Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-81

ZK-01-2007-81.doc  ZK-01-2007-81pr1.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-01-2007-81
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VII - 2007
Zpracoval M. Rojková, P. Pavlinec
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje zřídilo v roce 2002 svým usnesením 018/02/2002/ZK samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny jako nástroj k realizaci cílů, dílčích cílů a opatření Programu rozvoje kraje. Pracovní skupina pro informatiku připravila grantový program "Metropolitní sítě VII - 2007". Cílem programu Metropolitní sítě VII - 2007 je realizace opatření Programu rozvoje kraje 3.2.1 - Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií.
Návrh řešení Návrh grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007" byl schválen usnesením rady kraje č. 0113/04/2007/RK dne 23. 1. 2007.

Odbor informatiky předkládá návrh výzvy na vyhlášení grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007". Cílem programu je zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu, dále zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje Vysočina. Program podporuje řešení síťových přípojek k páteřním sítím (např. ROWANet) a podporu uživatelské mobility. Programu bude rozdělen na dva tituly - pro obce do 1.500 obyvatel a pro obce nad 1.500 obyvatel - podrobné podmínky obou titulů obsahuje výzva programu.
Odbor informatiky rovněž předkládá Zastupitelstvu kraje Vysočina návrh na hodnocení specifických kritérií, podle nichž budou posuzovány jednotlivé projekty řídicím výborem programu. Tato kriteria jsou předložena jako neveřejná příloha č. 2 materiálu
ZK-01-2007-81. Ve výzvě bude uveden pouze výčet kriterií bez upřesnění hodnotícího systému.

Finanční alokace:

Celkem na dílčí cíl 3.2 pro rok 2007
5.300.000,- Kč
GP Metropolitní sítě VII - 2007
- 2.500.000,- Kč
Zůstatek
2.800.000,- Kč
StanoviskaORR: Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007" dle materiálu ZK-01-2007-81, př. 1.
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007" ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK-ED-
ČSSD-
KSČM-
* ...........................předsedou řídicího výboru grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007";
* garantem grantového programu "Metropolitní sítě VII - 2007" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31.3.2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz