Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-80

ZK-01-2007-80.doc  ZK-01-2007-80pr1.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-01-2007-80
NázevFond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
Zpracoval J. Panáčková, H. Kubíček
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje zřídilo v roce 2002 svým usnesením 018/02/2002/ZK samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny jako nástroj k realizaci cílů, dílčích cílů a opatření Programu rozvoje kraje. V rámci naplnění dílčího cíle 2.5 Rozvoj kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic - významný prvek rozvoje duchovního života společnosti a opatření 2.5.1 Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu je počítáno v alokaci Fondu Vysočiny pro rok 2007 s finančními prostředky pro vyhlášení grantového programu "Diagnóza památek" na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina
Návrh řešení Současný stav památek není v důsledku nedostatečné údržby v minulých letech uspokojivý a je zapotřebí značných finančních prostředků na jejich obnovu jak ze zdrojů kraje Vysočina, tak z programů Ministerstva kultury ČR či evropských fondů. Grantový program "Diagnóza památek" je zaměřený na identifikaci poškození a závad konstrukcí movitých i nemovitých kulturních památek v rámci přípravy žádostí o příspěvek na jejich následnou obnovu. Tento rozvojový program si klade za cíl zajistit následnou hospodárnost, efektivitu a účelnost budoucích finančních prostředků vložených do obnovy památek.

Odbor kultury a památkové péče předkládá návrh na vyhlášení grantového programu "Diagnóza památek" na podporu zpracování předprojektové dokumentace řešící obnovu movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 500 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2007-80, př. 1.
Vývoj čerpání finančních prostředků alokovaných pro dílčí cíl 2.5 v roce 2007 ukazuje následující tabulka:


Celkem dílčí cíl 2.5 pro rok 2007
6 500 000,- Kč
GP Diagnóza památek
- 500 000,- Kč
GP Líbí se nám v knihovně 2007
- 2 000 000,- Kč
GP Edice Vysočiny V.
- 2 000 000,- Kč
GP Regionální kultura VII. (pro rok 2008)
- 2 000 000,- Kč
Zůstatek
0,- Kč
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Rada kraje Vysočina projednala návrh grantového programu "Diagnóza památek" na svém zasedání dne 23. ledna 2007 a svým usnesením č. 0111/04/2007/RK ho doporučila zastupitelstvu kraje k vyhlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Diagnóza památek" na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 500 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2007-80, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Diagnóza památek" ve složení:
ODS
KDU-ČSL -
SNK-ED-
ČSSD-
KSČM-
* ........................... předsedou řídicího výboru grantového programu "Diagnóza památek";
* garantem grantového programu "Diagnóza památek" odbor kultury a památkové péče a Horymíra Kubíčka zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OKPP
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz