Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2007

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007 konaného dne 13. 2. 2007 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 13. 2. 2007;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2006
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Matějková, M. Čížek, J. Vašíček.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje následující návrhy na změnu programu jednání:
 • návrh na zařazení bodu 85. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci do navrženého programu jednání;
 • návrh na stažení bodu 44. Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě (Zdrojové materiály: ZK-01-2007-44.doc, ZK-01-2007-44, př. 1, ZK-01-2007-44, př. 2).
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2006
 2. Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
 3. Zpráva o činnosti rady kraje
 4. Informace o činnosti krajského úřadu
 5. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
 6. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
 7. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
 9. Návrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
 10. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
 11. Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny
 12. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
 13. Darování pozemků v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
 14. Koupě pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Křižanov
 15. Vložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
 18. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
 20. Darování pozemků v k. ú. Věžná na Moravě, obec Věžná
 21. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Pokojovice
 22. Převod a nabytí pozemků v k. ú. a obci Okrouhlička
 23. Darování pozemku v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
 24. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 25. Přijetí daru zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
 26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 27. Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
 29. Darování pozemků v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří
 30. Prodej STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 31. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 32. Svěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
 33. Nabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
 34. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
 35. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
 36. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
 37. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
 38. III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
 39. Silnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
 40. Návrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
 41. Nabytí stavebních objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice - obchvat
 42. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
 43. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
 44. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
 45. Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
 46. Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
 47. Grantové schéma 4.1.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
 48. Vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
 49. Profil kraje Vysočina - leden 2007
 50. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
 51. Záměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 52. Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady)
 53. Návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 54. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 55. Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov
 56. Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
 57. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
 58. Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice
 59. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
 60. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
 61. Úprava sítě škol a školských zařízení
 62. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
 63. Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
 64. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
 65. Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
 66. Předfinancování projektů kraje
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
 68. Změny ve školském rejstříku
 69. Podpora center talentované mládeže
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
 72. Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 74. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
 75. FOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
 76. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I
 77. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2007
 78. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2007
 79. Fond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
 80. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
 81. FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
 82. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
 83. Rezignace a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
 84. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 85. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
M. Vystrčil přednesl návrh na zvolení ověřovatelů zápisu: Hana Žáková, RSDr. Karel Tvrdý.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0002/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Hanu Žákovou, RSDr. Karla Tvrdého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.
V souvislosti s přijatým usnesením 0547/09/2006/ZK J. Běhounek zastupitelstvu kraje sdělil, že jednání komise pro zdravotní péči proběhlo 29. 1. 2007; v první fázi proběhne ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví sběr dat a poskytnuté materiály budou členové analyzovat. Další jednání se uskuteční 14. 3. 2007.

02. Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o rezignaci L. Péti na funkci člena zastupitelstva kraje ke dni 18. 12. 2006. Jeho náhradníkem za ČSSD se stal Z. Ryšavý, kterého hejtman kraje požádal, aby složil slib člena zastupitelstva. Po složení slibu Z. Ryšavým hejtman konstatoval, že Zastupitelstvo kraje Vysočina má opět 45 členů.
Dále požádal zastupitelstvo kraje, aby schválilo stanovení termínu pro vznik nároku na odměnu novému členovi zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-02.doc, ZK-01-2007-02, př. 1

03. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil v rámci zprávy o činnosti rady kraje referoval o hlavních tématech projednávaných na zasedáních Rady Asociace krajů ČR, která se uskutečnila ve dnech 14. – 15. 12. 2006 a 11 - 12. 1. 2007. Následně shrnul nejdůležitější události, akce a setkání, mezi něž patří vyhlášení nouzového stavu ve dnech 25. 1. – 6. 2. 2007 z důvodu větrné kalamity v kraji Vysočina; Veletrh Region Tour Brno; první zasedání mezirezortní komise ve věci zachování letecké základny Přerov, vytvořené na úrovni náměstků dotčených ministerstev a hejtmanů kraje Olomouckého, Zlínského a kraje Vysočina; účast V. Kodeta, náměstka hejtmana, na odborném semináři organizovaném Ministerstvem dopravy na téma “Reorganizace Ředitelství silnic a dálnic ČR”, otevření Integrovaného operačního střediska Policie ČR v Jihlavě; zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, které se uskutečnilo v Brně dne 31. 1. 2007. Zprávou o jednání Rady hospodářské a sociální dohody pak zakončil své úvodní slovo a otevřel rozpravu. Ze zasedání se omluvil J. Slámečka.
M. Plodík požádal o sdělení konkrétních termínů výběrového řízení na ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o kterém jednala rada kraje na zasedání 36/2006 (usnesení 1712/36/2006/RK).
P. Hájek k dotazu M. Plodíka upřesnil celkový počet uchazečů a datum konání výběrové komise, který byl stanoven na 21. 2. 2007.
P. Šlechtický se dotázal, zda byl vybrán uchazeč o pronájem nebytových prostor v Nemocnici Jihlava pro pracoviště lineárního urychlovače a pracoviště magnetické rezonance (usnesení 1830/37/2006/RK).
Rovněž Z. Dobrý vyjádřil svůj názor k provozu a financování pracoviště lineárního urychlovače a požádal o zaslání podkladového materiálu.
P. Hájek okomentoval současný stav obou pracovišť v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a přislíbil P. Šlechtickému a Z. Dobrému v této věci písemné odpovědi.
J. Bambasová se dotázala, z jakého důvodu rada kraje nedoporučila prominout část poslední splátky půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci (usnesení 1826/37/2006/RK) a požádala o bližší vysvětlení k problematice skládky odpadů Pozďátky (usnesení 0080/03/2007/RK).
P. Hájek k dotazu J. Bambasové sdělil, že rada kraje takto rozhodla, protože Nemocnice Jihlava nedodržovala splátkový režim stanovený zřizovatelem. Dále referoval o aktuálním stavu asanace havarované skládky odpadů Pozďátky a přislíbil, že bude v této záležitosti zastupitele průběžně informovat.
M. Vystrčil ke sdělení P. Hájka doplnil, že Nemocnice Jihlava splátku půjčky zaplatila do 31. 1. 2007, proto nebyl materiál zařazen do programu jednání zastupitelstva kraje.
Z. Dobrý požádal o zaslání podkladového materiálu ohledně finanční podpory plaveckého klubu AXIS, Jihlava (usnesení 0084/04/2007/RK).
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zaslání podkladových materiálů přislíbil.
V. Novotný se s odkazem na radu kraje č. 36/2006 (usnesení 1712/36/2006/RK) dotázal na výsledek kontroly v Nemocnici Havlíčkův Brod.
S. Zikmundová v krátkosti referovala o zřízení kontrolní skupiny, termínu dokončení kontroly zřizovatelských kompetencí a sdělila, že rada kraje na svém zasedání dne 12. 2. 2007 předložená kontrolní zjištění projednala a přijala návrh usnesení.
M. Vystrčil upřesnil znění návrhu usnesení a S. Zikmundová přislíbila V. Novotnému zaslání tohoto ověřeného výpisu usnesení.
J. Běhounek požádal o sdělení, jaké jsou konkrétní výstupy schváleného dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006-2010 (usnesení 1854/37/2006/RK).
J. Vondráček objasnil další postupy této strategie s tím, že se tímto dokumentem bude dne 16. 2. 2007 zabývat Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina a poté předložen radě kraje k projednání. Dále sdělil, že na část tohoto strategického materiálu bude navazovat „Akční plán protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2007—2008“ a „Akční plán protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2009—2010“.
L. Joukl s odkazem na materiál projednávaný v rámci rozpravy rady kraje dne 9. 1. 2007 vznesl dotaz na volbu členů dozorčích rad Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. a Pelhřimovské nemocnice, a. s.
P. Hájek přislíbil L Jouklovi zaslání písemné odpovědi.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2006;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2007-03, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-03.doc, ZK-01-2007-03, př. 1

04. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová v návaznosti na předložené písemné materiály informovala zastupitelstvo kraje o stěžejních cílech krajského úřadu, mezi něž patří zahájení plánovacího období v letech 2007 – 2013 pro čerpání peněz z evropských fondů, aplikace nových právních norem (stavební zákon, zákony týkající se sociálních služeb) a zachování výkonu ostatní agendy na kvalitní úrovni. Podrobněji seznámila zastupitele s prioritami úřadu na rok 2007. V krátkosti seznámila zastupitelstvo kraje se statistickými údaji o počtu zaměstnanců, pravidelnou zprávou o prostorovém zajištění chodu úřadu a úvodní slovo pak zakončila informací o získání ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci v územní veřejné správě za rok 2006 “Organizace dobré veřejné služby” pro Krajský úřad kraje Vysočina a to za aplikaci metody řízení kvality CAF.
Usnesení 0005/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-04.doc, ZK-01-2007-04, př. 1, ZK-01-2007-04, př. 2, ZK-01-2007-04, př. 3

85. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2007 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
P. Hájek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému rozpočtovému opatření.
D. Oulehla za kontrolní výbor doporučil zastupitelstvu kraje úpravu druhé části návrhu usnesení: „Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dar ...“.
Předkladatel doporučení D. Oulehly akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu ZK-01-2007-85, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-01-2007-85, př. 2 pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu ZK-01-2007-85, př. 1, a to ve výši dle materiálu ZK-01-2007-85, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky 5492 - Dary obyvatelstvu pro pozůstalé obětí a oběti v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci dle přílohy ZK-01-2007-85, př. 1 v celkové výši 1 060 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka – Nespecifikovaná rezerva ve výši 1 060 tis. Kč.
odpovědnost: OSVZ, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-85.doc, ZK-01-2007-85, př. 1, ZK-01-2007-85, př. 2

05. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2007-05, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-05.doc, ZK-01-2007-05, př. 1, ZK-01-2007-05, př. 2

06. Poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o navrhované změně usnesení o poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0098/02/2005/ZK;
rozhoduje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat peněžitá plnění spojená s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-06.doc

07. Poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu na změnu usnesení v části týkající se poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
tu část usnesení č. 0357/06/2005/ZK, ve které zastupitelstvo rozhodlo o poskytování jiného peněžitého plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 6 odst. 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva č. 3/05 ze dne 29. 3. 2005;
rozhoduje
poskytovat jiné peněžité plnění členům řídicích výborů Fondu Vysočiny ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-07.doc

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci obci Věžná, IČ 599921 na odstranění povodňových škod ve výši 8 021 Kč dle materiálu ZK-01-2007-08, př. 1;
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 8 021 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o částku 8 021 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Věžná, IČ 599921 na odstranění povodňových škod podle materiálu ZK-01-2007-08.
odpovědnost: sekretariát hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-08.doc, ZK-01-2007-08, př. 1, ZK-01-2007-08, př. 2

09. Návrh na schválení Pracovního programu na roky 2006 - 2009 jako součásti dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Pracovního programu na roky 2006 – 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Pracovní program na roky 2006 - 2009 dle materiálu ZK-01-2007-09, př. 1.
odpovědnost: ředitelka KrÚ kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH
termín: průběžně po dobu platnosti PP
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-09.doc, ZK-01-2007-09, př. 1, ZK-01-2007-09, př. 2, ZK-01-2007-09, př. 3, ZK-01-2007-09, př. 4

10. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0012/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu ZK-01-2007-10, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-10.doc, ZK-01-2007-10, př. 1

11. Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny
M. Houška upřesnil zastupitelstvu kraje informace k předloženému Statutu Fondu strategických rezerv Vysočiny.
V. Novotný tlumočil doporučení finančního výboru a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0013/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
schválit Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny;
schvaluje
Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny dle materiálu ZK-01-2007-11, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-11.doc, ZK-01-2007-11, př. 1

12. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006.
V. Novotný tlumočil doporučení finančního výboru.
Z. Dobrý vyslovil svůj názor a poznamenal, že v předloženém materiálu chybí informace o hospodaření Rady Asociace krajů ČR.
M. Vystrčil k poznámce Z. Dobrého nabídl možnost zúčastnit se finančního výboru a seznámit jeho členy s rozpočtem Rady Asociace krajů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0014/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2006 v celkové výši 24 893 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu ZK-01-2007-12, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-12.doc, ZK-01-2007-12, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 13 – 26, 28 – 30, 32, 34 – 38, 40 - 43 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení. Ze zasedání se omluvil V. Jonáš.

13. Darování pozemků v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
Usnesení 0015/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1033/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 347 m2 a par. č. 1033/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 456 m2 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec vzniklé dle GP č. 420-219/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
schvaluje
Dodatek č. 65 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-13.doc, ZK-01-2007-13, př. 1

14. Koupě pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Křižanov
Usnesení 0016/01/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-14.doc, ZK-01-2007-14, př. 1

15. Vložení pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0017/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 67 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-15, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-15.doc, ZK-01-2007-15, př. 1

16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0018/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést pozemek par. č. par. č. 2745/4 - vodní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví CTP Invest, spol. s r.o., Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01 za kupní cenu 2 500,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 68 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-16.doc, ZK-01-2007-16, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš
Usnesení 0019/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3009/71-ost. pl., ost. kom. o výměře 902 m2, par. č. 3009/72-ost. pl., zeleň o výměře 402 m2, par. č. 3009/73-ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2, par. č. 3009/74-ost. pl., ost. kom. o výměře 292 m2 a par. č. 3009/75-ost. pl., zeleň o výměře 123 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš vzniklé dle GP č. 1523-91/2006 z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví města Velká Bíteš;
schvaluje
dodatek č. 69 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-17.doc, ZK-01-2007-17, př. 1

18. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0020/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 2404/7- ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. obci Havlíčkův Brod vzniklý dle GP č. 5278/50/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • nabýt darem pozemek par. č. 3755/136 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 90 m2 vzniklý dle GP č. 5278/50/2006 a stavbu autobusového zálivu na tomto pozemku a na pozemku par. č. 2404/8- ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 70 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-18.doc, ZK-01-2007-18, př. 1

19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 0021/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 4487/5 o výměře 37 m2, par. č. 4487/6 o výměře 18 m2, par. č. 4653/6 o výměře 140 m2, par. č. 4653/7 o výměře 89 m2, par. č. 4653/9 o výměře 243 m2, par. č. 4653/10 o výměře 554 m2, par. č. 4653/11 o výměře 208 m2, par. č. 4653/12 o výměře 315 m2, par. č. 4653/13 o výměře 234 m2, par. č. 4653/14 o výměře 394 m2, par. č. 4653/15 o výměře 193 m2, par. č. 4653/16 o výměře 90 m2, par. č. 4653/17 o výměře 413 m2, par. č. 4653/18 o výměře 72 m2, par. č. 4653/19 o výměře 191 m2, par. č. 4653/20 o výměře 211 m2 vzniklé dle GP č. 2566-180/2005 v katastrálním území a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemek par. č. 4653/22 o výměře 30 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř vzniklý dle GP č. 2566-180/2005 z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 71 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-19, př. 1;
 • dodatek č. 72 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-19.doc, ZK-01-2007-19, př. 1, ZK-01-2007-19, př. 2

20. Darování pozemků v k. ú. Věžná na Moravě, obec Věžná
Usnesení 0022/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1902/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 378 m2 a par. č. 1902/11-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m2 v k. ú. Věžná na Moravě a obci Věžná vzniklé dle GP č. 182-123/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžná;
schvaluje
dodatek č. 73 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2007-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-20.doc, ZK-01-2007-20, př. 1

21. Vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Pokojovice
Usnesení 0023/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díl "a" pozemku par. č. 408 o výměře 7 m2 a pozemek par. č. 408/2 -ostatní plocha, jiná plocha o výměře 33 m2, oba v k. ú. a obci Pokojovice vzniklé dle GP č. 78-1659/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pokojovice;
 • nabýt darem díl "c" pozemku par. č. 123/4 o výměře 79 m2 v k. ú. a obci Pokojovice vzniklý dle GP č. 78-1659/2006 včetně stavby rozšíření silnice III/40513 na dílu "c" pozemku par. č. 123/4 v k. ú. a obci Pokojovice z vlastnictví obce Pokojovice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 75 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-21.doc, ZK-01-2007-21, př. 1

22. Převod a nabytí pozemků v k. ú. a obci Okrouhlička
Usnesení 0024/01/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-22.doc, ZK-01-2007-22, př. 1

23. Darování pozemku v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
Usnesení 0025/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1518/8 ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice zaměřený geometrickým plánem č. 201-293/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Křelovice;
schvaluje
dodatek č. 78 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-01-2007-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-23.doc, ZK-01-2007-23, př. 1

24. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0026/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl "a" o výměře 35 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2069 - 1/2007 z pozemku par. č. 3916/1 a sloučený do pozemku par. č. 3515 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 79 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-01-2007-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-24.doc, ZK-01-2007-24, př. 1

25. Přijetí daru zastávkového pruhu včetně pozemku v k. ú. a obci Benetice
Usnesení 0027/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 856/11-ost. plocha, silnice o výměře 69 m2 vzniklý dle GP č. 102-253/2006 a stavbu zastávkového pruhu na tomto pozemku v k. ú. a obci Benetice z vlastnictví obce Benetice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 80 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-25.doc, ZK-01-2007-25, př. 1

26. Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0028/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 1121/163 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 641 m2 v k. ú. a obci Jihlava vzniklý dle GP č. 4083-11416/2006 z vlastnictví kraje Vysočina do spoluvlastnictví společností SILSTAP - silniční stavební práce, s. r. o., se sídlem Jihlava, Kosovská 1122/16, PSČ 58601, IČ 25334611a SILKO s. r. o., se sídlem Jihlava, Kosovská 16, IČ 60755075 za kupní cenu 448 700 Kč;
schvaluje
dodatek č. 81 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-01-2007-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-26.doc, ZK-01-2007-26, př. 1

28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bohdalec
Usnesení 0029/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 1 darem z vlastnictví obce Bohdalec do vlastnictví Vysočiny;
 • převést pozemky v k. ú. a obci Bohdalec dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 2 darem z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví obce Bohdalec;
schvaluje
 • dodatek č. 83 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 3;
 • dodatek č. 84 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-28.doc, ZK-01-2007-28, př. 1, ZK-01-2007-28, př. 2, ZK-01-2007-28, př. 3, ZK-01-2007-28, př. 4

29. Darování pozemků v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří
Usnesení 0030/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 688/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10837 m2 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří;
schvaluje
dodatek č. 85 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2007-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-29.doc, ZK-01-2007-29, př. 1

30. Prodej STL plynovodu a plynovodní přípojky v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0031/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně STL plynovod a plynovodní přípojku vybudovanou v rámci stavby "SOUT Chotěboř - Rekonstrukce ÚT a plynofikace HB, odloučené pracoviště u Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod" z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Hradec Králové 4, Pražská 702, PSČ 50004, IČ 60108789 za kupní cenu 354 691 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-30.doc

32. Svěření nemovitého majetku do správy SOŠ a SOU Třešť
Usnesení 0032/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu ZK-01-2007-32, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-32.doc, ZK-01-2007-32, př. 1

34. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/353 Bohdalov - obchvat" návrh na změnu usnesení
Usnesení 0033/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0196/03/2005/ZK ve znění usnesení 0374/06/2005/ZK a usnesení 0112/02/2006/ZK tak, že:
 • v materiálu ZK-03-2005-33, př. 1 se místo pozemku par. č. 2192/15 v k. ú. Rudolec uvedou pozemky par. č. 2192/37 trvalý travní porost o výměře 1016 m2 a par. č. 2192/36 trvalý travní porost o výměře 244 m2 oba v k. ú. Bohdalov a u pozemků par. č. 2193/15, par. č. 2192/9, par. č. 2192/37, par. č. 2192/36, par. č. 2192/22, par. č. 2192/23 a par. č. 2194/2 vše v k. ú. Bohdalov se místo ČR - Pozemkového fondu ČR, ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Jaroslava Krčála a Marie Krčálové uvádí nový vlastník obec Bohdalov;
 • pozemky par. č. 2193/15, par. č. 2192/9, par. č. 2192/37, par. č. 2192/36, par. č. 2192/22, par. č. 2192/23 a par. č. 2194/2 vše v k. ú. Bohdalov budou převedeny z vlastnictví obce Bohdalov do vlastnictví kraje Vysočina úplatně za cenu 50,- Kč/ m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-34.doc

35. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
Usnesení 0034/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny a s vlastníky dle materiálu ZK-01-2007-35, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městysem Havlíčkova Borová jako budoucím dárcem a krajem Vysočina jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2007-35, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-35.doc, ZK-01-2007-35, př. 1, ZK-01-2007-35, př. 2

36. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice", změna ceny nabývaných nemovitostí a způsobu nabytí
Usnesení 0035/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0509/08/2006/ZK tak, že položky nabytí pozemků pod pořadovými čísly uvedené v materiálu ZK-01-2007-36, př. 1 nahrazují položky nabytí pozemků pod stejnými pořadovými čísly v materiálu ZK-08-2006-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-36.doc, ZK-01-2007-36, př. 1, ZK-01-2007-36, př. 2

37. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek"
Usnesení 0036/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky pro stavbu silnice "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1 - 3 úsek" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny uvedené dle materiálu ZK-01-2007-37, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
pověřuje
radu kraje rozhodnout, v případě rozdílu mezi cenou nabývaných pozemků navrženou dle materiálu ZK-01-2007-37, př. 1 a cenou dle znaleckých posudků vyhotovených na základě vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Výměru MF ČR č. 1/2007, o změně kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-37.doc, ZK-01-2007-37, př. 1

38. III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0037/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnice Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČO 00090450, na akci "III/35433, III/35437, III/36049 Mostiště - obnova krytu" ve výši 9 000 000 Kč z kapitoly Doprava;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice, položka 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice, rozpočet akce "III/35433,III/35437 Mostiště - obnova krytu" o stejnou částku 9 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor dopravy
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-38.doc

40. Návrh budoucího bezúplatného nabytí úseku silnice I/34
Usnesení 0038/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt stávající silnici I/34 v úseku od křižovatky se silnicí III/11253 v obci Ústrašín (uzlový bod A023) až po nové napojení na silnici I/34 za místní částí Pelhřimova Myslotín ve směru na Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina po dokončení staveb "I/34 Ondřejov - Pelhřimov" a "I/34 Božejov - Ondřejov", jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-40.doc

41. Nabytí stavebních objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice - obchvat
Usnesení 0039/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty C 112 Přeložka silnice II/411; C 113 Přeložka silnice III/4118; C 221 Propustek na silnici III/15226 v budoucnu vybudovaných v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice-obchvat" do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-41.doc

42. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Česká Bělá do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0040/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty:
  • SO 105 - Úprava silnice III/3509;
  • SO 121 (část) - Dopravní značení
v budoucnu vybudovaných v rámci stavby "Silnice I/I34 Česká Bělá - obchvat" do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-42.doc

43. Smlouva o společném postupu zadavatelů s městem Třešť
Usnesení 0041/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů ve věci veřejné zakázky na stavební práce "III/4065 Třešť - ul. Čenkovská" dle materiálu ZK-01-2007-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-43.doc, ZK-01-2007-43, př. 1

27. Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje se záměrem prodeje pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálce.
Z. Dobrý vznesl protinávrh změnit kupní cenu na 21,- Kč/m2.
M. Houška si protinávrh Z. Dobrého osvojil a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0042/01/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-27.doc, ZK-01-2007-27, př. 1

31. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje se záměrem prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
M. Plodík vyslovil nesouhlas s navrhovaným systémem výpočtu kupní ceny bytových a nebytových jednotek v Havlíčkově Brodě.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, stručně okomentoval návrh odboru majetkového odprodat jednotlivé bytové a nebytové jednotky nájemníkům za kupní cenu na základě vyjádření soudního znalce a v souladu s cenovým rozmezím kupních cen dosahovaných při prodeji obdobného nemovitého majetku v Havlíčkově Brodě městem Havlíčkův Brod.
J. Jež navrhl odložení bodu z důvodu dopracování materiálu o vzorový znalecký posudek.
M. Báňa se připojil k návrhu J. Ježe.
M. Houška akceptoval návrh J. Ježe s tím, že odbor majetkový zajistí vyhotovení vzorového znaleckého posudku o ceně bytové jednotky a materiál znovu předloží zastupitelstvu kraje k projednání.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-31.doc, ZK-01-2007-31, př. 1, ZK-01-2007-31, př. 2, ZK-01-2007-31, př. 3, ZK-01-2007-31, př. 4, ZK-01-2007-31, př. 5, ZK-01-2007-31, př. 6, ZK-01-2007-31, př. 7, ZK-01-2007-31, př. 8

33. Nabytí pozemků pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje záměr nabytí koupí a darem pozemky pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0043/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí a darem pozemky pod stavbou "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008" v katastrálním území Urbanov a Žatec na Moravě v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu ZK-01-2007-33, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-33.doc, ZK-01-2007-33, př. 1

39. Silnice II/405 Jihlava - Příseka, návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení předložený návrh na provedení rozpočtového opatření určený na financování projektu "II/405 Jihlava - Příseka". Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0044/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšit převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet II/405 Jihlava - Příseka určený na financování projektu "II/405 Jihlava - Příseka" o 50 000 000 Kč do celkové maximální výše 120 000 000 Kč s tím, že prostředky budou uvolňovány průběžně dle potřeby v roce 2007.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-39.doc

45. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0045/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • snížit podporu poskytnutou usnesením č. 0059/01/2006/ZK ze dne 14. 2. 2006 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 o částku uvedenou v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozšíření a modernizace výrobní základny firmy Ekoplast Štancl s.r.o." (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360) ze dne 15. 5. 2006 dle materiálu ZK-01-2007-45, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30.3.2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-45.doc

46. Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • o financování projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-46, př. 1;
 • převést finanční prostředky ve výši max. 4 370 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 23. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-46.doc, ZK-01-2007-46, př. 1

47. Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost Regionální rady
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o financování daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0047/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 17 550 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu ZK-01-2007-47, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-47.doc, ZK-01-2007-47, př. 1, ZK-01-2007-47, př. 2

48. Grantové schéma 4.1.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0048/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4442 učiněné usnesením č. 0298/04/2005/ZK ze dne 20. 6. 2006 příjemci uvedenému v materiálu ZK-01-2007-48, př. 1 ve výši 1 180 650,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-48.doc

49. Vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 v rámci podopatření 4.2.2 SROP
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0049/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vzor Dodatku Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 mezi krajem Vysočina a:
  • městem Bystřicí nad Pernštejnem, se sídlem Masarykovo náměstí 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 na projekt Turistické centrum Bystřice nad Pernštejnem (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.1/0025);
  • městem Žirovnice, se sídlem Cholunská 665, 394 68 Žirovnice, IČ 00249505 na projekt Žirovnice - regenerace zámeckého špýcharu (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1349);
  • městem Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Masarykovo náměstí 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 na projekt Návštěvnické centrum a informační systém cestovního ruchu Bystřicka (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1372);
  • městem Telčí, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ 00286745 na projekt Rozvoj turistické infrastruktury v Telči (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1454);
  • obcí Těchobuzí, se sídlem Těchobuz 60, 395 01 Pacov, IČ 00584061 pro projekt Probouzení Těchobuze (reg. číslo CZ.04.1.05/4.2.00.3/1355)
dle materiálu ZK-01-2007-49, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-49.doc, ZK-01-2007-49, př. 1a, ZK-01-2007-49, př. 1b, ZK-01-2007-49, př. 2, ZK-01-2007-49, př. 3

50. Profil kraje Vysočina - leden 2007
M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předložené aktualizaci Profilu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0050/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-50, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-50.doc, ZK-01-2007-50, př. 1

51. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku výše uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0051/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/05 pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 podle materiálu ZK-01-2007-51, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-51.doc, ZK-01-2007-51, př. 1, ZK-01-2007-51, př. 2

52. Záměr projektu zaměřený na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k uvedenému záměru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0052/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 6 mil. Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že převod prostředků bude probíhat postupně v letech 2007 - 2008;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekt uvedený v materiálu ZK-01-2007-52, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP, OM, ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-52.doc, ZK-01-2007-52, př. 1, ZK-01-2007-52, př. 2

53. Návrh na schválení Dodatku č. 1 "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (níže jen "Zásady”)
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku č. 1 výše uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0053/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č.1 k "Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití"dle materiálu ZK-01-2007-53, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-53.doc, ZK-01-2007-53, př. 1, ZK-01-2007-53, př. 2, ZK-01-2007-53, př. 3

54. Návrh Dodatku č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
V. Kodet k předloženému návrhu dodatku zřizovací listiny a návrhu Zásad sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti a doporučil je ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0054/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 77 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01 Jihlava dle materiálů ZK-01-2007-54, př. 1
 • a ZK-01-2007-54, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-54, př. 3;
ruší
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina ze dne 17. 5. 2005 č. 7/05.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový
termín: 14. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-54.doc, ZK-01-2007-54, př. 1, ZK-01-2007-54, př. 3

55. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0055/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-01-2007-55, př. 1 a ZK-01-2007-55, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-55.doc, ZK-01-2007-55, př. 2

56. Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov
I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Rudíkov o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace do 30. 4. 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0056/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodloužit termín pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov do 30. 4. 2007.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-56.doc, ZK-01-2007-56, př. 1

57. Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava
I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování dotace na realizaci stavby vodního díla Obci Želetava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0057/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Želetava" Obci Želetava do 31. 12. 2007.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-57.doc, ZK-01-2007-57, př. 1

58. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o poskytnutí investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0058/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 11 688 800 Kč dle materiálu ZK-01-2007-58, př. 1 na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-58.doc, ZK-01-2007-58, př. 1, ZK-01-2007-58, př. 2

59. Prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice
I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Věžnice o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace do 31. 12. 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0059/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci stavby vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice do 31. 12. 2007.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-59.doc, ZK-01-2007-59, př. 1

60. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory pro realizaci projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0060/01/2007/ZK
Zastupitelstvu kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 dle materiálu ZK-01-2007-60, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0012 dle materiálu ZK-01-2007-60, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 3. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-60.doc, ZK-01-2007-60, př. 1, ZK-01-2007-60, př. 2, ZK-01-2007-60, př. 3

61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0061/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Administrace GS 3.3 OP RLZ č. 4200097247/6800, a to za účelem předfinancování administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-61.doc, ZK-01-2007-61, př. 1, ZK-01-2007-61, př. 2, ZK-01-2007-61, př. 3

62. Úprava sítě škol a školských zařízení
M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje návrh na úpravy sítě škol a školských zařízení.
P. Kesl vyjádřil souhlasné stanovisko výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost s předloženým materiálem.
J. Běhounek, J. Huňáček, M. Plodík vyslovili svůj názor k uvedeném záměru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0062/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr označený kódem 1A v materiálu ZK-01-2007-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 28. 2. 2007 informovat školu a školské zařízení
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 8, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-62.doc, ZK-01-2007-62, př. 1, ZK-01-2007-62, př. 2, ZK-01-2007-62, př. 3, ZK-01-2007-62, př. 4

63. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory na realizace uvedených akcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0063/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje uzavřít
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2983, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 1;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Agentura podporovaného zaměstnávání - zavedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2984, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 2;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Specifická podpora zdravotně a mentálně postižených občanů" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2985, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 3;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Komunitní centrum Spirála" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2987, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 4;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnické centrum Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4567, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 5;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4575, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 6;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce Dobrovolnické centrum Vysočina vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 7;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-01-2007-63, př. 8.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 3. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory.
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-63.doc, ZK-01-2007-63, př. 1, ZK-01-2007-63, př. 2, ZK-01-2007-63, př. 3, ZK-01-2007-63, př. 4, ZK-01-2007-63, př. 5, ZK-01-2007-63, př. 6, ZK-01-2007-63, př. 7, ZK-01-2007-63, př. 8, ZK-01-2007-63, př. 9

64. Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
M. Vystrčil zdůvodnil zastupitelstvu kraje návrh na změnu názvu dané příspěvkové organizace. K předloženému materiálu vyjádřili svůj názor P. Šlechtický, Z. Dobrý, J. Fischerová. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0064/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 dle materiálu ZK-01-2007-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 7, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-64.doc, ZK-01-2007-64, př. 1

65. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dodatky zřizovacích listin daných příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0065/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
   • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu ZK-01-2007-65, př. 1;
   • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-01-2007-65, př. 2;
   • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč dle materiálu ZK-01-2007-65, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasem, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-65.doc, ZK-01-2007-65, př. 1, ZK-01-2007-65, př. 2, ZK-01-2007-65, př. 3

66. Grantové schéma 3.2 SROP - rozpočtové opatření
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o převodu finančních prostředků na zvláštní účet kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0066/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést finanční prostředky do výše 8 479 885,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje Půjčky na projekty EU č. 4200060188/6800 za účelem poskytování půjček na realizaci akcí podpořených v rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
 • převést finanční prostředky ve výši 244 578,- Kč ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace č. 4200470080/6800 na zvláštní účet kraje určený pro administraci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 za účelem předfinancování projektů na administraci grantového schématu.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: realizovat platební postupy dle schválené dokumentace do ukončení realizace GS, tj. 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-66.doc

67. Předfinancování projektů kraje
M. Vystrčil sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu a zdůvodnil úpravu návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0067/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést finanční prostředky do výše 500 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje č. 4200070060/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy – další vzdělávání; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby;
 • převést finanční prostředky do výše 1 000 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje č. 4200070044/6800 za účelem předfinancování aktivit projektu Adaptabilní školy – počáteční vzdělávání; finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-67.doc

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0068/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 1. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 286 353 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-68.doc

69. Změny ve školském rejstříku
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0069/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku, které jsou označené v materiálu ZK-01-2007-69, př. 1 kódy 1A,B, 1C,D, 2A.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-69.doc, ZK-01-2007-69, př. 1

70. Podpora center talentované mládeže
M. Vystrčil zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh poskytnout podporu na činnost center talentované mládeže. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0070/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, IČ 70927511 ve výši 740 tis. Kč. Z této dotace obdrží Krajský šachový svaz Vysočina 100 tis. Kč, Krajský volejbalový svazu Vysočina 140 tis. Kč a Krajský svaz ledního hokeje Vysočina 500 tis. Kč na podporu finančního zabezpečení jejich projektů dle materiálu ZK-01-2007-70, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-70.doc, ZK-01-2007-70, př. 1, ZK-01-2007-70, př. 2, ZK-01-2007-70, př. 3, ZK-01-2007-70, př. 4, ZK-01-2007-70, př. 5

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0071/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, o částku 150 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o tuto částku za účelem poskytnutí dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, IČ 26524783 na pokračování projektu "Letní tábory na Vysočině" do konce roku 2007;
 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, Věžní 1, Jihlava, IČ 26524783 ve výši 150 tis. Kč na pokračování projektu "Letní tábory na Vysočině" do konce roku 2007.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-71.doc, ZK-01-2007-71, př. 1, ZK-01-2007-71, př. 2

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0072/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pro Jihlavský plavecký klub Axis, Rošického 6, 586 04 Jihlava, IČ 634 38 216, na podporu účasti na MČR v plavání ve výši 11 250,- Kč dle materiálu ZK-01-2007-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-72.doc, ZK-01-2007-72, př. 1

73. Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku č. 2 výše uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0073/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v souladu s materiálem ZK-01-2007-73, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-73.doc, ZK-01-2007-73, př. 1, ZK-01-2007-73, př. 2

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o výše uvedeném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0074/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) obcím v celkové výši 145 tis. Kč pro jimi zřizované příspěvkové organizace na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu ZK-01-2007-74, př. 1;
 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186 ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu ZK-01-2007-74, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-74.doc, ZK-01-2007-74, př. 1, ZK-01-2007-74, př. 2, ZK-01-2007-74, př. 3

75. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dotaci na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje na rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0075/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 70 obcím kraje z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007, kapitoly Územní plánování, ORJ 7000, par. 3635, v celkové výši 6 575 791,00 Kč, dle materiálu ZK-01-2007-75, př. 2;
 • neposkytnout dotaci na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace obcím Tři Studně, Tis a Veselý Žďár dle materiálu ZK-01-2007-75, př. 3.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-75.doc, ZK-01-2007-75, př. 1, ZK-01-2007-75, př. 2, ZK-01-2007-75, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 76 – 83 v bloku a zdůvodnil zastupitelstvu kraje návrh na úpravu materiálu ZK-01-2007-78, př. 1. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

76. FOND VYSOČINY - grantový program Leader Vysočiny 2007
Usnesení 0076/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Leader Vysočiny 2007" na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 dle materiálu ZK-01-2007-76, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Leader Vysočiny 2007" ve složení:
ODS – Martin Čížek (PE); Josef Bakaj (JI);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Hana Žáková (PE);
KSČM – Josef Zahradníček (TR); Milan Ustohal (TR);
ČSSD – Zdeněk Chlád (HB); Zdeněk Ryšavý (TR);
SNK – ED – Marie Černá (TR); Zdeněk Jirsa (JI);
 • Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu "Leader Vysočiny 2007";
 • garantem grantového programu "Leader Vysočiny 2007" odbor regionálního rozvoje a Luďka Hrůzu zástupcem garanta s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
Radu kraje Vysočina, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-76.doc, ZK-01-2007-76, př. 1

77. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I
Usnesení 0077/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu " Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I". dle materiálu ZK-01-2007-77, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I." ve složení:
ODS – Ladislav Zelenka (JI); Richard Kukla (TR);
KDU-ČSL – Tomáš Havlík (ZR); Milan Šulc (HB);
KSČM – Milan Plodík (HB); Pavel Hodač (PE);
ČSSD – Libor Joukl (HB); Ivana Mojžyšková (HB);
SNK – ED – Libor Honzárek (HB); Marie Černá (TR);
 • Marii Černou (TR) předsedou řídicího výboru grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 - I";
 • garantem grantového programu " Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007-I" odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Olgu Wiesnerovou (JI) s právem hlasovacím a Magdalénu Svatoňovou (JI) s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-77.doc, ZK-01-2007-77, př. 1

78. FOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2007
Usnesení 0078/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Jednorázové akce 2007" dle materiálu ZK-01-2007-78, př. 1upr1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Jednorázové akce 2007" ve složení:
ODS – Karel Dvořáček (TR); Hana Müllerová (JI);
KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Michael Kubík (ZR);
KSČM – Jaroslava Bambasová (PE); Roman Ondrušek (PE);
ČSSD – Petr Krčál (ZR); Lucie Zajícová (HB);
SNK – ED – Dana Svobodová (TR); Otto Ondráček (ZR);
 • Petra Kesla předsedou řídicího výboru grantového programu "Jednorázové akce 2007";
 • garantem grantového programu "Jednorázové akce" odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Kláru Sotonovou s právem hlasovacím a Pavlínu Zábranskou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-78.doc, ZK-01-2007-78, př. 1

79. FOND VYSOČINY - Grantový program SPORTOVIŠTĚ 2007
Usnesení 0079/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina s názvem "Sportoviště 2007" dle materiálu ZK-01-2007-79, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Sportoviště 2007" ve složení:
ODS – Jan Nekula (TR); Jiří Servít (ZR);
KDU-ČSL – Pavel Pípal (PE); Ladislav Bárta (ZR);
KSČM – Zdeněk Dobrý (HB); Ladislav Brož (PE);
ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Bohumil Kovanda (PE);
SNK – ED – Jindřich Skočdopole (JI); Josef Bulušek (PE);
 • Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu "Sportoviště 2007";
 • garantem grantového programu "Sportoviště 2007" odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Vilibalda Prokopa s právem hlasovacím a Petra Horkého s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-79.doc, ZK-01-2007-79, př. 1

80. Fond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
Usnesení 0080/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Diagnóza památek" na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 500 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2007-80, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Diagnóza památek" ve složení:
ODS – Jaroslava Hanáčková (TR); Vladimír Bílek (JI);
KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Karel Hájek (PE);
KSČM – Jan Slámečka (ZR); Pavel Šlechtický (JI);
ČSSD – Petr Pospíchal (JI); Dagmar Zvěřinová (ZR);
SNK – ED – Jaroslav Huňáček (JI); Olga Zachariášová (JI);
 • Hanu Žákovou předsedou řídicího výboru grantového programu "Diagnóza památek";
 • garantem grantového programu "Diagnóza památek" odbor kultury a památkové péče a Horymíra Kubíčka zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-80.doc, ZK-01-2007-80, př. 1

81. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
Usnesení 0081/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007" dle materiálu ZK-01-2007-81, př. 1.
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007" ve složení:
ODS – Josef Tomšovský (HB); Jaroslav Makovec (PE);
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Josef Švec (ZR);
KSČM – František Náhončík (HB); Pavel Kalabus (JI);
ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR); Michal Šmarda (ZR);
SNK – ED – Jaroslav Huňáček (JI); Jiří Antonů (JI);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007";
 • garantem grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31.3.2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-81.doc, ZK-01-2007-81, př. 1

82. FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
Usnesení 0082/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o převodu příjmů kraje Vysočina vyplývajících z plnění Dodatku č. 3 Smlouvy o řešení pilotního projektu se společností EKO-KOM, a. s., schváleného radou kraje usnesením č. 0079/03/2007/RK ze dne 16. 1. 2007 ve výši 2 350 000,- Kč do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady a finančních prostředků ve výši 2 650 000,- Kč do kapitoly Životní prostředí, §3727;
schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se po přijetí prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s. převede částka 2 350 tis. Kč přímo do Fondu Vysočiny, dílčího cíle 4.2 Ekologicky a ekonomicky efektivní nakládání s odpady a o zbývající částku 2 650 tis. Kč bude posílen rozpočet příjmů a výdajů kraje, kapitola Životní prostředí, § 3727;
vyhlašuje
grantový program "Systém sběru a třídění odpadu 2007" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu dle materiálu ZK-01-2007-82, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Systém sběru a třídění odpadu 2007" ve složení:
ODS – Pavel Hájek (PE); Miloslav Černý (ZR);
KDU-ČSL – Luboš Rudišar (PE); Michael Omes (HB);
KSČM – Bohumil Kotlán (ZR); Ivo Novotný (TR);
ČSSD – Tomáš Koubek (PE); Libor Smeták (PE);
SNK – ED – Jaroslav Huňáček (JI); Pavel Gregor (TR);
 • Pavla Hájka (PE) předsedou řídícího výboru grantového programu "Systém sběru a třídění odpadů 2007";
 • garantem grantového programu "Systém sběru a třídění odpadu 2007" odbor životního prostředí a zástupcem garanta Pavlu Bendovou (PE) s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 28. února 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-82.doc, ZK-01-2007-82, př. 1

83. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
Usnesení 0083/01/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Čistá voda 2007" dle materiálu ZK-01-2007-83, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Čistá voda 2007" ve složení:
ODS – Ivo Rohovský (ZR); Miloš Šťastný (TR);
KDU-ČSL – Jiří Havlíček (HB); Jiří Blažek (PE);
KSČM – Jiří Vlach (JI); Zdeněk Dobrý (HB);
ČSSD – Miroslav Báňa (ZR); Zdeněk Smutný (JI);
SNK – ED – Jan Lapeš (JI); Jaroslav Wasserbauer (JI);
 • Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu "Čistá voda 2007";
 • garantem grantového programu "Čistá voda 2007" odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupcem garanta Jaroslava Mikynu s právem hlasovacím a Radka Zvolánka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-83.doc, ZK-01-2007-83, př. 1

84. Rezignace a jmenování člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
V. Nechvátal seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rezignace a jmenování člena výše uvedeného Výboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0084/01/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 13. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2007-84.doc, ZK-01-2007-84, př. 1

86. Rozprava členů zastupitelstva
Na základě požadavku P. Šlechtického a J. Huňáčka M. Houška podal přítomným zastupitelům doplňující komentář k projektu “II/405 Jihlava – Příseka“.
K projektu „Rodinné pasy“ se vyslovili své názory a dotazy J. Běhounek, V. Novotný. J. Vondráček poskytl konkrétnější údaje o počtu vydaných rodinných pasů, počtu poskytovatelů a doplnil možnosti distribuce těchto pasů.
L. Joukl v krátkosti upozornil na nekvalitní opravu úseku silnice Přibyslav – Šlapánov – Štoky. V. Kodet k dotazu L. Joukla poznamenal, že po ověření všech skutečností bude tento problém řešit Krajská správa SÚS s dodavatelskou firmou.
J. Štefáček poděkoval všem zastupitelům za vstřícný přístup při schvalování materiálu „Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063”.
V rámci rozpravy požádal o slovo pan Rudolf Dvořák, občan kraje Vysočina. Opakovaně požádal zastupitelstvo kraje o poskytnutí finančních prostředků na postavení venkovních rozvaděčů elektrického zařízení v chatové oblasti Hluboček na Třebíčsku. Vzhledem k tomu, že žádný zastupitel nepodal návrh na projednání této záležitosti, nebyla zastupitelstvem řešena.

Závěrem M. Vystrčil poděkoval zastupitelům za účast na tomto zasedání zastupitelstva a připomenul, že další jednání se bude konat dne 27. 3. 2007.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Hana Žáková        ……...……………………………………


RSDr. Karel Tvrdý        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007 dne 13. 2. 2007.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová dne 22. 2. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
f
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz