Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-76

ZK-01-2007-76.doc  ZK-01-2007-76pr1.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-01-2007-76
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuV kraji Vysočina působí k dnešnímu dni celkem 14 místních akčních skupin (dále jen MAS) což jsou seskupení místních aktérů vzniklá na principu partnerství a spolupráce mezi veřejnou správou (obcemi, svazky obcí), neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty působícími ve venkovském prostoru. Vznik a činnost MAS podporují již několik let Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství svými programy. V letech 2004 -2006 byly tyto programy nastaveny tak, aby MAS co nejlépe připravily na čerpání prostředků v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Podpora projektů byla členěna tak, aby bylo možné její část použít na úhradu části provozních nákladů a prvotního vzdělávání členů a orgánů MAS. V těchto programech však MAS působící v našem kraji až na výjimky (Jemnicko, MOST Vysočiny) neuspěly.
Návrh řešení Jelikož je na programovací období 2007 - 2013 pro MAS působící na území ČR připraveno v rámci Programu rozvoje venkova celkem cca 4,9 mld. Kč, navrhuje odbor regionálního rozvoje vyhlášení grantového programu s alokací 1 mil. Kč, v rámci kterého by MAS mohly získat prostředky na částečnou úhradu svých nejnutnějších nákladů spojených s přípravou projektů, se kterými se budou ucházet o podporu ve výše zmíněném programu. Dle nejnovějších informací administrátora programu, pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu v Brně, bude první výzva k podávání žádostí do opatření určených MAS vyhlášena nejdříve v polovině tohoto roku. Finanční prostředky je možno očekávat až v roce 2008. Pro rok 2007 je ve státním rozpočtu ČR (program Leader ČR Ministerstva zemědělství) vyčleněna pro MAS částka 50 mil. Kč, ze které bude poskytnuta podpora asi 16 MAS z celkového počtu 150, které v současné době v rámci celé ČR působí. Případná podpora získaná v rámci navrhovaného grantového programu tak bude zřejmě pro ,,naše" MAS v letošním roce jedinou šancí na zachování jejich akceschopnosti.

Finanční alokace:

Celkem na dílčí cíl 1.3 pro rok 2007
7.500.000,- Kč
GP Leader Vysočiny 2007
- 1.000.000,- Kč
Zůstatek
6.500.000,- Kč
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Leader Vysočiny 2007" na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 dle materiálu
ZK-01-2007-76, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Leader Vysočiny 2007" ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK-ED -
ČSSD -
KSČM -
* ........................... předsedou řídicího výboru grantového programu "Leader Vysočiny 2007";
* garantem grantového programu "Leader Vysočiny 2007" odbor regionálního rozvoje a Luďka Hrůzu zástupcem garanta s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
Radu kraje Vysočina, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost ORR
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz