Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-61

ZK-01-2007-61.doc  ZK-01-2007-61pr1.doc  ZK-01-2007-61pr2.doc  ZK-01-2007-61pr3.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-01-2007-61
NázevGrantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
Zpracoval Z. Ludvík
Předkládá M.Matějková
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém jednání dne 27. 7. 2004 přijalo usnesení č. 272/04/2004/ZK, ve kterém: "schvaluje
* záměr kraje Vysočina vyhlásit grantové schéma v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání OP RLZ;
* závazek kraje Vysočina zabezpečit financování grantového schématu v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovacím období 2004 až 2006 z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu."
Dle původní dokumentace Zprostředkujícího subjektu (dále jen "ZS") byla administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání hrazena na základě projektu Administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání z prostředků grantového schématu (dále jen "GS"). K tomuto postupu vydala Evropská komise vyjádření, dle kterého nelze použít prostředky GS na jeho administraci (jsou určeny na realizaci grantových projektů). Od listopadu vydal ZS a Řídící orgán (dále jen "ŘO") v této věci několik pokynů (materiály ZK-01-2007-61, př. 1, ZK-01-2007-61, př. 2 a ZK-01-2007-61, př. 3). V souladu s těmito pokyny je k zajištění prostředků na administraci GS pro další období potřebné, aby kraj:
a) předložil ZS 2 projekty na administraci GS financované z Technické pomoci OP RLZ;
b) požádal ZS o změnu žádosti o GS (Formulář návrhu grantového schématu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání), a to v části týkající se administrace GS; vzhledem k tomu, že prostředky původně určené na administraci již z časových důvodů nelze využít na financování projektů, dojde současně ke snížení celkových prostředků GS o 3 740 781,- Kč a budou tak uvolněny pro ZS k dalšímu použití;
c) ve smyslu změn v žádosti o GS požádal o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 11/45.
Vzhledem k nejasnostem s financováním administrace GS byly prozatím od listopadu 2006 náklady provizorně hrazeny se souhlasem rady kraje z kapitoly Školství. Dle informací od Řídícího orgánu by měl kraj pravděpodobně po schválení projektů na administraci obdržet zálohu. V nejbližším období bude však potřebné zabezpečit předfinancování administrace GS z prostředků kraje. Po obdržení zálohy z MPSV budou prostředky vráceny zpět na účet kraje. Předpokládané náklady budou činit měsíčně do 40 000,- Kč. V rámci nových projektů na administraci bude kraj žádat i o proplacení výdajů zpětně včetně roku 2006.
Návrh řešení Rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ č. 4200097247/6800, a to za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 30. 1. 2007 "doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ č. 4200097247/6800, a to za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání."
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému převodu finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ č. 4200097247/6800, a to za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz