Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-43

ZK-01-2007-43.doc  ZK-01-2007-43pr1.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíZK-01-2007-43
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuDo rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 byla zařazena akce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská". Předmětem této akce jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci komunikace III/4065 v ul. Čenkovská v Třešti. Akce byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí kanalizace a vodovodu včetně přípojek ze strany města Třešť. Město rovněž plánuje v souvislosti s touto akcí vyřešení parkovacích pruhů, povrchové odvodnění komunikace v ulici Čenkovská a přeložku plynovodu. Pro tyto účely bylo zadáno městem Třešť vypracování projektové dokumentace na tuto akci, jejíž předběžná hodnota se stanovuje na cca 30 mil. Kč. Vzhledem k provázanosti stavebních prací, které zasáhnou jak majetek kraje (komunikace), tak majetek města (kanalizace, vodovod, rozvod veřejného osvětlení) je důvodný společný postup města Třešť a Vysočiny při zadání podlimitní veřejné zakázky na tuto akci. Výsledkem zadávacího řízení pak bude zadání veřejné zakázky jednomu dodavateli. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ust. § 2 odst. 8 povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" s městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů podle ust. § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky. S ohledem na převažující rozsah stavebních prací (cca 60%) bude funkci vedoucího zadavatele plnit město Třešť. Z důvodu složitosti předmětu veřejné zakázky bude vlastní zadávací řízení na veřejnou zakázku zajišťováno prostřednictvím specializované poradenské firmy STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o., Jihlava, Pražská 2230/8.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít předmětnou smlouvu, jejíž návrh tvoří materiál ZK-01-2007-43, př. 1. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. §§ 24 a 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.
StanoviskaUsnesením 0051/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů dle materiálu
RK-03-2007-14, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" dle materiálu
ZK-01-2007-43, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz