Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-15

ZK-01-2007-15.doc  ZK-01-2007-15pr1.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-01-2007-15
NázevVložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuVysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stala vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový, na základě usnesení č. 1419/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004, požádal Českou republiku zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) o bezúplatný převod pozemků par. č. 803/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2, par. č. 803/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 a par. č. 803/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 179 m2 a ideální 1/2 pozemků par. č. 803/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2 a par. č. 803/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 570 m2, vše v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov, do vlastnictví kraje Vysočina.
Zmíněné pozemky byly ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad. Spoluvlastníkem druhé poloviny pozemků par. č. 803/17 a par. č. 803/24 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov byla Vysočina, ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov, příspěvková organizace. Všechny uvedené pozemky jsou zastavěny tělesem silnice III/03415.
Usnesením č. 431/08/2004/ZK ze dne 21. 12. 2004 Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo bezúplatné nabytí uvedených pozemků do vlastnictví kraje Vysočina.
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Pelhřimov projednal žádost odboru majetkového o bezúplatný převod pozemků a po prošetření uzavřel dne 10. 3. 2005 s krajem smlouvu o bezúplatném převodu. Po podpisu obou stran byla smlouva předložena Ministerstvu financí ČR k odsouhlasení. Po jejím odsouhlasení došlo dne 23. 10. 2006 k podání návrhu na vklad a následně k zápisu do katastru nemovitostí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabyté pozemky vložit dodatkem zřizovací listiny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, protože jsou zastavěny silnicí III/03415.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje formou dodatku zřizovací listiny vložit předmětné pozemky do správy uvedené příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením č. 0045/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vložit pozemky par. č. 803/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 128 m2, par. č. 803/25 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 a par. č. 803/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 179 m2 a ideální 1/2 pozemků par. č. 803/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 234 m2 a par. č. 803/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 570 m2, vše v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov, do správy této příspěvkové organizace.
Správa a údržba silnic Pelhřimov souhlasila s nabytím pozemků.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasil s nabytím pozemků.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 67 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-15, př. 1.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz