Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-21

ZK-01-2007-21.doc  ZK-01-2007-21pr1.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-01-2007-21
NázevVzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Pokojovice
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuVysočina se stala na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem pozemku par. č. 408 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 050 m2 v k. ú. a obci Pokojovice, který je silničním pozemkem silnice III/40513. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Třebíč na LV 266 pro uvedené k. ú. a obec.
Obec Pokojovice je vlastníkem pozemku par. č. 123/4-ostatní plocha, jiné plochy o výměře 455 m2. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Třebíč na LV 10001 pro uvedené k. ú. a obec.
Obec Pokojovice vystavěla na základě souhlasu dle usnesení rady kraje 1351/33/2005/RK ze dne 25. 10. 2005 na části pozemku par. č. 408 chodník a na části pozemku par. č. 123/4 vystavěla rozšíření silnice pro autobusovou zastávku. Obec Pokojovice nechala po dokončení stavby tuto zaměřit geometrickým plánem č. 78-1659/2006. Tento GP oddělil z pozemku par. č. 408 nový pozemek par. č. 408/2-ostatní plocha, jiné plochy o výměře 33 m2, na němž je vystavěn chodník. Dále GP oddělil z pozemku par. č. 408 díl "a" o výměře 7 m2 a tento díl sloučil s dílem pozemku ve vlastnictví obce do nového pozemku par. č. 123/5-ostatní plocha, jiné plochy o celkové výměře 95 m2. Dále tento GP oddělil z pozemku par. č. 123/4 díl "c" o výměře 79 m2, který sloučil do nového pozemku par. č. 408/1-ostatní plocha, silnice o výměře 15 089 m2.
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění jsou zastávkové pruhu součástí silnice. Je proto třeba provést majetkoprávní vypořádání stavby a pozemků. Záměr darování části pozemku par. č. 408 v k. ú. a obci Pokojovice zastavěnou chodníkem byl zveřejněn na úřední desce kraje od 16. 10. 2006 do 16. 11. 2006.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout
- bezúplatně převést dle geometrického plánu č. 78-1659/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pokojovice díl "a" pozemku par. č. 408 o výměře 7 m2 a pozemek par. č. 408/2-ostatní plocha, jiné plochy o výměře 33 m2, oba v k. ú. a obci Pokojovice do vlastnictví obce Pokojovice,
- bezúplatně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina z vlastnictví obce Pokojovice díl "c" pozemku par. č. 123/4 o výměře 79 m2 v k. ú. a obci Pokojovice a stavbu rozšíření silnice III/40513 na dílu "c" pozemku par. č. 123/4 v k. ú. a obci Pokojovice.
V souladu s tímto návrhem je třeba upravit rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení předpokládá rozhodnout bezúplatně převést pozemek zastavěný stavbou chodníku do vlastnictví obce Pokojovice a současně nabýt do vlastnictví kraje Vysočina stavbu rozšíření silnice a pozemku pod ním a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
StanoviskaRada kraje usnesením 1351/33/2005/RK souhlasila se stavbou zastávkového pruhu a chodníku na pozemku par. č. par. č. 408 v k. ú. a obci Pokojovice; schválila zveřejnění záměru darovat obci Pokojovice část pozemku par. č. 408 v k. ú. a obci Pokojovice, zastavěnou chodníkem a doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování části pozemku par. č. 408 v k. ú. a obci Pokojovice zastavěné chodníkem do vlastnictví obce Pokojovice a přijetí daru stavby zastávkového pruhu na silnici III/40513 v obci Pokojovice od obce Pokojovice.
Souhlas SÚS Třebíč ze dne 12. 9. 2005.
Souhlas ODSH ze dne 22. 1. 2007.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem díl "a" pozemku par. č. 408 o výměře 7 m2 a pozemek par. č. 408/2 -ostatní plocha, jiná plocha o výměře 33 m2, oba v k. ú. a obci Pokojovice vzniklé dle GP č. 78-1659/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pokojovice;
* nabýt darem díl "c" pozemku par. č. 123/4 o výměře 79 m2 v k. ú. a obci Pokojovice vzniklý dle GP č. 78-1659/2006 včetně stavby rozšíření silnice III/40513 na dílu "c" pozemku par. č. 123/4 v k. ú. a obci Pokojovice z vlastnictví obce Pokojovice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 75 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-21, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz