Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-41

ZK-01-2007-41.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíZK-01-2007-41
NázevNabytí stavebních objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice - obchvat
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava se žádostí o projednání nabytí některých stavebních objektů budovaných v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice-obchvat" v orgánech kraje. Jedná se o následující stavební objekty: C 112 Přeložka silnice II/411, C 113 Přeložka silnice III/4118, C 221 Propustek na silnici III/15226.
Budoucí nabytí těchto stavebních objektů má být řešeno formou závazného prohlášení, v němž se kraj zaváže, že do 3 měsíců od výzvy ŘSD, Správa Jihlava tyto objekty převezme. S realizací těchto stavebních objektů a jejich převzetím do správy souhlasila Správa a údržba silnic Třebíč v rámci územního řízení již v roce 2004.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené stavební objekty budou realizovány na silnicích ve vlastnictví kraje Vysočina, navrhuje ŔSD, Správa Jihlava jejich převzetí do vlastnictví kraje.
Pozemky, na nichž se navrhované stavební objekty nacházejí, budou po stavbě geometricky zaměřeny a bude provedeno majetkoprávní vypořádání.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že výše uvedenou stavbou budou dotčeny silnice ve vlastnictví kraje a navrhované stavební objekty určené k budoucímu převzetí jsou budovány na majetku kraje, navrhuje OM převzít od ŘSD ČR výše uvedené stavební objekty budované v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice, obchvat". K převzetí stavebních objektů dojde po realizaci stavby poté, co Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava doručí kraji Vysočina písemnou výzvu k převzetí.
Usnesení předpokládá rozhodnout o bezúplatném nabytí výše uvedených stavebních objektů do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením 1508/31/2006/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty:
C 112 Přeložka silnice II/411;
C 113 Přeložka silnice III/4118;
C221 Propustek na silnici III/15226
v budoucnu vybudovaných v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice-obchvat" do vlastnictví kraje Vysočina.
Správa a údržba silnic Třebíč souhlasí s převodem uvedených stavebních objektů do vlastnictví kraje a jejich převzetím do správy.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty C 112 Přeložka silnice II/411; C 113 Přeložka silnice III/4118; C 221 Propustek na silnici III/15226 v budoucnu vybudovaných v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice-obchvat" do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz