Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-28

ZK-01-2007-28.doc  ZK-01-2007-28pr1.doc  ZK-01-2007-28pr2.doc  ZK-01-2007-28pr3.doc  ZK-01-2007-28pr4.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíZK-01-2007-28
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuNa základě žádosti obce Bohdalec byla uzavřena dne 7. 4. 2005 budoucí darovací smlouva, kterou se Vysočina zavázala převést do vlastnictví obce Bohdalec části pozemků par.č. 1233 - ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 1243 - ostatní plocha, silnice v k.ú. a obci Bohdalec zastavěné stavbou "Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Bohdalec", jejímž investorem je obec Bohdalec. Pozemky jsou zapsány na LV 264 u KÚ pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou pro k.ú. a obec Bohdalec. Správu výše uvedených pozemků zajišťuje od 1. 1. 2007 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (k 31. 12. 2006 Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou). Na základě zadání investora stavby byly vypracovány dva geometrické plány na rozdělení pozemků evidované pod č. 198 a 199-12/2005 ze dne 20. 3. 2006. Z geometrického zaměření vyplývá, že stavbou chodníků jsou dotčeny předmětné pozemky v tomto rozsahu: z pozemku par. č. 1233 byl nově odměřen zastavěný pozemek par. č. 1233/2 o výměře 35 m2, z pozemku par.č. 1243 díl "d" o výměře 3 m2, díl "f" o výměře 143 m2, díl "o" o výměře 12 m2 a díl "n" o výměře 240 m2; přehled odměřených pozemků je uveden v materiálu
ZK-01-2007-28, př. 2. V důsledku tohoto zaměření bylo zároveň zjištěno, že pod silnicí kraje II/388 leží pozemky ve vlastnictví obce; nově byly odměřeny díl "m" pozemku par. č. 1273/1 o výměře 26 m2, díl "g" pozemku par.č. 1277/1 o výměře 38 m2, díl "j" pozemku par. č. 1277/2 o výměře 4 m2, díl "d" pozemku par. č. 170/4 o výměře 76 m2 a díl "b" pozemku par. č. 1275/1 (PK) o výměře 12 m2, tyto díly jsou dle výše uvedených geometrických plánů sloučeny do pozemku par. č. 1243 ve vlastnictví Vysočiny; přehled těchto pozemků je uveden v materiálu ZK-01-2007-28, př. 1.
Usnesením 0343/12/2005/RK rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat obci Bohdalec části pozemků par. č. 1233 a par. č. 1243 v k. ú. a obci Bohdalec v rozsahu geometrického zaměření stavby "Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Bohdalec". Záměr darování nemovitého majetku byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 23. 3. - 25. 4. 2005.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Vysočinou a obcí Bohdalec dvě darovací smlouvy, jimiž dojde k vzájemnému bezúplatnému převodu výše uvedených pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví obce a kraje. Obec tímto získá do svého vlastnictví nově odměřené části pozemků par. č. 1233 a 1243 (celkem 433 m2) zastavěné stavbou chodníků a Vysočina jako kompenzaci za tyto pozemky získá části pozemků (celkem 156 m2) zastavěné stavbou silnice II/388. Obec Bohdalec s tímto způsobem vypořádání pozemků souhlasí.
V případě realizace výše uvedených majetkoprávních převodů bude třeba dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace upravit rozsah majetku svěřeného této příspěvkové organizaci do správy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o vzájemném nabytí a převodu darem pozemků v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálů ZK-01-2007-28, př. 1 a př. 2 mezi Vysočinou a obcí Bohdalec a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 3, 4.
StanoviskaUsnesením 0343/12/2005/RK ze dne 15. 3. 2005 rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat do vlastnictví obce Bohdalec části pozemků par. č. 1233 a par. č. 1243 v rozsahu geometrického zaměření stavby "Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Bohdalec".
Usnesením 0165/02/2005/ZK ze dne 29. 3. 2005 zastupitelstvo kraje schválilo uzavření budoucí darovací smlouvy na darování částí pozemků par. č. 1233 a par. č. 1243 v k. ú. a obci Bohdalec v rozsahu geometrického zaměření stavby chodníků do vlastnictví obce Bohdalec.
Usnesením 0053/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje nabýt pozemky v k. ú.a obci Bohdalec dle materiálu RK-03-2007-16, př. 1 darem z vlastnictví obce Bohdalec a převést pozemky v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálu RK-03-2007-16, př. 2 do vlastnictví obce Bohdalec.
Spravující příspěvková organizace i odvětvový odbor souhlasí s navrhovaným způsobem vypořádání pozemků.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt pozemky v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 1 darem z vlastnictví obce Bohdalec do vlastnictví Vysočiny;
* převést pozemky v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 2 darem z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Bohdalec;
schvaluje
* dodatek č. 83 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 3;
* dodatek č. 84 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz