Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-56

ZK-01-2007-56.doc  ZK-01-2007-56pr1.tif
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-01-2007-56
NázevProdloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje dne 29. 3. 2005 usnesením č. 0151/02/2005/ZK rozhodlo poskytnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen "zásady") Obci Rudíkov finanční dotaci ve výši 8 849 000 Kč za účelem podpory realizace vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" (dále jen "vodní dílo"). Dotace představuje 74 % z celkových nákladů na realizaci vodního díla, které činí 11 958 000 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce ze dne 14. 4. 2005 (dále jen "smlouva"). V čl. 3 odst. 2 smlouvy je uvedeno, že závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace příjemce předloží nejpozději 31. 12. 2006.
Obec Rudíkov dne 27. 11. 2006 požádala o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Rudíkov" do 30. 4. 2007 (viz příloha č. 1 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna tím, že pří místním šetření na kolaudaci stavby vodního díla byly zjištěny vady a nedodělky, které musí být před vydáním kolaudačního rozhodnutí (nutná součást závěrečné zprávy a vyúčtování) odstraněny a dále obec musí dořešit provozování kanalizace a KČOV.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Rudíkov doporučuje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečného vyhodnocení a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" do 30. 4. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.

Usnesením 1807/37/2006/RK ze dne 19. 12. 2006 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov do 30. 4. 2007.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov do 30. 4. 2007.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz