Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-25

ZK-01-2007-25.doc  ZK-01-2007-25pr1.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-01-2007-25
NázevPřijetí daru zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemku a stavby zastávkového pruhu na tomto pozemku postaveného z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina.
Obec Benetice je na základě protokolu o předání a převzetí pozemků mezi obcí Svatoslav a obcí Benetice, zapsaného v LV č. 10001 pro k. ú. a obec Benetice jako Z-1800003/1999710, vlastníkem pozemků par. č. st. 7-zast. plocha, zbořeniště o výměře 271 m2 a KN 856/2-zahrada o výměře 175 m2 v uvedeném k. ú. a obci. Obec Benetice jako investor postavila na základě platného stavebního povolení na těchto pozemcích autobusovou zastávku, jejíž součástí je i zastávkový pruh. Protože dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je zastávkový pruh součástí silnice, požádala obec o bezplatné převzetí stavby zastávkového pruhu včetně pozemku, který byl tímto pruhem zastavěn, do majetku kraje Vysočina. Obec Benetice předložila oddělovací geometrický plán č. 102-253/2006, který byl vyhotoven na její náklady a který z pozemku v k. ú. Benetice KN 856/2 oddělil díl "g" o výměře 56 m2 a z pozemku st. 7 oddělil díl "h" o výměře 13 m2 a oba tyto díly sloučil do nového pozemku par. č. 856/11-ost. plocha, silnice o výměře 69 m2.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převzít darem z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina pozemek par. č. 856/11 - ost. plocha, silnice o výměře 69 m2 a stavbu zastávkového pruhu postavenou na tomto pozemku.
Rozhodnutím bude naplněn zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - kraj převezme do svého vlastnictví zastávkový pruh jako součást krajské silnice a zároveň získá pozemek pod ním. Současně návrh předpokládá schválení dodatku zřizovací listiny, ktertým bude převzatý majetek svěřen do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 0003/02/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darovací smlouvou pozemek par. č. 856/11-ost. plocha, silnice o výměře 69 m2 v k. ú. a obci Benetice vytvořený geometrickým plánem č. 102-253/2006 a stavbu zastávkového pruhu na tomto pozemku z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 856/11-ost. plocha, silnice o výměře 69 m2 vzniklý dle GP č. 102-253/2006 a stavbu zastávkového pruhu na tomto pozemku v k. ú. a obci Benetice z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 80 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz