Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-08

ZK-01-2007-08.doc  ZK-01-2007-08pr1.tif  ZK-01-2007-08pr2.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-01-2007-08
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuDne 26. června 2006 postihly obec Věžná - místní část Pernštejnské Janovice silné přívalové srážky doprovázené intenzivní bouřkou s krupobitím. Vlivem velkého množství srážek došlo k zaplavení vodojemu, který zásobuje místní vodovod. Povodňová komise obce proto rozhodla o okamžitém odstavení místního vodovodu. Aby mohl být vodovod opět zprovozněn, bylo nutno provést vyčištění a sanaci vodojemu. Po dobu odstávky bylo prováděno náhradní zásobování pitnou vodou pomocí cisterny.
Celkové náklady, které obec musela vynaložit na odstranění následků povodně, činí 16 042,80 Kč. Tuto částku obec doložila kopiemi faktur za provedené práce a dílčími výpisy z účtu obce.
Obec Věžná žádá kraj Vysočina (ZK-01-2007-08, př. 1) o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu obecního majetku poškozeného při mimořádné události vlivem přívalových dešťů.
Na základě diskuze v radě kraje dne 24. 10. 2006 odbor sekretariátu hejtmana konzultoval se zástupci ministerstva pro místní rozvoj, zda obec Věžná může požádat o dotaci na sanaci vodojemu z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" z dotačního titulu č. 2. pro rok 2006. Ministerstvo možnost podání žádosti nevyloučilo, ale upozornilo, že tento program je přednostně určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce (zejména mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury) a nezahrnuje akce typu sanace a čistění zařízení. Rovněž také nelze zpětně žádat na akce, které již byly realizovány. V případě obce Věžná tedy pravděpodobně nejsou splněny podmínky dotačního programu MMR a žádosti o dotaci by nebylo vyhověno.
Rada kraje na svém zasedání 23. 1. 2007 žádost znovu projednala a doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Materiál neobsahuje, z důvodu jejich většího počtu, všechny podkladové materiály, které byly doloženy k žádosti obce. Kompletní dokumentace je uložena k nahlédnutí na odboru sekretariátu hejtmana.
Návrh řešení Doporučuje se poskytnout obci Věžná dotaci na odstranění povodňových škod ve výši 8 021 Kč. Navrhovaná částka činí 50 % z obcí vynaložených nákladů.
StanoviskaRada kraje
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje svým usnesením č. 0116/04/2007/RK poskytnout dotaci obci Věžná na odstranění povodňových škod ve výši 8 021 Kč.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství nemá připomínky.

Odbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje ověřil na MMR, že výše zmíněná akce obce Věžná by nebyla v rámci programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - dotační titul č. 2" podpořena.

Ekonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ke dni 16. 1. 2007 je 100 000 tis. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci obci Věžná, IČ 599921 na odstranění povodňových škod ve výši 8 021 Kč dle materiálu ZK-01-2007-08, př. 1;
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 8 021 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 8 021 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Věžná, IČ 599921 na odstranění povodňových škod podle materiálu
ZK-01-2007-08.
Odpovědnost sekretariát hejtmana, ekonomický odbor
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz