Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-24

ZK-01-2007-24.doc  ZK-01-2007-24pr1.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-01-2007-24
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Zpracoval F. Vak
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 1626/392005/RK ze dne 13. 12. 2005 souhlasila s realizací stavby Cyklostezka Nové Město na Moravě - Pohledec a usnesením 0086/03/2006/RK ze dne 24. 1. 2006 schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícím v právu oprávněného z věcného břemene - města Nové Město na Moravě k užívání pozemků ve vlastnictví povinného z věcného břemene kraje Vysočina par. č. 3568/3, par. č. 3581, par. č. 3916/1 a par. č. 3916/10 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě k realizaci a provozování stavby Cyklostezka Nové Město na Moravě - Pohledec a vstupu oprávněného z věcného břemene a jeho dodavatelů za účelem oprav této stavby. Předmětem uvedené stavby bylo kromě vybudování cyklistické stezky ještě položení kabelu pro veřejné osvětlení.
Dne 27. 11. 2006 odbor majetkový obdržel od města Nové Město na Moravě dopis, ve kterém město sděluje, že stavba cyklostezky byla dokončena a současně žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. K žádosti město přikládá kolaudační rozhodnutí, kterým Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Nové Město na Moravě povoluje užívání stavby Cyklostezka Nové Město na Moravě - Pohledec, objektu SO 01 - cyklostezka, objektu SO 02 - chodník a objektu SO 05 - veřejné osvětlení. a geometrický plán č. 2061-147/2006 ze dne 23. 10. 2006, který řeší dotčení pozemku par. č. 3916/1 stavbou veřejného osvětlení a geometrický plán č. 2062-148/2006 ze dne 23. 10. 2006, který řeší dotčení pozemků 3568/3, par. č. 3581 a par. č. 3916/1 stavbou cyklostezky a veřejného osvětlení. Současně s uvedenou stavbou byl vybudován nový chodník. Tato stavba podle původních žádostí neměla zasáhnout pozemky kraje. Geometrickým zaměřením stavby bylo zjištěno, že chodník zasáhl i část pozemku par. č. 3916/1. Dle GP č. 2069 - 1/2007 se jedná o díl "a" o výměře 35 m2 uvedeného pozemku par. č. 3916/1 sloučený do pozemku označeného novým par. č. 3515. Vzhledem k tomu, že díl "a" by zůstal majetkoprávně nevypořádán, požádalo město o jeho bezúplatné převedení z majetku kraje do vlastnictví města.
Po sdělení o kolaudaci cyklostezky, chodníku a veřejného osvětlení a o zastavění části pozemku kraje chodníkem, byl požadavek města znovu projednán radou kraje, která rozhodla usnesením 1778/37/2006/RK uzavřít s městem Nové Město na Moravě smlouvu o zřízení věcného břemene na uvedených pozemcích kraje a současně rozhodla zveřejnit záměr kraje darovat městu díl "a" pozemku 3916/1 zastavěný chodníkem a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o jeho převodu do vlastnictví města.
Pozemky par. č. 3568/3, par. č. 3581, par. č. 3916/1 a par. č. 3916/10 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Usnesením zastupitelstva kraje 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 byly svěřeny do správy příspěvkové organizace s názvem Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, respektive Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, PO. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou jsou pozemky vedeny v katastru nemovitostí pro uvedené katastrální území a obec na listu vlastnictví č. 2568.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému, tj. že o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene již rozhodla rada kraje, bude nadále řešen pouze bezúplatný převod pozemku díl "a" oddělený geometrickým plánem č. 2069-1/2007 z pozemku ve vlastnictví kraje par. č. 3916/1 a sloučený citovaným GP do pozemku ve vlastnictví města par. č. 3515, vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě. Z provedeného průzkumu vyplývá, že shora uvedený díl "a" byl zastavěn chodníkem, proto OM navrhuje jeho bezúplatné převedení do vlastnictví města. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, neboť jedná o majetek, který bude městem využit nekomerčně a pro veřejně prospěšné účely. Zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu proběhlo do dobu 30 dnů. V době zveřejnění neprojevil o tento pozemek zájem žádný jiný uchazeč.
V případě, že dojde k darování části pozemku, bude majetkovému správci upraven dodatkem ke zřizovací listině rozsah svěřeného majetku do správy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat díl "a" pozemku par. č. 3916/1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě a schválit dodatek ke zřizovací listině.
StanoviskaRada kraje usnesením 1778/37/2006/RK
rozhodla
uzavřít s městem Nové Město na Moravě smlouvu o zřízení věcného břemene podle které kraj Vysočina zatíží části pozemků par.č. 3568/3, par. č 3581, par. 3916/1 a par. č. 3916/10 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě věcným břemenem spočívajícím v právu města Nové Město na Moravě užívat uvedené pozemky k provozu stavby cyklostezky a kabelového vedení pro veřejné osvětlení a dále ke vstupu oprávněného z věcného břemene a jeho dodavatelů za účelem oprav a údržby těchto staveb;
zveřejnit záměr kraje darovat městu Nové město na Moravě díl "a" o výměře 35 m2 pozemku par. č. 3916/1 ostatní plocha, silnice sloučený geometrickým plánem č. 2069-1/2007 do pozemku par. č. 3515 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě a
doporučila
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat díl "a" o výměře 35 m2 pozemku par. č. 3916/1 ostatní plocha, silnice sloučený geometrickým plánem č. 2069-1/2007 do pozemku par. č. 3515 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
SÚS Žďár nad Sázavou neměla k projektu stavby "Cyklostezka Nové Město na Moravě - Pohledec" žádných připomínek za předpokladu, že budou respektovány podmínky obsažené ve vyjádření majetkového správce. S převodem dílu "a" pozemku par. č. 3916/1 majetkový správce souhlasí. Proti zatížení pozemků věcným břemenem a převodu části pozemku zastavěného chodníkem nemá žádných připomínek odvětvový odbor.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl "a" o výměře 35 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2069 - 1/2007 z pozemku par. č. 3916/1 a sloučený do pozemku par. č. 3515 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 79 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-01-2007-24, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz