Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-23

ZK-01-2007-23.doc  ZK-01-2007-23pr1.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-01-2007-23
NázevDarování pozemku v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
Zpracoval F. Vak
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuPříspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Pelhřimov požádala odbor majetkový o majetkoprávní vypořádání geometrickým plánem č. 201-293/2006 ze dne 24. 8. 2006 nově zaměřeného pozemku par. č. 1515/8 ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice darováním do vlastnictví obce Křelovice. Na uvedeném pozemku byla obcí na základě stavebního povolení realizována stavba chodníku a část opěrné zídky. Po dokončení byla stavba geometricky zaměřena a Kolaudačním rozhodnutím čj.: OD/06/2649-4-K/Če ze dne 2. 10. 2006 bylo povoleno její užívání.
Pozemek par. č. 1515/1 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice, ze kterého je geometrickým plánem oddělován pozemek par. č. 1515/8 je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 čj. 3796/01-9-KM. Usnesením zastupitelstva kraje 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 byl svěřen do správy příspěvkové organizace s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov, respektive Krajská správa a údržba silnic Vysočina, PO. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov je veden v katastru nemovitostí pro uvedené katastrální území a obec na listu vlastnictví č. 101.
Návrh řešení OM navrhuje, ve shodě s majetkovým správcem, nově zaměřený pozemek par. č. 1515/8 zastavěný chodníkem a částí opěrné zídky obci Křelovice darovat. Návrh koresponduje s přijatými Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, neboť se jedná o majetek, který je využíván nekomerčně pro veřejně prospěšné účely. Záměr kraje darovat pozemek byl zveřejněn na úřední desce krajské úřadu po dobu 30 dnů. V této době neprojevil o výše uvedený pozemek zájem žádný jiný uchazeč. V případě, že dojde k převodu pozemku, bude majetkovému správci upraven dodatkem zřizovací listiny rozsah svěřeného majetku do správy
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1518/8 ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice zaměřený geometrickým plánem č. 201-293/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Křelovice a schválit dodatek č. 78 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice
StanoviskaRada kraje usnesením 1588/32/2006/RK rozhodla zveřejnit záměr kraje Vysočina darovat obci Křelovice pozemek par. č. 1515/8 ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 201-293/2006 z pozemku par. č. 1515/1 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek par. č. 1515/8 ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 201-293/2006 z pozemku par. č. 1515/1 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Křelovice.
S darováním nově zaměřeného pozemku par. č. 1515/8 do vlastnictví obce souhlasí majetkový správce i odvětvový odbor.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1518/8 ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice zaměřený geometrickým plánem č. 201-293/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Křelovice;
schvaluje
dodatek č. 78 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-01-2007-23, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz