Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-36

ZK-01-2007-36.doc  ZK-01-2007-36pr1.xls  ZK-01-2007-36pr2.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-01-2007-36
NázevNabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje usnesením 0509/08/2006/ZK rozhodlo
* nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-08-2006-30, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
* koupit zemědělskou stavbu na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. st. 565 v katastrálním území Brtnice za dohodnutou cenu 100 000,- Kč od spoluvlastníků Marie Česnekové, Marie Fatrdlové a Ing. Miroslavy Jirákové do vlastnictví kraje Vysočina.
Uvedená stavba řeší výškovou i směrovou přeložku a rekonstrukci stávající trasy silnice v celkové délce 4870 m. Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Podle výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami je v případě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění u silnic II. třídy od 1. 1. 2007 minimální cena 50 Kč/m2. To platí pro nemovitosti, jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu. Prostředky EU poskytnuté na spolufinancování stavby jsou součástí státního rozpočtu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 0509/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006 bylo schváleno nabytí pozemků pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice" za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj. v katastrálním území Brtnice za cenu 33 Kč/m2, v katastrálním území Rychlov u Kněžic a Víska u Kněžic za cenu 23 Kč/m2, v katastrálním území Nová Brtnice a Zašovice za cenu 21 Kč/m2) a cenu lesů a porostů stanovenou podle tohoto předpisu. Pozemky ve vlastnictví obcí dle tohoto usnesení mají být získány darem od jednotlivých obcí. Rozsah a podmínky nabytí pozemků dle usnesení 0509/08/2006/ZK a jeho přílohy ZK-08-2006-30, př. 1 jsou obsahem materiálu ZK-01-2007-36, př. 2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje změnit usnesení č. 0509/08/2006/ZK tak, že bude zvýšena kupní cena předmětných pozemků podle výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, tj. na cenu 50 Kč/m2 s výjimkou případů, ve kterých rada kraje na základě svého zmocnění zastupitelstvem kraje rozhodla o zvýšení kupní ceny usnesením 1629/34/2006/RK. Dále bude změněno nabytí pozemků ve vlastnictví obcí z darování na koupi za cenu 50 Kč/m2. Výkupy pozemků jsou (s omezením do 10 % celkových nákladů projektu) uznatelným nákladem projektu a není proto důvod požadovat od obcí jejich darování.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o změně usnesení č. 0509/08/2006/ZK dle výše uvedeného.
StanoviskaRada kraje usnesením 0094/04/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0509/08/2006/ZK tak, že položky nabytí pozemků pod pořadovými čísly uvedené v materiálu RK-04-2007-12, př. 1 nahrazují položky nabytí pozemků pod stejnými pořadovými čísly v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0509/08/2006/ZK tak, že položky nabytí pozemků pod pořadovými čísly uvedené v materiálu ZK-01-2007-36, př. 1 nahrazují položky nabytí pozemků pod stejnými pořadovými čísly v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz