Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-73

ZK-01-2007-73.doc  ZK-01-2007-73pr1.doc  ZK-01-2007-73pr2.doc
Číslo materiálu73
Číslo jednacíZK-01-2007-73
NázevDodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
Zpracoval M. Magrot
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením č. 413/06/2004/ZK dne 26. 10. 2004 Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (dále jen "zásady") - viz materiál ZK-01-2007-73, př. 1.
S účinností od 1. 1. 2007 bylo dne 15. 12. 2006 přijato Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, které nahrazuje Nařízení Komise (ES) č. 69/2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. V této souvislosti dochází k úpravě vybraných částí zásad, v nichž se nahradí číselné označení Nařízení Komise (ES) z č. 69/2001 na č. 1998/2006, a dále se změní částka poskytnuté podpory ze 100 000 EUR na 200 000 EUR.
Nařízení 1998/2006 změnilo pravidla pro poskytování podpor de minimis. K hlavním změnám patří zvýšení limitu podpory de minimis ze 100 000 EUR na 200 000 EUR, faktické zkrácení lhůty, za kterou se částka de minimis sčítá, ze tří let (počítáno "klouzavě") na 3 rozpočtové roky, a došlo k rozšíření oblastí, na které lze de minimis poskytovat (zpracování a uvádění zemědělských výrobků na trh, doprava). Tzn. úprava je pro příjemce výhodnější.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit úpravu platných zásad formou Dodatku č. 2, ve kterém bude zohledněna změna komunitárního práva EU. Dodatek č. 2 zásad je obsažen v materiálu ZK-01-2007-73, př. 2. Dodatek č. 2 projednala na svém zasedání Rada kraje Vysočina a usnesením č. 0170/05/2007/RK ho doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v souladu s materiálem ZK-01-2007-73, př. 2.
Odpovědnost OKPP
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz