Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-30

ZK-01-2007-30.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-01-2007-30
NázevProdej STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl investorem stavby "SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB, odloučené pracoviště u Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod". Stavba byla zrealizována v roce 2006 a řádně zkolaudována.
Usnesením 1289/27/2006/RK rozhodla rada kraje uzavřít smlouvu o nájmu, zajištění provozu a údržby plynového zařízení se společností Východočeská plynárenská, a.s. se sídlem Hradec Králové na STL plynovod a plynovodní přípojku pro zásobování objektu SOU technického Chotěboř, pracoviště u sv. Jána 3612 v k.ú. a obci Havlíčkův Brod. V souladu se zněním usnesení byla dne 6. 10. a 30. 10. 2006 uzavřena smlouva o nájmu, zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení.
S nájemcem bylo dále jednáno a v souladu se zněním nájemní smlouvy byly vzneseny třetími osobami další požadavky na napojení se na vybudovaný STL plynovod. Při uvažovaném napojení dalších dvou odběratelů Východočeská plynárenská přehodnotila svůj návrh a stanovila kupní cenu, za kterou by STL plynovod a plynovodní přípojku od kraje Vysočina jako investora odkoupila. Z původní částky ve výši 196 000 Kč nyní navrhuje odkoupení uvedeného plynovodu za částku 354 691 Kč.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje STL plynovod a plynovodní přípojku vybudovanou v rámci výše uvedené stavby prodat společnosti Východočeská plynárenská, a.s., Hradec Králové, Pražská 702 za částku 354 691 Kč. Převodem vlastnictví se Východočeská plynárenská, a.s., jako společnost specializovaná na distribuci plynu a mající příslušná oprávnění k provozování a distribuci, stane vlastníkem plynovodu a přípojky.
V souladu s ustanoveném § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění byl na úřední desce ve dnech 18. 10. - 20. 11. 2006 zveřejněn záměr prodeje uvedených věcí.
Usnesení předpokládá rozhodnout převést STL plynovod a plynovodní přípojku vybudované v rámci stavby SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a.s. , Pražská 702, Hradec Králové.
StanoviskaUsnesením 0128/05/2007/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést STL plynovod a plynovodní přípojku vybudovanou v rámci stavby "SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB, odloučené pracoviště u Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod" z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a.s., Pražská 702, Hradec Králové, IČ: 60108789 za kupní cenu 354 691 Kč.
Usnesením 1379/29/2006/RK rada kraje schválila zveřejnění záměru prodat STL plynovod D 63 - 212,5 m a plynovodní přípojku D 32 v délce 12,1 m vybudované v rámci stavby "SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB" pro SOUT Chotěboř, pracoviště U Svatého Jána, Havlíčkův Brod v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Usnesením 1289/27/2006/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu, zajištění provozu a údržby plynového zařízení se společností Východočeská plynárenská, a. s., se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 50004 na STL plynovod a plynovodní přípojku pro zásobování objektu SOU technického Chotěboř, pracoviště U Sv. Jána 3612, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně STL plynovod a plynovodní přípojku vybudovanou v rámci stavby "SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB, odloučené pracoviště u Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod" z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 50004, IČ 60108789 za kupní cenu 354 691 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz