Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-59

ZK-01-2007-59.doc  ZK-01-2007-59pr1.tif
Číslo materiálu59
Číslo jednacíZK-01-2007-59
NázevProdloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 29. 3. 2005 usnesením č. 0151/02/2005/ZK rozhodlo poskytnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen "zásady") Obci Věžnice finanční dotaci ve výši 2 329 000 Kč za účelem podpory realizace vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" (dále jen "vodní dílo"). Dotace představuje 9 % z celkových nákladů na realizaci vodního díla, které činí 25 876 786 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce ze dne 14. 4. 2005 (dále jen "smlouva"). V čl. 3 odst. 2 smlouvy je uvedeno, že závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace příjemce předloží nejpozději 31. 12. 2006. Obec Věžnice dále obdržela dotaci také z Ministerstva zemědělství ČR.
Obec Věžnice dne 23. 11. 2006 požádala o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" do 31. 12. 2007 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna dlouhotrvající zimou a následnými jarními povodněmi v roce 2006, čímž došlo ke zpoždění plánovaných prací.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Věžnice doporučuje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" do 31. 12. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.

Usnesením 1808/37/2006/RK ze dne 19. 12. 2006 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice do 31. 12. 2007.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice do 31. 12. 2007.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz