Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-40

ZK-01-2007-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-01-2007-40
NázevNávrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuŘeditelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava připravuje stavby "I/34 Ondřejov - Pelhřimov" a "I/34 Božejov - Ondřejov". Stavby řeší přeložku stávající trasy silnice I/34 v uvedeném úseku včetně obchvatů obcí Ústrašín, Ondřejov a místní části Pelhřimova Myslotín. Pro dořešení budoucích změn v silniční síti svolalo ŘSD jednání za účasti kraje Vysočina, města Pelřimov a obcí Ústrašín a Ondřejov. Návrh budoucího uspořádání předložený ŘSD nebyl účastníky jednání odsouhlasen. Návrh ŘSD pro kraj Vysočinu znamená budoucí převzetí stávajícího úseku silnice I/34 v délce cca 5 km, který bude po dokončení staveb přeřazen do silnic III. třídy. Sporný je úsek stávající silnice I/34 od křižovatky se silnicí III/01926 v obci Ústrašín až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova - Myslotín v délce cca 4,5 km. Proti převzetí úseku stávající silnice I/34 uvnitř obce Ústrašín v délce cca 0,5 km nebylo ze strany zástupců kraje námitek, protože se jedná o logické propojení silnic III/11253 a III/01926. Převzetí úseku stávající silnice I/34 od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín k novému křížení s trasou přeložky silnice I/34 bylo na jednání odmítnuto. Bylo dohodnuto, že sporný úsek bude řešen na samostatném jednání mezi obcemi a krajem.
Jednání se uskutečnilo dne 18. 12. 2006 za účasti starostů dotčených obcí a Miroslava Houšky a Petra Koláře. Na tomto jednání znovu k dohodě nedošlo. Obce a město Pelhřimov odmítají převzít sporný úsek silnice I/34 do svého vlastnictví a požadují, aby silnici převzal kraj. Svůj požadavek opírají o neúměrnou finanční zátěž spojenou s provozováním a udržováním silnice a o vedení linek veřejné autobusové dopravy po této silnici.
Výše popisovaný úsek stávající silnice I/34 navazuje na úsek téže silnice, na kterém již probíhá výstavba (obchvat obce Božejov). Budoucí uspořádání silniční sítě zde bylo dohodnuto při projednávání před zahájením stavby. Řešení bylo potvrzeno usnesením 191/03/2004/ZK (kraj převezme do silniční sítě pouze úsek procházející zastavěnou částí obce mezi křižovatkami se silnicemi III/11254 a III/03410 v délce cca 500 m, ostatní úseky v délce cca 3 km budou vyřazeny ze silniční sítě a převedeny do místních komunikací).
Návrh řešení OM na základě dosavadních jednání s městem Pelhřimov a obcemi Ústrašín a Ondřejov a pod potřebou záležitost rychle dořešit navrhuje převzít do vlastnictví kraje celý úsek stávající silnice I/34 od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova - Myslotín. Jedná se o převzetí cca 5 km silnice a její zařazení do silnic III. třídy. Po převzetí tohoto úseku silnice do vlastnictví může kraj následně dále jednat o obcemi a dopravci o jeho využívání pro veřejnou autobusovou dopravu, případně i dalších provozních opatřeních.
Budoucí bezúplatné převzetí tohoto úseku bude ze strany kraje garantováno závazným prohlášením - jednostranným právním úkonem, kterým se kraj zavazuje, že do sjednané doby převezme do svého vlastnictví uvedený majetek.
Bez dohody o budoucím majetkovém držení silnic v případě jejich přeřazování do jiných kategorií nemůže ŘSD pokračovat v přípravě a stavby zahajovat.
K bezúplatnému převodu do vlastnictví kraje dojde po dokončení staveb a po vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů o přeřazení silnic. Na základě usnesení zastupitelstva kraje o rozhodnutí bezúplatně nabýt uvedený majetek kraj Vysočina vydá závazné prohlášení, kterým se zaváže, že do 3 měsíců od výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR převezme do svého vlastnictví uvedenou část silnice. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí bude provedeno po dokončení staveb.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt uvedený úsek stávající silnice I/34.
StanoviskaRada kraje usnesením 0093/04/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt stávající silnici I/34 v úseku od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín (uzlový bod A023) až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova Myslotín ve směru na Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina po dokončení staveb "I/34 Ondřejov - Pelhřimov" a "I/34 Božejov - Ondřejov", jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
ODSH - souhlasí s návrhem usnesení. Předpokládá se, že po úseku navrhované silnice č. III/11253 mezi obcí Ústrašín a obcí Ondřejov nebude vedena veřejná linková osobní doprava, ale bude využit úsek silnice I/34, čímž úsek silnice III/11253 pozbude dopravní význam z hlediska kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt stávající silnici I/34 v úseku od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín (uzlový bod A023) až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova Myslotín ve směru na Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina po dokončení staveb "I/34 Ondřejov - Pelhřimov" a "I/34 Božejov - Ondřejov", jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz