Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-53

ZK-01-2007-53.doc  ZK-01-2007-53pr1.doc  ZK-01-2007-53pr2.pdf  ZK-01-2007-53pr3.tif
Číslo materiálu53
Číslo jednacíZK-01-2007-53
NázevNávrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
Zpracoval P. Bureš
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuPříspěvky na hospodaření v lesích mají dlouholetou tradici a program je široké veřejnosti dobře znám.
V případě uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu čl. 87 (bývalý čl. 92) a násl. Smlouvy ES a Nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Nové podpory podléhají notifikaci Evropské komisi (jedná se o proces prověření, zda takovéto příspěvky nejsou v rozporu s předpisy ES).
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství připravil vlastní podobu Zásad, které byly předloženy a schváleny na jednání zastupitelstva kraje dne 20. 6. 2006 usnesením č. 294/04/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout finanční příspěvky v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-04-2006-44, př. 1.).
Po zpracování všech materiálů nezbytných k notifikační proceduře bylo dne 19. 7. 2006 prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR zasláno Evropské komisi oznámení o nové veřejné podpoře kraje Vysočina, která je zaevidovala dne 26. 7. 2006 pod č. N 502/2006.
Dopisem ze dne 27. 9. 2006 byly následně Evropskou komisí vzneseny požadavky, aby kraj Vysočina zaslal doplňující informace ohledně kapitoly C. "Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr", neboť činnosti podporované v rámci této kapitoly nesouvisí,
podle názoru pracovníků Komise, se zemědělskými produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o ES, a tudíž nepodléhají oznamovací povinnosti podle Nařízení Rady č.659/1999. Podpora pro takové aktivity může být poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis ze dne 12. 1. 2001. (od 1. 1. 2007 pak podle Nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které nahrazuje výše zmíněné Nařízení Komise (ES) č. 69/2001).
S ohledem na výše uvedené doporučení Evropské komise odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zpracoval a zaslal dne 20. 10. 2006 písemnou odpověď kraje Vysočina na výše uvedený dopis Evropské komise ze dne 27. 9. 2006 AGR 025450 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. 502/2006 Zásady. Kraj Vysočina navrhl vyjmout kapitolu C. "Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr" Zásad z oznamovacího postupu podle Nařízení Rady č. 659/1999 ze dne 22. 3. 1999 a poskytovat finanční podporu
podle Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis ze dne 12. 1. 2001 (od 1. 1. 2007 se podpora de minimis řídí podle Nařízení Komise (ES) č.1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
na podporu de minimis).
Komise k opatření provedenému krajem Vysočina a oznámenému Českou republikou
podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla žádné námitky.
V souvislosti s novým plánovacím obdobím Evropské unie 2007-2013 použije Evropská komise na nové státní podpory v oblasti zemědělství a lesnictví "Pokyny společenství
ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013" (2006/C 319/01) s účinností od 1. 1. 2007, přičemž stávající režimy podpory musí být uvedeny do souladu s těmito pokyny nejpozději do 31. 12. 2007.
Podle přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 "Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 a způsoby kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") bude Ministerstvo zemědělství ČR v roce 2007 poskytovat finanční příspěvky dle působnosti stanovené v odst. 2 obecných podmínek pravidel:
G-vybrané činnosti mysliveckého hospodaření;
H-vyhotovení lesních hospodářských lánů v digitální formě;
K-chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců;
(viz dopis Ministerstva zemědělství ČR ze dne 12. 1. 2007 dle přílohy ZK-01-2007-53, př. 3).
Návrh řešení V rozhodnutí Komise (viz příloha ZK-01-2007-53, př. 2) ze dne 14. 12. 2006 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. 502/2006 Komise nevznáší žádné námitky, lze ji tedy považovat za slučitelnou se společným trhem a podpora může být proto na základě platné národní legislativy v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 poskytována.
Oznamovací povinnost podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES lze považovat za ukončenou a znění Zásad za schválené Komisí.
Zásady byly posouzeny (inklusive konzultace s Ministerstvem zemědělství ČR) a upraveny do souladu s "Pokyny společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví
na období 2007-2013" (2006/C 319/01).
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství proto navrhuje úpravu platných Zásad formou Dodatku č.1 obsaženého v materiálu ZK-01-2007-53, př. 1.
Kraj Vysočina neposkytuje finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření (v příloze č.10 k zákonu č.622/2006 Sb. dotační titul G) a na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců (v příloze č.10 k zákonu č.622/2006 Sb. dotační titul K).
Kraj Vysočina poskytuje finanční příspěvky na dotační titul "e. E vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě" Zásad (v příloze č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb.
dotační titul H) pouze a jenom za předpokladu, že na tuto činnost není možné získat podporu z jiných dotačních zdrojů.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje po zapracování připomínek souhlasí se zněním dodatku.

Materiál ZK-01-2007-53, př. 1 usnesením 0188/05/2007/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č.1 k "Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" dle materiálu
ZK-01-2007-53, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č.1 k "Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití"dle materiálu ZK-01-2007-53, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz