Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-37

ZK-01-2007-37.doc  ZK-01-2007-37pr1.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-01-2007-37
NázevNabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Jednou z připravovaných staveb je akce "II/602, hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1 - 3 úsek". Stavba by měla postupně řešit celý úsek silnice II/602 procházející krajem Vysočina - od hranic s Jihomoravským krajem u města Velká Bíteš až do města Pelhřimov ke křižovatce se silnicí I/34. Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Jedná se o rekonstrukci povrchů silnice II/602 a lokální rekonstrukce tělesa zmíněné silnice. Celková délka rekonstrukce je 9400 m. V začátku úseku navazuje rekonstrukce na vyústění stávající silnice II/406 na silnici II/602 (tzv. Kostelecká křižovatka). Konec rekonstrukce je na hranici katastrálních území Dušejov a Opatov u Jihlavy.
V této souvislosti je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou dle materiálu č. ZK-01-2007-37, př. 1, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou, za ceny stanovené podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Protože se k majetkoprávnímu vypořádání pozemků použijí peníze ze státního rozpočtu, je při určení ceny pozemků nezbytné přihlédnout k Výměru Ministerstva financí ČR č. 1/2007, kterým se určuje seznam zboží s regulovanými cenami.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1 - 3 úsek" v katastrálních územích Hosov, Dvorce u Jihlavy, Hubenov a Ježená dle materiálu č.
ZK-01-2007-37, př. 1 za ceny určené znaleckými posudky vyhotovenými na základě vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Výměru MF ČR č. 1/2007 (tj. v katastrálním území Ježená za cenu 50 Kč/m2, v katastrálním území Hubenov za cenu 50 Kč/m2, v katastrálním území Dvorce u Jihlavy za cenu 51 Kč/m2 a v katastrálním území Hosov za cenu 408 Kč/m2).
Pozemky ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR budou převedeny po dokončení stavby.
Předpokládané náklady na koupi pozemků zastavěných tělesem silnice II/602 v uvedených katastrálních územích jsou vyčísleny na 1 499 952 Kč.
Protože dosud nedošlo k vyhotovení znaleckých posudků, ale jedná se o ceny předběžně vypočítané Odborem majetkovým, je možné že dojde k rozdílu v cenách vypočtených OM a v cenách uvedených ve znaleckých posudcích. Proto by mělo dojít ke zmocnění rady kraje zastupitelstvem kraje k případnému schválení změny kupních cen v případě rozdílu výše uvedených cen.
Návrh předpokládá rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu č. ZK-01-2007-37, př. 1 do vlastnictví kraje a zmocnit radu kraje rozhodnout změnit cenu nabývaných pozemků dle znaleckých posudků vyhotovených na základě vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Výměru MF ČR č. 1/2007.
StanoviskaUsnesením č. 0137/05/2007/RK ze dne 30. 1. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje
rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1 - 3 úsek" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny uvedené dle materiálu č. ZK-01-2007-37, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
Usnesením č. 0137/05/2007/RK ze dne 30. 1. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje zmocnit radu kraje rozhodnout v případě rozdílu mezi cenou nabývaných pozemků navrženou dle materiálu č. ZK-01-2007-37, př. 1 a cenu dle znaleckých posudků vyhotovených na základě vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Výměru MF ČR č. 1/2007 o změně kupní ceny.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky pro stavbu silnice "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1 - 3 úsek" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny uvedené dle materiálu ZK-01-2007-37, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
pověřuje
radu kraje rozhodnout, v případě rozdílu mezi cenou nabývaných pozemků navrženou dle materiálu ZK-01-2007-37, př. 1 a cenou dle znaleckých posudků vyhotovených na základě vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Výměru MF ČR č. 1/2007, o změně kupní ceny.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz