Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-13

ZK-01-2007-13.doc  ZK-01-2007-13pr1.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-01-2007-13
NázevDarování pozemků v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem movitých a nemovitých věcí, ke kterým měly příslušnost hospodařit bývalé státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Na základě žádosti obce Herálec o vydání souhlasu se stavbou chodníku na části pozemku par. č. 1033 - ostatní plocha, silnice o výměře 20114 m2 (od doby podání žádosti uběhla již určitá doba a z tohoto důvodu je označení pozemku již 1033/1 v k. ú. Český Herálec) projednala rada kraje požadavek obce a usnesením č. 0598/17/2004/RK ze dne 18. 5. 2004 souhlasila se stavbou chodníku na výše uvedené části pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec a současně schválila zveřejnění záměru darovat chodníkem zastavěnou část výše uvedeného pozemku do vlastnictví obce Herálec a též doporučila zastupitelstvu kraje schválit bezúplatný převod výše uvedené části pozemku.
Zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 25. 5. 2004 až 25. 6. 2004.
Výše uvedený pozemek vede Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 668 pro výše uvedené katastrální území a obec, kde je jako vlastník uvedena Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Obec Herálec dne 20. 12. 2006 doručila na OM geometrický plán č. 420-219/2006, kterým byl po dokončení stavby chodník zaměřen. Na základě GP č. 420-219/2006 se z pozemku par. č. 1033/1 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec nově oddělují pozemky par. č. 1033/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2 a par. č. 1033/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 456 m2, vše v k. ú. Český Herálec a obci Herálec, které jsou zastavěné stavbou chodníku.
Přijetí daru všech těchto nově oddělených pozemků bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce Herálec dne 10. 1. 2007, č. 4/01/-2007.
Návrh řešení Vybudovaný chodník řeší zlepšení situace pěších a OM proto doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o darování pozemků par. č. 1033/3 a par. č. 1033/4, vše v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec.
Pokud dojde k rozhodnutí darovat výše uvedené pozemky do vlastnictví obce Herálec, dojde tím ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku. Převod pozemku je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina-čl. II, odst. 2.
Po vydání rozhodnutí darovat výše uvedené pozemky do vlastnictví obce zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran bude smlouva předložena příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí. Povolením vkladu se smlouva stane účinná.
Návrh předpokládá rozhodnout převést darem výše uvedené pozemky do vlastnictví obce a schválit dodatek zřizovací listiny, kterým bude upraven rozsah majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
StanoviskaUsnesením č. 0598/17/2004/RK rada kraje souhlasila se stavbou chodníku na části pozemku par. č. 1033 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec, schválila zveřejnění záměru darovat chodníkem zastavěnou část pozemku a doporučila zastupitelstvu kraje toto darování schválit.
Se stavbou chodníku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec a následným majetkoprávním vypořádáním vyjádřila souhlas SÚS Žďár nad Sázavou dne 14. 3. 2004 (nyní Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace).
ODSH se stavbou chodníku v k. ú. Český Herálec souhlasila a s následným majetkoprávním vypořádáním vyjádřila též souhlas dne 19. 1. 2007.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1033/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2 a par. č. 1033/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 456 m2 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec vzniklé dle GP č. 420-219/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
schvaluje
Dodatek č. 65 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2007-13, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz