Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-17

ZK-01-2007-17.doc  ZK-01-2007-17pr1.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-01-2007-17
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemků, zastavěných cyklostezkou na základě smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
Vysočina jako budoucí dárce a Město Velká Bíteš jako budoucí obdarovaný uzavřely dne 29. 3. 2006 smlouvu o budoucí darovací smlouvě označenou KUJIP008OID3. Touto smlouvou Vysočina souhlasila se stavbou cyklostezky na pozemku par. č. 3009/1-ost. pl., silnice o výměře 13 856 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na LV 420 pro uvedené k. ú. a obec. Tento pozemek vlastní Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Uvedený pozemek svěřil vlastník do správy příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou - nyní Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace.
Město Velké Bíteš dokončilo stavbu cyklostezky a nechalo na vlastní náklad tuto stavbu zaměřit geom. plánem č. 1523-91/2006, vyhotoveným dne 21. 11. 2006 ing. Hedvikou Šmídovou. Tento GP odměřil z pozemku par. č. 3009/1 nově pozemky par. č. 3009/71-ost. pl., ost. kom. o výměře 902 m2, par. č. 3009/72-ost. pl., zeleň o výměře 402 m2, par. č. 3009/73-ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2, par. č. 3009/74-ost. pl., ost. kom. o výměře 292 m2 a par. č. 3009/75-ost. pl., zeleň o výměře 123 m2. Uvedené nově odměřené pozemky jsou zastavěny stavbou cyklostezky, která byla zkolaudována na základě kolaudačního rozhodnutí č.j. MÚVB/6076/06/VÝST/RA 3 ze dne 27. 11. 2006, které nabylo právní moci dne 15. 12. 2006.
Záměr darovat část pozemku par. č. 3009/1 v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou cyklostezkou městu Velká Bíteš byl zveřejněn na úřední desce kraje od 2. 1. 2006 do 2. 2. 2006.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky dle geom. plánu 1523-91/2006 par. č. 3009/71-ost. pl., ost. kom. o výměře 902 m2, par. č. 3009/72-ost. pl., zeleň o výměře 402 m2, par. č. 3009/73-ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2, par. č. 3009/74-ost. pl., ost. kom. o výměře 292 m2 a par. č. 3009/75-ost. pl., zeleň o výměře 123 m2 z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví města Velká Bíteš.
Rozhodnutím dojde k naplnění závazku z uzavřené smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Zároveň bude dodatkem zřizovací listiny upraven rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 1676/40/2005/RK souhlasila se stavbou cyklostezky na pozemku par. č. 3009/1 v k. ú. a obci Velká Bíteš, schválila zveřejnění záměru darovat část pozemku par. č. 3009/1 v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou cyklostezkou městu Velká Bíteš a doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování části pozemku par. č. 3009/1 v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou cyklostezkou městu Velká Bíteš.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0108/02/2006/ZK rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje městu Velká Bíteš část pozemku par. č. 3009/1 v k. ú. a obci Velká Bíteš zastavěnou cyklostezkou.
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou vyslovila dne 21. 11. 2005 souhlas se stavbou i s převodem pozemku za předpokladu, že nebude požadována městem údržba silnice nad rozsah přilehlé volné tratě.
ODSH kraje vyslovil souhlas s převodem dne 12. 12. 2005.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3009/71-ost. pl., ost. kom. o výměře 902 m2, par. č. 3009/72-ost. pl., zeleň o výměře 402 m2, par. č. 3009/73-ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2, par. č. 3009/74-ost. pl., ost. kom. o výměře 292 m2 a par. č. 3009/75-ost. pl., zeleň o výměře 123 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš vzniklé dle GP č. 1523-91/2006 z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví města Velká Bíteš;
schvaluje
dodatek č. 69 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-17, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz