následovat soudní řízení. Ukončení případu rozhodnutím soudu lze očekávat v řádu měsíců možná i roků.
Z dosavadního šetření je zřejmé, že v současné době není známa odpovědná osoba. S jistotou lze však prohlásit, že odpovědnou osobou není kraj Vysočina. Zároveň je však vhodné připomenout, že kraj je zřizovatelem Nemocnice Havlíčkův Brod a že je v zájmu kraje dbát o dobré jméno svých zařízení.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o odpovědnosti a povinnosti vyplacení odškodného přísluší na základě objektivního posouzení až soudu, navrhuje se zastupitelstvu kraje vzhledem k mimořádné situaci schválit pro zmírnění a překlenutí nepříznivých důsledků bolestně postižených příbuzných finanční pomoc ve formě daru.
Navrhovaná částka je 100 tis. Kč na jednoho zemřelého a jednu rodinu.
Dále se zastupitelstvu kraje navrhuje schválit v případě, že nedošlo k úmrtí, rovněž poskytnutí finanční výpomoci ve formě daru bolestně poškozeným za účelem zmírnění a překlenutí nepříznivých skutečností souvisejících s touto událostí, a to ve výši 20 tis. Kč.
Tyto dary budou v případě schválení poskytnuty bez ohledu na to, kdo je odpovědný a tedy bez jakékoliv návaznosti na míru zavinění v této době neznámých odpovědných osob.
Pokud tedy bude v současnosti neznámou nebo neznámými odpovědnými osobami v budoucnosti vypláceno odškodnění, nemůže být jeho výše nijak závislá na vyplacení navrhované finanční pomoci krajem.
StanoviskaRada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí daru dle materiálu
ZK-01-2007-85, př. 1 usnesením č. 0192/06/2007/RK dne 6. 2. 2007.
Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 5. 2. 2007 je 100 000 tis. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu ZK-01-2007-85, př. 1;
rozhoduje
o poskytnutí daru dle materiálu ZK-01-2007-85, př. 2 pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu ZK-01-2007-85, př. 1, a to ve výši dle materiálu ZK-01-2007-85, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5492 - Dary obyvatelstvu pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci dle přílohy ZK-01-2007-85, př. 1 v celkové výši 1 060 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka - Nespecifikovaná rezerva ve výši 1 060 tis. Kč.
Odpovědnost OSVZ, odbor ekonomický
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz