Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-35

ZK-01-2007-35.doc  ZK-01-2007-35pr1.doc  ZK-01-2007-35pr2.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíZK-01-2007-35
NázevMajetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2007 je zařazena i stavba "III/3507 Havlíčkova Borová". V této souvislosti je nutné s vlastníky pozemků dotčených budoucí stavbou přistoupit v rámci majetkoprávního vypořádání k uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách, v případě pozemků ve vlastnictví městyse Havlíčkova Borová k uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě tak, aby bylo možné požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu. Jedná se o budoucí výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou. OM zjistil, že v úseku 0,73 - 0,80 stavebního objektu SO 101 Komunikace část vlastníků vedených v katastru nemovitostí již nežije a při projednávání dědictví nebyly pozemky tvořící trvalý zábor předmětné stavby do dědického řízení zahrnuty, případně dědické řízení neproběhlo vůbec. Současně s realizací první etapy stavby "III/3507 Havlíčkova Borová" bude probíhat stavba chodníku, jejíž investorem bude městys Havlíčkova Borová.
Návrh řešení Z důvodu dlouhých lhůt při dohledávání potencionálních dědiců a následného samotného dědického řízení OM navrhuje rozdělení stavby "III/3507 Havlíčkova Borová" do dvou etap, z nichž by v letošním roce byla realizována etapa první, tvořená stavebním objektem SO 101 Komunikace: sil. III/3507 v úseku 0,00 km do 0,72 km dle projektové dokumentace. Druhá etapa tvořená částí stavebního objektu SO 101 Komunikace: sil. III/3507 v úseku 0,72 km do 0,82 km, stavebním objektem SO 201 - Most ev. č. 3507-002 a stavebním objektem SO 103 Křižovatka: sil. III/3507 a III/3508 by následovala po jednoznačném vyjasnění vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům.
OM navrhuje rozhodnout uzavřít smluvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky a na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2007-35, př. 1 a rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s městysem Havlíčkova Borová na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2007-35, př. 2.
StanoviskaRada kraje svým usnesením č. 0101/04/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje
rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny a s vlastníky dle materiálu RK-04-2007-19, př. 1 a rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městysem Havlíčkova Borová jako budoucím dárcem a krajem Vysočina jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2007-19, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny a s vlastníky dle materiálu ZK-01-2007-35, př. 1;
* uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městysem Havlíčkova Borová jako budoucím dárcem a krajem Vysočina jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2007-35, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz