Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-62

ZK-01-2007-62.doc  ZK-01-2007-62pr1.xls  ZK-01-2007-62pr2.xls  ZK-01-2007-62pr3.doc  ZK-01-2007-62pr4.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-01-2007-62
NázevÚprava sítě škol a školských zařízení
Zpracoval2 Úprava sítě škol a školských zařízení pro: jednání zastupitelstva kraje č. 01/2007 dne 13. 2. 2007 zpracovali: Z. Ludvík
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuV Pelhřimově zřizuje kraj Vysočina mimo jiné Střední školu Pelhřimov a v jejím těsném sousedství Domov mládeže a Školní jídelnu Pelhřimov (kapacita 210 lůžek, k 31.10.2006 91 ubytovaných). Budovy tvoří jeden areál. Střední škola Pelhřimov má navíc domov mládeže na ulici U Agrostroje (kapacita 74 lůžek, k 31.10.2006 74 ubytovaných). Z důvodu úbytku počtu žáků vyvolaného demografickým poklesem lze v nejbližších letech očekávat i pokles zájmu o ubytování a možnost uvolnit část kapacit domovů mládeže s následnými úsporami provozních prostředků (domov u Agrostroje má provozní náklady cca 750 tis. Kč) a případným prodejem nemovitosti nebo jiným účelným využitím majetku kraje. Rovněž lze očekávat postupné snižování mimonormativních výdajů z prostředků státního rozpočtu a jejich využití pro financování mzdových nákladů v prioritních skupinách základních a středních škol (z důvodu právní subjektivity byl např. samostatný domov mládeže v Pelhřimově dofinancován v roce 2006 částkou cca 0,5 mil Kč). Podrobnější informace o těchto domovech mládeže v Pelhřimově jsou uvedeny v materiálu ZK-01-2007-62, př. 1 a ZK-01-2007-62, př. 2.
Jedná se o systémové opatření. Kraj zřizuje celkem 34 domovů mládeže, z nichž 32 je součástí školy, 90% z nich zajišťuje rovněž stravování a cca pětina je na odloučených pracovištích. V oblasti domovů mládeže probíhaly systémové kroky již v minulosti (kraj např. sloučil v roce 2002 domov mládeže s kapacitou 190 ubytovaných se střední školou ve Žďáře nad Sázavou, dále byl uskutečněn přechod ubytovaných ze dvou menších domovů mládeže do nevyužitých kapacit v Třebíči a uvolnění dvou budov). Soužití školy, domova mládeže a školní jídelny je zcela běžné a bez komplikací. V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 (dále jen "DZKV") je Úkol C.2: "Přizpůsobit síť školských zařízení a služeb souvisejících s dostupností středního vzdělávání poklesu počtu žáků".
V souladu s DZKV 2003 a 2006 proběhla od roku 2002 do současnosti četná jednání s řediteli škol. Na základě těchto jednání došlo k realizaci 20 záměrů, při nichž bylo postupně sloučeno 30 škol, respektive školských zařízení.
Záměr na sloučení Domova mládeže a Školní jídelny Pelhřimov se Střední školu Pelhřimov byl projednán s řediteli těchto příspěvkových organizací (záznamy z jednání jsou uvedeny v materiálu ZK-01-2007-62, př. 3).
Návrh řešení Rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje k projednání záměr na úpravu sítě škol a školských zařízení popsaný v materiálu ZK-01-2007-62, př. 1. O záměru byl informován odbor majetkový.
V souladu s § 78 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších zákonů byl záměr předložen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina na jednání dne 15. 1. 2007.
StanoviskaVýbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
Usnesení 005/01/2007/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr dle materiálu VVVZ-01-2007-7. (Projednávaný dokument je uveden v materiálu ZK-01-2007-62, př. 4.)

Rada kraje Vysočina projednala záměr na svém jednání dne 30. 1. 2007 a doporučila zastupitelstvu kraje svým usnesením 0185/05/2007/RK záměr schválit.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr označený kódem 1A v materiálu ZK-01-2007-62, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 28. 2. 2007 informovat školu a školské zařízení
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz