Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007, které se bude konat dne 13.02.2007 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2006
2. Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
3. Zpráva o činnosti rady kraje
4. Informace o činnosti krajského úřadu
5. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
6. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
7. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
9. Návrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
10. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
11. Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny
12. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
13. Darování pozemků v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
14. Koupě pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Křižanov
15. Vložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
17. Darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
18. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
20. Darování pozemků v k. ú. Věžná na Moravě, obec Věžná
21. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Pokojovice
22. Převod a nabytí pozemků v k. ú. a obci Okrouhlička
23. Darování pozemku v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
24. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
25. Přijetí daru zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
27. Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
29. Darování pozemků v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří
30. Prodej STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
31. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
32. Svěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
33. Nabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
34. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
35. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
36. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
37. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
38. III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
39. Silnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
40. Návrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
41. Nabytí stavebních objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice - obchvat
42. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
43. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
44. Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
45. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
46. Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
47. Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
48. Grantové schéma 4.1.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
49. Vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
50. Profil kraje Vysočina - leden 2007
51. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
52. Záměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
53. Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
54. Návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
55. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
56. Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov
57. Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
58. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících obje
59. Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice
60. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
62. Úprava sítě škol a školských zařízení
63. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
64. Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
65. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
66. Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
67. Předfinancování projektů kraje
68. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
69. Změny ve školském rejstříku
70. Podpora center talentované mládeže
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
73. Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
75. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
76. FOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
77. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I
78. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2007
79. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2007
80. Fond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
81. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
82. FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
83. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
84. Rezignace a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
85. Rozprava členů zastupitelstva


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz