Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-16

ZK-01-2007-16.doc  ZK-01-2007-16pr1.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-01-2007-16
NázevProdej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuOM obdržel od Správy a údržby silnic Pelhřimov výčet spravovaných nepotřebných pozemků, m. j. byl mezi nimi uveden i pozemek par. č. 2745/4 o výměře 25 m2 v k. ú. a obci Humpolec vedený v katastru nemovitostí jako vodní plocha. Pozemek vznikl v souvislosti se zaměřením tělesa silnice I. třídy a pro kraj i pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (příslušnost hospodaření k pozemkům pod silnicí I/34) je neupotřebitelný. Pozemek se nachází v průmyslové zóně města Humpolec a sousedí s pozemkem par. č. 2218/5, který je ve vlastnictví obchodní společnosti CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1, Humpolec č.p. 1571, PSČ 396 01. OM proto výše uvedenou firmu oslovil s návrhem na možnost odkoupení pozemku par. č. 2745/4 z vlastnictví kraje Vysočina. CTP Invest, spol. s r. o. podala dne 25. 10. 2006 žádost o koupi pozemku z vlastnictví kraje Vysočina.
Pozemek je zapsán v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Vysočinu, KP Pelhřimov na LV 3805 pro obec a k.ú. Humpolec.
Záměr prodat pozemek par. č. 2745/4 vodní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. a obci Humpolec byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 10. 11. - 12. 12. 2006. O záměru prodat nemovitý majetek na území obce byl informován starosta města dopisem ze dne 10. 11. 2006.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje prodat pozemek par. č. 2745/4 v k. ú. a obci Humpolec obchodní společnosti CTP Invest, spol. s r.o., která byla s návrhem na odprodej oslovena a tento návrh akceptovala. OM doporučuje přímý prodej vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek v sousedství nemovitostí žadatele, zastavěný tzv. retenční nádrží ve vlastnictví žadatele a pro jiného zájemce je pozemek vzhledem k jeho poloze a velikosti nevyužitelný - viz Čl. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. Z uvedených důvodů byl dán podnět k prodeji i správcem pozemku. Úřední cena pozemku činí cca 35,80 Kč (stanoveno dle § 31 odst. 1 vyhl. č. 540/2002 Sb., provádějící zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění). Odbor majetkový navrhuje stanovit kupní cenu, aniž bude vypracován znalecký posudek o ceně, v částce odpovídající ceně v místě a čase obvyklé a s ohledem na obdobné převody pozemků ve městě Humpolec, a proto navrhuje prodat pozemek za jednotkovou cenu 100 Kč/m2. Celková kupní cena pozemku tak bude 2 500 Kč. Kupující s těmito podmínkami kupní smlouvy souhlasí.
V případě realizace kupní smlouvy bude dodatkem zřizovací listiny upraven rozsah majetku stávajícího správce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o převodu pozemku par. č. 2745/4 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví CTP Invest, spol. s r.o. za kupní cenu 2 500 Kč a schválit dodatek č. 68 zřizovací listiny spravující příspěvkové organizace kraje, kterým se předmětný pozemek vyjímá ze správy.
StanoviskaUsnesením 1542/32/2006/RK ze dne 31. 10. 2006 rada kraje rozhodla zveřejnit záměr prodat pozemek par. č. 2745/4 - vodní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. a obci Humpolec a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat předmětný pozemek z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví CTP Invest, spol. s r.o. za kupní cenu 2 500,- Kč.
Prodej pozemku doporučuje spravující organizace i příslušný resortní odbor.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést pozemek par. č. par. č. 2745/4 - vodní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví CTP Invest, spol. s r.o., Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01 za kupní cenu 2 500,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 68 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-16, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz