Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-18

ZK-01-2007-18.doc  ZK-01-2007-18pr1.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-01-2007-18
NázevVzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1197/29/2005/RK ze dne 13. 9. 2005 schválila rada kraje zveřejnění záměru darovat městu Havlíčkův Brod část pozemku par. č. 2404/6 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod zastavěného chodníkem a přístřeškem pro cestující a doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování části tohoto pozemku a současně přijetí daru stavby zastávkového zálivu včetně pozemku zálivem zastavěného Zveřejnění záměru proběhlo na úřední desce krajského úřadu ve dnech 16. 9. - 17. 10. 2005. Nyní město Havlíčkův Brod předložilo geometrický plán č. 5278/50/2006 ze dne 18. 8. 2006 na zaměření chodníku včetně autobusové zastávky a požádalo o darování pozemků chodníkem a zastávkou zastavěných. Současně se žádostí město doložilo kolaudační rozhodnutí čj. ST/1031/2006/Ha ze dne 21. 9.2 006, v právní moci dne 12. 10. 2006, kterým je povolována stavba "Autobusová zastávka - ul. Havířská Havlíčkův Brod".
Z předloženého geometrického plánu vyplývá, že předmětem převodu by měl být pozemek nově označený jako par. č. 2404/7- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2.
V souladu se zněním usnesení by město Havlíčkův Brod mělo naopak do vlastnictví kraje Vysočina převést stavbu zastávkového zálivu a pozemek zastavěný zálivem, tj. par. č. 3755/136 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 90 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Pozemek par. č. 2404/6 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, resp. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV 219 pro dané k. ú. a obec.
Návrh řešení OM navrhuje pozemek par. č. 2404/7- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. obci Havlíčkův Brod darovat do vlastnictví města Havlíčkův Brod, a to v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Současně OM navrhuje v souladu se zněním výše uvedeného usnesení přijmout dar stavby autobusového zálivu a pozemku zálivem zastavěného, a to par. č. 3755/136 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 90 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod tak, aby bylo naplněno znění § 12 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
V souladu s tímto návrhem je třeba upravit rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení předpokládá rozhodnout bezúplatně převést pozemek zastavěný stavbou chodníku do vlastnictví města Havlíčkův Brod a současně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina stavbu zastávkového pruhu a pozemku tímto pruhem zastavěného a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
StanoviskaUsnesením 1197/29/2005/RK rada kraje souhlasila se stavbou "Autobusová zastávka na ul. Havířská, Havlíčkův Brod", kterou bude dotčen mimo jiné pozemek par. č. 2404/6 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, s vydáním stavebního povolení na tuto stavbu a vstupem investora a jeho dodavatelů na uvedený pozemek; schválila zveřejnění záměru darovat městu Havlíčkův Brod část pozemku par. č. 2404/6 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod zastavěného chodníkem a přístřeškem pro cestující a doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování části pozemku par. č. 2404/6 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod zastavěného chodníkem a přístřeškem pro cestující a přijetí daru stavby zastávkového zálivu včetně pozemku zálivem zastavěného do vlastnictví kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod sdělila, že pozemek je pro její činnost nepotřebný a souhlasí s jeho darováním do vlastnictví města Havlíčkův Brod a současně souhlasí s přijetí daru pozemku a stavby zastávkového zálivu z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá námitky proti majetkoprávnímu vypořádání pozemků a stavby v rámci uvedené
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemek par. č. 2404/7- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. obci Havlíčkův Brod vzniklý dle GP č. 5278/50/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
* nabýt darem pozemek par. č. 3755/136 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 90 m2 vzniklý dle GP č. 5278/50/2006 a stavbu autobusového zálivu na tomto pozemku a na pozemku par. č. 2404/8- ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 70 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-18, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz