Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-54

ZK-01-2007-54.doc  ZK-01-2007-54pr1.doc  ZK-01-2007-54pr3.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíZK-01-2007-54
NázevNávrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Ševecová, H. Motlová, P. Dvořák
Předkládá V. Kodet, M. Houška
Počet příloh
Popis problémuDne 7. 11. 2006 Zastupitelstvo kraje Vysočina přijalo usnesení č. 0523/08/2006/ZK, ve kterém schválilo dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihlava a vydalo Rozhodnutí o sloučení Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, Jihlava se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, Havlíčkův Brod, Správou a údržbou silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, Pelhřimov, Správou a údržbou silnic Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč a Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou od 1. 1. 2007.
Návrh řešení Dle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke sloučení příspěvkových organizací s účinností od 1. 1. 2007 a na přejímající organizaci s novým názvem Krajská správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace přešla všechna práva a závazky včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů.
Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě provedené fyzické a účetní inventarizace změn majetku svěřeného do správy předkládá radě kraje návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle stavu k 31. 12. 2006. Uvedeným dodatkem jsou provedeny změny v přílohách 1, 2 a 3 Zřizovací listiny, které se týkají rozšíření doplňkové činnosti, upřesnění movitého majetku a nemovitého majetku vloženého do správy. Dodatkem je zároveň rozšířen předmět činnosti v oblasti povinností vlastníka vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k pozemním komunikacím. Příloha 2 tohoto materiálu bude předložena na jednání zastupitelstva dne 13. 2. 2007 v originálním vyhotovení z důvodu rozsahu této přílohy. Příloha č. 2 materiálu obsahuje vymezení doplňkové činnosti, finanční vyjádření movitého majetku a seznam nemovitého majetku v rozsahu 370 stran.
Na základě návrhu odboru majetkového a odboru dopravy a silničního hospodářství je předkládán návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina, dle materiálu ZK-01-2007-54, př. 3. Dle dosud platných Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic, návrh obsahuje změny a úpravy které se týkají:
- rozšíření oprávnění organizace jménem zřizovatele a na základě zmocnění zřizovatele pořizovat stavby, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí
- oprávnění a povinnosti organizace proúčtovat a zaevidovat dokončené a do užívání uvedené technické zhodnocení, které bylo uhrazeno z prostředků jak zřizovatele, tak i Ředitelství silnic a dálnic ČR, jiné právnické nebo fyzické osoby a týká se majetku svěřeného do správy organizace
- rozšíření odpovědnosti organizace i za škody vzniklé v důsledku nedodržení právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví
- zrušení povinnosti organizace poskytovat zřizovateli informace týkající se nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na užívání silničního pozemku, které jsou uzavírány na dobu kratší jednoho roku.
Návrh usnesení dále předpokládá zrušit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina ze dne 17. 5. 2005 č. 7/05.
StanoviskaS návrhem úprav Zásad dle materiálu RK-05-2007-13, př. 3 souhlasí odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, odbor ekonomický a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Rada kraje na svém jednání dne 30. 1. 2007 přijala usnesení č. 0141/05/2007/RK, ve kterém doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava dle materiálu RK-05-2007-13, př. 1 a RK-05-2007-13, př. 2, schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina dle materiálu RK-05-2007-13, př. 3 a zrušit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina ze dne
17. 5. 2005 č. 7/05.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava dle materiálů ZK-01-2007-54, př. 1
a ZK-01-2007-54, př. 2;
* Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-54, př. 3;
ruší
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina ze dne
17. 5. 2005 č. 7/05.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový
Termín 14. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz