Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-20

ZK-01-2007-20.doc  ZK-01-2007-20pr1.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-01-2007-20
NázevDarování pozemků v k. ú. Věžná na Moravě, obec Věžná
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuObec Věžná pořádala o převod chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 1902/1 v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná do vlastnictví obce Věžná.
Obec Věžná nechala chodník zaměřit geom. plánem č. 182-123/2006. Tento GP oddělil z uvedeného pozemku nové pozemky par. č. 1902/11-ost. pl. ost. kom. - představující stavbu chodníku a dále par. č. 1902/12-ost. pl. jiná pl. - tvořící zelený pás za tímto chodníkem. Na úřední desce krajského úřadu byl zveřejněn od 7. 7. 2005 do 11. 8. 2005 záměr darování části pozemku par. č. 1902/1 zastavěného chodníkem. Z předloženého GP vyplývá, že pozemek par. č. 1902/12-ost. pl. jiná pl. nemůže sloužit jako silniční pozemek a pro kraj respektive KSÚS Vysočiny je nepotřebný. Darování části pozemku 1902/12 nezastavěného chodníkem bylo zveřejněno od 4. 12. 2006 do 4. 1. 2007. Námitky nebo jiné návrhy nebyly přijaty.
Pozemek par. č. 1902/1 o výměře 31 148 m2 ost. pl., silnice v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná, ze kterého se výše uvedené pozemky oddělily, vlastní kraj na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu katastrálním pracovištěm Bystřice nad Pernštejnem na LV 299 pro uvedené k. ú. a obec.
Návrh řešení OM doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování pozemků zastavěných chodníkem a za chodníkem do vlastnictví obce. Pokud dojde k rozhodnutí darovat výše uvedené pozemky do vlastnictví obce Věžná, dojde tím ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku. Převod pozemku je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina-čl. II, odst. 2.
Po vydání rozhodnutí darovat výše uvedené pozemky do vlastnictví obce zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran bude smlouva předložena příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Povolením vkladu se smlouva stane účinná.
Návrh předpokládá rozhodnout převést darem předmětné pozemky do vlastnictví obce a schválit dodatek zřizovací listiny, kterým bude upraven rozsah majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
StanoviskaUsnesením 0831/22/2005/RK rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat části pozemku par. č. 1902/1 v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná, zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Věžná a doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování části pozemku par. č. 1902/1 v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná zastavěnou chodníkem do vlastnictví obce Věžná.
Usnesením 1583/33/2006/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1902/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 378 m2 v k. ú. Věžná na Moravě, obec Věžná vytvořeného geometrickým plánem č. 182-123/2006 do vlastnictví obce Věžná a doporučila
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek par. č. 1902/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 378 m2 v k. ú. Věžná na Moravě, obec Věžná vytvořený geometrickým plánem č. 182-123/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžná.
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou souhlasila s převodem pozemku dne 14. 6. 2005.
ODSH vyslovil souhlas s darováním pozemku 13. 6. 2005.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1902/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 378 m2 a par. č. 1902/11-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m2 v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná vzniklé dle GP č. 182-123/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžná;
schvaluje
dodatek č. 73 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2007-20, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz